Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Olsztyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049872/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Publikacja ogłoszeń prasowych i kondolencji w dzienniku/dziennikach o zasięgu ogólnopolskim

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510750309

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Emilii Plater 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-562

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.7.) Numer telefonu: 89 52 19 840

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@warmia.mazury.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.warmia.mazury.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Publikacja ogłoszeń prasowych i kondolencji w dzienniku/dziennikach o zasięgu ogólnopolskim

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bd3e62c7-98b8-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049872

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00008109/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Usługi publikacji ogłoszeń prasowych o zasięgu ogólnopolskim

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1.Składanie dokumentów w postępowaniu z wyjątkiem oferty, odbywa się elektronicznie za
pośrednictwem formularza ,,WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” dostępnego na stronie dotyczącej danego
postępowania. 2. Za datę złożenia dokumentów o których mowa w ust. 1, przyjmuje się kliknięcie
przycisku ”WYŚLIJ WIADOMOŚĆ” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego. 3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów
elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych za
pośrednictwem platformy zakupowej , opisane zostały w Regulaminie platformazakupowa.pl oraz
Instrukcji dla Wykonawców platformazakupowa.pl, dostępnych na stronie dotyczącej danego
postępowania oraz stronie głównej Platformy pod adresem https://platformazakupowa.pl 4. Występuje
limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub
spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB. 5. Do danych zawierających dokumenty
tekstowe, tekstowo-graficzne lub multimedialne stosuje się co najmniej jeden z następujących
formatów danych: .txt; .rtf; .pdf; .xps; .odt; .ods; .odp; .doc; .xls; .ppt; .docx; .xlsx; .pptx; .csv; .mp4. W celu kompresji danych stosuje się co najmniej jeden z następujących formatów: .zip lub .7Z 6. W
postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Pzp, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym 7. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, przekazywane w postępowaniu, sporządza się
w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art.
18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania
publiczne lub jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. 8. Sposób sporządzenia i przekazywania informacji oraz wymagań
technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi być zgodny z wymaganiami określonymi w
rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 poz. 2452)

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.272.1.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna usługa publikacji ogłoszeń prasowych i kondolencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie w dzienniku/dziennikach o zasięgu ogólnopolskim

4.2.6.) Główny kod CPV: 79970000-4 - Usługi publikacji

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Dodatkowy nakład

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w
postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. W przypadku
wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w
art. 125 ust. 1 ustawy Pzp , składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak
podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z
Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający dopuszcza zmianę zawartej umowy w przypadkach, o których mowa w art. 455 ustawy Pzp.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia co najmniej o 4,9%, tj. gdy nastąpił wzrost lub spadek cen tych materiałów lub kosztów co najmniej o 4,9%. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. Strony ustalają jako początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia datę zawarcia umowy, z zastrzeżeniem przypadku, gdy umowa zostanie zawarta po upływie 180 dni od dnia upływu terminu składania ofert, wówczas początkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dzień otwarcia ofert.
3. Strony ustalają, że punktem odniesienia do zmiany wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy będą wyliczenia zmian cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia przedstawione przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że strony wykluczają wzrost wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy o wskaźnik wyższy niż średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2023 r. podany w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie stosownych przepisów prawa, a także o kwotę większą niż 1% wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1.
4. Strony ustalają, że zmiana wynagrodzenia może nastąpić tylko raz, a z pierwszym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia Strona może wystąpić najwcześniej od dnia następującego po dniu opublikowania wskaźnika, o którym mowa w ust. 4. Zmiana wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia należnego za okres świadczenia usług, których świadczenie przypada od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu opublikowania wskaźnika, o którym mowa w ust. 4.
5. Strony ustalają, iż do upływu okresu świadczenia usług objętych niniejszą umową Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wyliczeń przedstawiających zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, zaś Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu rzetelnych wyliczeń w tym zakresie w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zgłoszenia Wykonawcy takiego żądania pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
6. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z ust. 3-6, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) przedmiotem umowy są usługi;
2) okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.
7. Wniosek o dokonanie zmiany, o której mowa w ust. 3 wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności oraz musi zawierać uzasadnienie w tym niezbędne dokumenty, potwierdzające zaistnienie okoliczności opisanych w ust.3.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem : https://platformazakupowa.pl/pn/warmia.mazury

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

Zobacz inne

Prawo