Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Lublin, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050185/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POLITECHNIKA LUBELSKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa środków do utrzymania czystości na potrzeby Politechniki Lubelskiej w roku 2023 r.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA LUBELSKA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001726

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Nadbystrzycka 38D

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-618

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@pollub.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pollub.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050185

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00040765

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
5. Zamawiający zgodnie z art. 441 Pzp zastrzega korzystanie z prawa opcji, realizowanego w ten sposób,
że zobowiązuje się do zakupu 70% wartości przedmiotu zamówienia. Zakup pozostałych 30% uzależniony będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy.

Po zmianie:
Zamawiający zgodnie z art. 441 Pzp zastrzega korzystanie z prawa opcji, realizowanego w ten sposób, że: Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70 % wartości przedmiotu zamówienia, zakup pozostałych 30% objęty jest prawem opcji i uzależniony będzie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy. Z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o charakterze odszkodowawczym lub o wykonanie umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Zamawiający zgodnie z art. 441 Pzp zastrzega korzystanie z prawa opcji, realizowanego w ten sposób,
że zobowiązuje się do zakupu 70% wartości przedmiotu zamówienia. Zakup pozostałych 30% uzależniony będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy.

Po zmianie:
Zamawiający zgodnie z art. 441 Pzp zastrzega korzystanie z prawa opcji, realizowanego w ten sposób, że: Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70 % wartości przedmiotu zamówienia, zakup pozostałych 30% objęty jest prawem opcji i uzależniony będzie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy. Z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o charakterze odszkodowawczym lub o wykonanie umowy.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.9. Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Zamawiający zgodnie z art. 441 Pzp zastrzega korzystanie z prawa opcji, realizowanego w ten sposób,
że zobowiązuje się do zakupu 70% wartości przedmiotu zamówienia. Zakup pozostałych 30% uzależniony będzie od zapotrzebowania Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy.

Po zmianie:
Zamawiający zgodnie z art. 441 Pzp zastrzega korzystanie z prawa opcji, realizowanego w ten sposób, że: Zamawiający zobowiązuje się do zakupu 70 % wartości przedmiotu zamówienia, zakup pozostałych 30% objęty jest prawem opcji i uzależniony będzie od bieżącego zapotrzebowania Zamawiającego, co nie może stanowić podstawy do roszczeń ze strony Wykonawcy z tytułu niezrealizowanej części umowy. Z tytułu niewykorzystania przez Zamawiającego prawa opcji w całości lub w części, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia, w szczególności roszczenia o charakterze odszkodowawczym lub o wykonanie umowy.

Zobacz inne

Prawo