Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Obsza, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050578/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA OBSZA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Obsza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA OBSZA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 950369132

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 36

1.4.2.) Miejscowość: Obsza

1.4.3.) Kod pocztowy: 23-413

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL812 - Chełmsko-zamojski

1.4.7.) Numer telefonu: 84 689 10 02

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@obsza.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugobsza.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050578

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00031520

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 12:00

Po zmianie:
2023-01-31 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 12:30

Po zmianie:
2023-01-31 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-25

Po zmianie:
2023-03-01

Zobacz inne

Prawo