Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049739/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi odbioru, transportu, magazynowania i utylizacji odpadów

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Warmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc w Olsztynie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000295739

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jagiellońska 78

1.4.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 10-357

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mkin@pulmonologia.olsztyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pulmonologia.olsztyn.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049739

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00035182

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odbioru, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał i przedłożył wraz z ofertą certyfikaty potwierdzające spełnianie norm zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 oraz/lub spełnianie norm zarządzania jakością PN-EN 9001:2015.

Po zmianie:
1. W celu potwierdzenia, że oferowane usługi odbioru, transportu, magazynowania i unieszkodliwiania odpadów odpowiadają wymaganiom określonym w SWZ, zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał i przedłożył wraz z ofertą certyfikaty potwierdzające spełnianie norm zarządzania środowiskowego PN-EN ISO 14001:2015 oraz/lub spełnianie norm zarządzania jakością PN-EN 9001:2015. - dotyczy Pakietu nr 1

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-24 09:30

Po zmianie:
2023-01-26 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-24 10:00

Po zmianie:
2023-01-26 10:00

Zobacz inne

Prawo