Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Przybiernów, Zachodniopomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050023/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA PRZYBIERNÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Zagospodarowanie plaży przy Jeziorze Przybiernowskim realizowane w częściach: Część 1 – wykonanie robót budowlanych, Część 2 – nadzór inwestorski”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA PRZYBIERNÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 811684344

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Cisowa 3

1.4.2.) Miejscowość: Przybiernów

1.4.3.) Kod pocztowy: 72-110

1.4.4.) Województwo: zachodniopomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL428 - Szczeciński

1.4.7.) Numer telefonu: 914186730

1.4.8.) Numer faksu: 4186622

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przybiernow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przybiernow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050023

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00012477

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 1 800 000 zł łącznie z podatkiem VAT obejmującą swoim zakresem wykonanie prace drogowe/nawierzchniowe o wartości 1 000 000 zł oraz roboty budowlane kubaturowe o wartości minimum 800 000 zł.
Wyżej wymienione roboty mogły być wykonane w trakcie jednej umowy lub dwóch umów, gdzie jedna umowa obejmowała swoim zakresem wykonanie prace drogowe/nawierzchniowe o wartości 1 000 000 zł oraz druga umowa obejmowała roboty budowlane kubaturowe o wartości minimum 800 000 zł.
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych dla jednej z w/w branż.


1.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy
- minimalne wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót drogowych: - minimalne wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektroenergetycznych - minimalne wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sanitarnych - minimalne wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

e) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót gazowych - minimalne wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Połączenie stanowisk/osób, o których mowa w ppkt 1.1 lit. a) – e) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie: co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót ogólnobudowlanych oraz robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie drogi, parkingu, placu o nawierzchni z kostki betonowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 50 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) w ramach której nadzorowano, budowę lub/i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz w ramach której nadzorowano budowę lub/i przebudowę sieci energetycznej, w ramach której nadzorowano budowę lub/i przebudowę sieci gazowej.

Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
i. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót ogólnobudowlanych o wartości nie mniejszej jak 20 000 zł,
ii. polegających na budowie lub/i przebudowie drogi, parkingu, placu o nawierzchni z kostki betonowej lub masy bitumicznej o wartości nie mniejszej jak 30 000 zł,
iii. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej,
iv. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci energetycznej,
v. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci gazowej,
W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)

5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik Zespołu Inżyniera Nadzoru (Inżynier Rezydent) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.


e) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych - minimalne wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
Połączenie stanowisk/osób, o których mowa w niniejszym ppkt lit. a) – e) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji

Po zmianie:
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości minimum 1 800 000 zł łącznie z podatkiem VAT obejmującą swoim zakresem wykonanie prace drogowe/nawierzchniowe o wartości 1 000 000 zł oraz roboty budowlane kubaturowe o wartości minimum 800 000 zł. oraz realizację na akwenie wodnym pomostu lub mola o dł min 30 mb
Wyżej wymienione roboty mogły być wykonane w trakcie jednej umowy lub dwóch umów, albo trzech gdzie jedna umowa obejmowała swoim zakresem wykonanie prace drogowe/nawierzchniowe o wartości 1 000 000 zł oraz druga umowa obejmowała roboty budowlane kubaturowe o wartości minimum 800 000 zł. 3 umowa obejm realizację na akwenie wodnym pomostu lub mola o dł min 30 mb
Wykonawca nie może sumować wartości kilku robót budowlanych o mniejszym zakresie dla uzyskania wymaganych wartości porównywalnych dla jednej z w/w branż.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika budowy
- minimalne wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

b) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót drogowych: - min wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,

c) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót elektroenergetycznych - min wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

d) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót sanitarnych - min wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

e) co najmniej jedną osobą pełniącą funkcję Kierownika robót gazowych - mi wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

Połączenie stanowisk/osób, o których mowa w ppkt 1.1 lit. a) – e) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia własnego, o którym mowa w rozdziale 14 SWZ.
4) zdolności technicznej lub zawodowej
a) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie doświadczenia tj., że: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie: co najmniej jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót ogólnobudowlanych oraz robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie drogi, parkingu, placu o nawierzchni z kostki betonowej o wartości robót budowlanych nie mniejszej niż 50 000,00 zł (łącznie z podatkiem VAT) w ramach której nadzorowano, budowę lub/i przebudowę sieci wodno-kanalizacyjnej oraz w ramach której nadzorowano budowę lub/i przebudowę sieci energetycznej, w ramach której nadzorowano budowę lub/i przebudowę sieci gazowej.

Zamawiający uzna również warunek za spełniony jeżeli wykonawcy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej:
i. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót ogólnobudowlanych o wartości nie mniejszej jak 20 000 zł,
ii. polegających na budowie lub/i przebudowie drogi, parkingu, placu o nawierzchni z kostki betonowej lub masy bitumicznej o wartości nie mniejszej jak 30 000 zł,
iii. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej,
iv. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci energetycznej,
v. jedną usługę polegającą na nadzorowaniu, koordynowaniu i kontrolowaniu robót budowlanych polegających na budowie lub/i przebudowie sieci gazowej,
W niniejszej SWZ definicje budowy, przebudowy lub remontu należy rozumieć zgodnie z definicjami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)

5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą minimalne poziomy zdolności w zakresie dysponowania następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
a) Kierownik Zespołu Inżyniera Nadzoru (Inżynier Rezydent) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej minimalne wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
b) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności inżynieryjnej drogowej – min wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności inżynieryjnej drogowej w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
c) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych – min wymagania:
- kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
d) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – minimalne wymagania: - kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.
e) inspektor nadzoru robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych - min wymagania:
kwalifikacje zawodowe: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi odpowiadające przedmiotowi zamówienia w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci gazowych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
f)co najmniej 1 osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru robót budowlanych w specjalności robót hydrotechnicznych - min wymagania
kwalifikacje zawodowe:upraw budowlane do nadzorowania robót hydrotechnicznych odpow przedmiotowi zam,wzakresie budowy pomostu
Połączenie stanowisk/osób, o których mowa w niniejszym ppkt lit. a) – f) możliwe jest tylko pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-24 10:30

Po zmianie:
2023-02-01 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-24 11:00

Po zmianie:
2023-02-01 11:00

Zobacz inne

Prawo