Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Płońsk, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050227/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gminny Zakład komunalny Sp. Z o .o.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2023 rok

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gminny Zakład komunalny Sp. Z o .o.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 146228253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pułtuska 39 b

1.5.2.) Miejscowość: Płońsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 09-100

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL922 - Ciechanowski

1.5.7.) Numer telefonu: 236623221

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gzkplonsk@interia.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://gminaplonsk.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2023 rok

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-040a9585-9af9-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050227

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://gzkplonsk.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://gzkplonsk.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 2.Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-Zamawiający pod adresem: https://gzkplonsk.ezamawiajacy.pl.
3.W sytuacjach awaryjnych (np. awaria platformy) przewiduje się możliwość komunikacji za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: GZKPLONSK@interia.pl. W takim wypadku, każda ze stron na zadanie drugiej potwierdza fakt otrzymania wiadomości elektronicznej.
4.Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do zapoznania się z Instrukcją korzystania z platformy zamieszczoną bezpośrednio na platformie.
5.Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
6.Ogólne zasady korzystania z Platformy: 1)zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie: https://gzkplonsk.ezamawiajacy.pl, lub https://oneplace.marketplanet.pl. 2)Wykonawca po wybraniu opcji „Przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. 3)Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. 4)Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. 5)Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy Zakupowej przez opcję „Zadaj pytanie” lub przy użyciu zakładki „Korespondencja”. 6)Treść pytań Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 7)Zamawiający informuje, iż w przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z zasadami korzystania z Platformy, Wykonawca winien skontaktować się z dostawcą rozwiązania teleinformatycznego Platforma zakupowa Gminy Płońsk tel. +48 22 257 22 23 (infolinia dostępna w dni robocze, w godzinach 9.00-17.00) e-mail: oneplace@marketplanet.pl 8)Zamawiający określa dopuszczalny format podpisu elektronicznego, jako: a)dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES, b)dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć, prócz podpisanego dokumentu, oddzielny plik z podpisem. 9)Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej tj.: a)Stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; b)Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje; c)Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; d)Włączona obsługa JavaScript; e)Zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf. 10)Zamawiający określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. 11)Zamawiający określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych tj.: Plik załączony przez Wykonawcę na Platformie Zakupowej i zapisany, widoczny jest w Systemie, jako zaszyfrowany – format kodowania UTF8.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. z siedzibą w Płońsku, ul. Pułtuska 39 B, 09 – 100 Płońsk, dane kontaktowe: tel. 23/662 32 21, adres e-mail: GZKPLONSK@interia.pl.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dn. 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
5. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp.
6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO.
7. Posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników),
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego),
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9. Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO,
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GZK.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup i dostawa paliw płynnych dla Gminnego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na 2023 rok
KOD CPV:
09134100 – 8 Olej napędowy,
09132100 – 4 Benzyna bezołowiowa

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paliw płynnych dla Gminy Płońsk w systemie bezgotówkowym.
2. Zamówienie obejmuje zakup paliw silnikowych: benzyny bezołowiowej 95 oktanowej i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń mechanicznych.
3. Średnie roczne zapotrzebowanie na paliwo, ustalone na podstawie danych z okresu poprzedzającego zamówienie, w następującym asortymencie wynosi:
PB 95 6 000 litrów,
ON 40 000 litrów.
4. Miejscem odbioru paliw (tankowania) będą stacje paliw Wykonawcy.
5. Wielkość przedmiotu zamówienia może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu, stosownie do faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy zachowaniu upustów podanych w ofercie. Ilość litrów paliwa podana w opisie przedmiotu zamówienia oraz formularzu oferty stanowiących odpowiednio załączniki do SWZ jest szacunkowa. Zamawiający zastrzega sobie prawo, w zależności od potrzeb do zmniejszenia lub zwiększenia ilości tankowanych paliw.
6. Dostawa benzyny bezołowiowej oraz oleju napędowego polegać będzie na tankowaniu pojazdów i urządzeń Zamawiającego na stacji paliw Wykonawcy znajdującej się w odległości do 10 km od siedziby Zamawiającego, liczonej najkrótszą drogą publiczną zezwalającą na przejazd autobusów .
7. Dopuszcza się tankowanie paliwa do kanistrów Zamawiającego dla potrzeb agregatów prądotwórczych, kosiarek, pił łańcuchowych, itp.
8. Tankowanie może być realizowane wyłącznie przez osoby upoważnione i do pojazdów Zamawiającego – zgodnie z wykazem przekazanym Wykonawcy.
9. Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów
i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca musi zapewnić ciągłość dostaw paliwa.
10. Benzyna bezołowiowa i olej napędowy powinny spełniać wymagania określone
w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 727 ze.zm.) oraz odpowiednio Normy PN-EN 228 i PN-EN 590.
11. Odbiór paliwa odbywać się będzie bezgotówkowo. Wykonawca będzie wystawiał każdorazowo potwierdzenie tankowania, które musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową brutto 1 l paliwa z uwzględnieniem upustu, ogólną wartość, markę i Nr rej pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej.
12. Brak podziału zamówienia na części.
Zamawiający podjął decyzję o nie dzieleniu zamówienia, ponieważ nie zakłóci to wzięcia udziału w postępowaniu małym lub średnim przedsiębiorcom.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09134100-8 - Olej napędowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09132100-4 - Benzyna bezołowiowa

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z Rozdziałem XVI SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca wykaże dokumenty potwierdzające posiadanie kompetencji i uprawnień do wykonywania określonej działalności zawodowej, a w szczególności:
a) Warunek niniejszy zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada aktualną koncesję na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi, wydaną na podstawie Ustawy z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (t. j. Dz. U. z 2021 roku poz. 1093 ze zm.).

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

4) zdolności technicznej lub zawodowej
Zamawiający nie określa powyższego warunku.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym wykonawcą, który złożył ofertę, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik Nr 6 do SWZ),

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: nie dotyczy

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

4. Zasady udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Spółki cywilne traktuje się jako Wykonawców wspólnie ubiegających się.
2) W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (Załącznik nr 4 do SWZ).
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
5) W przypadku warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wymaganym doświadczeniem wykaże się jeden z Wykonawców. Doświadczenia Wykonawców nie sumuje się.
6) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp (Załącznik Nr 2 do SWZ) składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postepowaniu.
7) Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

9. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy w formie aneksu do umowy w przypadku
1) Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ofertą i swz, (przez siłę wyższą strony rozumieją klęski żywiołowe, stan wyjątkowy, działania terrorystyczne, strajk powszechny, nowe akty prawne lub decyzje właściwych władz, a także działania osób trzecich uniemożliwiających terminową realizację zamówienia, o okres nie przekraczający czasu trwania przeszkody w wykonaniu zamówienia.
2) Zmiany danin publicznoprawnych, w tym obowiązującej stawki VAT. Jeśli zmiana ta będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę,
3) Zmian wynikających z przepisów prawa.
4) Gdy konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć a wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
5) Gdy łączna wartość zmian jest mniejsza od 15 % wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie, bez konieczności uzasadnienia, jeśli zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://gzkplonsk.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

Zobacz inne

Prawo