Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sobuczyna, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050162/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: CZĘSTOCHOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 150370893

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Konwaliowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Sobuczyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 42-263

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.5.7.) Numer telefonu: 34) 327 53 20

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@czpk.czest.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czpk.czest.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Gospodarka odpadami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fa417744-9af6-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050162

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/czpk

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/czpk

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania zostały określone w pkt 15 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna dot. RODO została określona w pkt 27 SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 03/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje odbiór, transport i zrzut odcieku składowiskowego z obiektu Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Sobuczynie.
2. Zakres zamówienia:
2.1. Miejsce unieszkodliwienia odcieku składowiskowego: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Częstochowie, punkt zlewny ul. Wały Dwernickiego w Częstochowie
2.2. Ilość odcieku składowiskowego do odbioru, transportu i zrzutu w ramach zamówienia w okresie obowiązywania umowy, wynosi:
-- ilość minimalna 2 000,00 Mg
-- ilość maksymalna 8 000,00 Mg.
2.3. Dyspozycje w zakresie terminów i ilości wywożonego odcieku wydawane będą przez Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem, przy czym dzienna wymagalna ilość odcieku do wywozu wynosi w okresie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy – max. 150 Mg.
2.4. Zrzut odcieku w punkcie zlewnym określonym w pkt 2.1. Ogłoszenia musi odbywać się w godzinach: 6:00 – 9:00 i 18:00 – 22:00.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90460000-9 - Usługi opróżniania basenów septycznych lub zbiorników septycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z kryterium określonym w pkt 21 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
2. Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
3. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
Zamawiający nie precyzuje szczegółowego warunku w tym zakresie.
4. Zdolności technicznej lub zawodowej.
Warunek dot. zdolności technicznej zostanie spełniony jeżeli Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym tj. sprzętem (pojazdy asenizacyjne) niezbędnym do wykonywania przedmiotu zamówienia w ilości:
-- pojazd asenizacyjny o pojemności cysterny min. 25 m3 (min. 2 sztuki).
lub
-- pojazd asenizacyjny o pojemności cysterny min. 20 m3 (min. 2 sztuki) i min. 10 m3 (min. 1 sztuka).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; Wzór oświadczenia stanowi Załącznik Nr 6 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do złożenia podmiotowych środków dowodowych, w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a) Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (pkt 9.1.4. SWZ) – Załącznik Nr 5 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania zostały określone w pkt 11.1. SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Przewiduje się możliwość zmiany postanowień dot. kosztów jednostkowych w zawartej umowie w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w warunkach zmiany kosztów zrzutu odcieku w PWiK Częstochowa.
2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa w pkt 1. powyżej, jest złożenie wniosku przez stronę inicjującą zmianę, zawierającego:
- opis zmiany,
- uzasadnienie zmiany,
- obliczenie kosztów zmiany

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma: https://platformazakupowa.pl/pn/czpk

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca składa ofertę na Formularzu ofertowym o treści zgodniej z Załącznikiem Nr 1 do SWZ (należy wypełnić i podpisać przez osoby(ę) uprawnione(ą) do reprezentowania Wykonawcy) oraz załączniki wymienione w pkt 16.3. SWZ.
2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 pkt 1 – 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego Dz.U.2022.835 z późn. zm.

Zobacz inne

Prawo