Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kętrzyn, Warmińsko-mazurskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050514/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

POWIAT KĘTRZYŃSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Poprawa efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Kętrzynie wraz z adaptacją pomieszczeń” – postępowanie II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT KĘTRZYŃSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742451

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Grunwaldzki 1

1.4.2.) Miejscowość: Kętrzyn

1.4.3.) Kod pocztowy: 11-400

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: izabela.dados@starostwo.ketrzyn.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.starostwo.ketrzyn.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050514

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00046044

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej o wartości minimum 0,9 mln zł;
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kwalifikacje zawodowe), tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA dysponował:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjal¬ności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektu użyteczności publicznej oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 20÷50kWp oraz
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj.:
 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA:
1. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, obiektu budowlanego.
2. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
3. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
4. W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót/ usług, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5. Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości (wartości) zadań z różnych okresów, różnych inwestycji tego samego lub różnych Zamawiających.
6. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza języka polskiego, który zapewni stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, a także zapewni tłumaczenie na bieżąco wszystkich dokumentów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia wytworzonych zarówno przez Wykonawcę, jak i dostarczonych przez Zamawiającego.
7. Zamawiający wymaga, aby nadzór nad realizacją robót objętych przedmiotem zamówienia odbywał się co najmniej przez osoby wykazane przez Wykonawcę na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
8. Zamawiający uzna warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia za spełniony również wtedy, gdy jedna lub dwie osoby łącznie spełnią wszystkie wymagania określone w ust. 2 pkt 4 lit. b) tiret 1 -3.
3. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący odpowiednio kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia musi być spełniony:
1) przez Wykonawcę samodzielnie
a w przypadku podmiotów występujących wspólnie, samodzielnie przez minimum jednego z Wykonawców wy-stępujących wspólnie - z zastrzeżeniem: „w odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane”. Celem potwierdzenia Wykonawcy składający ofertę wspólnie są zobowiązani do oferty dołączyć oświadczenie na podstawie art. 117 ust. 4 Pzp – zał. nr 2a do SWZ;
lub
2) przez podmiot udostępniający zasoby.
UWAGA: nie jest dopuszczalne łączenie (sumowanie) wymaganego doświadczenia Wykonawcy w ramach doświadczenia roż¬nych podmiotów wskazanych w pkt 1-2 lub z różnych przedsięwzięć jednego z podmiotów wymienionych w pkt 1.
4. W odniesieniu do warunków dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wyko¬nawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane do realiza¬cji których te zdolności są wymagane.
5. Wykonawca polegając na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 musi dostarczyć Zamawiającemu dowód dysponowania tymi zasobami w trakcie realizacji za¬mówienia, a w szczególności dokumentów, które określają:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób i okres udostępniania Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicz¬nego;
3) czy i w jakim zakresie podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowa¬niu dotyczących kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
6. Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może powoływać się na zdolności podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania oferty nie wskazał, że polega on w danym zakresie na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby - składając oświadczenie, o którym mowa w ust. 5.
Numeracja zgodna z SWZ, pełny zapis w rozdz. XIX SWZ

Po zmianie:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów o wartości minimum 0,4 mln zł;
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kwalifikacje zawodowe), tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA dysponował:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie
projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 20÷50kWp oraz
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj.:
􀀀 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
􀀀 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub
􀀀 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA:
1. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, obiektu budowlanego.
2. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
3. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
4. W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót/ usług, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5. Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości (wartości) zadań z różnych okresów, różnych inwestycji tego samego lub różnych Zamawiających.
6. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii
Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza....
Numeracja zgodna z SWZ.
Pełny zapis jest w rozdz. XIX SWZ

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
2) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
3) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:
- ZAMAWIAJĄCY NIE STAWIA SZCZEGÓŁOWEGO WARUNKU W TYM ZAKRESIE,
4) Zdolność techniczna lub zawodowa:
a) posiadanie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA:
- nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów o wartości minimum 0,4 mln zł;
b) dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kwalifikacje zawodowe), tj.: ZAMAWIAJĄCY ŻĄDA BY WYKONAWCA dysponował:
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadającą doświadczenie w realizacji co najmniej 1 roboty budowlanej, polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów oraz
- 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 3 projektów instalacji fotowoltaicznych o mocy 20÷50kWp oraz
- 1 osobą posiadającą kwalifikacje pozwalające na montaż źródeł wytwórczych, tj.:
 ważny certyfikat potwierdzający kwalifikacje do instalowania odnawialnych źródeł energii (art. 136 i art. 145 ustawy o odnawialnych źródłach energii) lub
 ważne świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w zakresie dozoru i w zakresie eksploatacji lub
 uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
UWAGA:
1. Przez budowę należy rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, obiektu budowlanego.
2. Przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego.
3. Przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
4. W przypadku, gdy zamówienia o wyżej opisanym zakresie były zrealizowane łącznie z innymi zakresami robót/ usług, Wykonawca musi bezwzględnie wykazać wielkość i zakres tylko tych robót, które jako zadanie wymienione wyżej potwierdzają spełnienie warunków udziału w niniejszym postępowaniu.
5. Zamawiający w celu udokumentowania spełnienia warunku doświadczenia nie dopuszcza sumowania wielkości (wartości) zadań z różnych okresów, różnych inwestycji tego samego lub różnych Zamawiających.
6. Zamawiający określając wymogi dla osób w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych dopuszcza odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, wówczas Wykonawca na własny koszt zapewni tłumacza....
Numeracja zgodna z SWZ.
Pełny zapis jest w rozdz. XXI SWZ

Po zmianie:
2) w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (art. 273 ust. 1 pkt 2):
a) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: NIE DOTYCZY;
b) Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: NIE DOTYCZY;
c) Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: NIE DOTYCZY;
d) Zdolność techniczna lub zawodowa:
- wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie; w/g zał. nr 5 do SWZ.
Dowodami, o których mowa w zdaniu poprzednim są:
1) referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
2) jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,
3) jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa wyżej ma dotyczyć robót budowlanych, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów - jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, budzą wątpliwości Zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.
- wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; w/g zał. nr 6 do SWZ.
...
6. W przypadku przedstawiania dokumentów, o których mowa powyżej przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca ten ma obowiązek przedłożyć odpowiednie dokumenty zgodnie z rozporządzeniem w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, tj.:
5) jeżeli Wykonawca dysponuje osobą posiadającą uprawnienia „do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie”, która ma miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, musi wykazać, że osoba ta legitymuje się kwalifikacjami odpowiadającymi wymaganym uprawnieniom w kraju zamieszkania, jeśli takie w tym kraju obowiązują, z uwzględnieniem prawa do wykonywania określonych zawodów regulowanych lub określonych działalności, jeżeli te kwalifikacje zostały uznane na zasadach przewidzianych w ustawie o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej);
6) w odniesieniu do osób wyżej opisanych wymagana jest znajomość języka polskiego - Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na własny koszt przez Wykonawcę tłumacza języka polskiego, zapewniającego stałe i biegłe tłumaczenie w kontaktach między Zamawiającym, a Wykonawcą - w takiej sytuacji Wykonawca powinien w ofercie złożyć zobowiązanie, iż zatrudni na własny koszt tłumacza języka polskiego.
Numeracja zgodna z SWZ.
Pełny zapis jest w rozdz. XXI SWZ

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zmiana związana jest z usunięciem rozbieżności z zapisami SWZ i korektą zapisów uprzednio wpisanych w niewłaściwym polu ogłoszenia.

Zobacz inne

Prawo