Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Domaszowice, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00049919/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Domaszowice

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa garaży dla Ochotniczych Straży Pożarnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Domaszowice

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413136

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Główna

1.4.2.) Miejscowość: Domaszowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 46-146

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: 77 410 82 50, 77 410 82 85

1.4.8.) Numer faksu: 77 410 82 00 wew. 120

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@domaszowice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.domaszowice.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00049919

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00036464

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.5. Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.6. Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Postępowanie realizowane jest w ramach operacji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji
Strategicznych.

Zobacz inne

Prawo