Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Ugoszcz, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050673/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT" w Ugoszczu

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT" w Ugoszczu

1.3.) Oddział zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej ,,KOMBATANT" w Ugoszczu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 910506123

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ugoszcz 30

1.5.2.) Miejscowość: Ugoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-522

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 54 270 11 33

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kombatant30@idsl.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.dps-ugoszcz.rbip.mojregion.info

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ochrona socjalna

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-8b526d32-9648-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00026908/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b526d32-9648-11ed-94da-6ae0fe5e7159

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Zamawiający wyznacza następującą osobę do kontaktu z Wykonawcami: Katarzyna Bułkowska -Dyrektor Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” tel. 54 270 11 33, e-mail: kombatant30@idsl.pl
4. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-8b526d32-9648-11ed-94da-6ae0fe5e7159
5. Pozostałe informacje znajdują się w rozdziale XI SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Informacje zamieszczono w rozdziałach XI i XII SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zamieszczono w rozdziale XXII SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zamieszczono w rozdziale XXII SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DPS.ZP.341-1/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju napędowego grzewczego przeznaczonego do celów opałowych z dowozem do Domu Pomocy Społecznej „KOMBATANT” w Ugoszczu (adres dostawy: Ugoszcz 30, 87-522 Ostrowite) – szacunkowa ilość 46 m3.
2. Wskazana ilość ma charakter szacunkowy (przewidywany). Faktyczna ilość zrealizowanych dostaw będzie zależna od potrzeb Zamawiającego, wynikających z warunków atmosferycznych, jakie będą panować w okresie realizacji zamówienia.
3. Warunki realizacji dostawy:
1) dostawa oleju napędowego grzewczego będą miały charakter dostaw sukcesywnych, realizowanych stosownie do potrzeb Zamawiającego;
2) wymagany termin realizacji poszczególnych dostaw: wskazany przez Wykonawcę
w Formularzu ofertowym, jednak nie może być on dłuższy niż 3 dni robocze od dnia złożenia (drogą mailową) zamówienia;
3) dostawy następować będą w godzinach pracy Zamawiającego - od poniedziałku do piątku za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7 00 - 15 00;
4) wielkość jednorazowej dostawy - min. 4 m3 ;
5) przy każdej dostawie Wykonawca przedłoży świadectwo jakości oleju napędowego grzewczego lub równoważny dokument wystawiony przez producenta lub jednostkę upoważnioną do badań oleju.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo opcji polegające na zwiększeniu maksymalnie do 30% szacunkowej ilości dostawy do aktualnych potrzeb Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie skorzysta z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia, w tym o zapłatę odszkodowania z tytułu niezrealizowania opcji lub jej części, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia szacunkowej ilości dostawy do aktualnych potrzeb Zamawiającego, przy czym Zamawiający gwarantuje realizację minimum 70% szacunkowej ilości dostaw. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia,
w tym o zapłatę odszkodowania, z tytułu zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, jak również nie może być podstawą do odmowy wykonania gwarantowanej części przedmiotu zamówienia

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin dostawy

4.3.6.) Waga: 25

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin płatności

4.3.6.) Waga: 15

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami płynnymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U z 2022 r. poz. 1385 ze zm.);
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie;
4) zdolności technicznej lub zawodowej - Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy (sporządzone wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SWZ), w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Aktualna koncesja na obrót paliwami płynnymi wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia koncesję składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie w takim zakresie, w jakim będzie on wykonywał dostawę objętą uprawnieniem (koncesją).
.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wraz z ofertą należy założyć:
a) oświadczenie Wykonawcy składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, sporządzone z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ; w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców;
b) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty/odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy);
c) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy tylko ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
d) oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, z którego wynikać będzie, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - jeżeli dotyczy;
e) uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa – jeżeli dotyczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Warunek udziału w postępowaniu dotyczącego uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, jest spełniony, jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w zakresie i na warunkach wynikających z art. 455 ust. 1 pkt 2-4 i ust. 2 ustawy Pzp oraz określonych w projektowanych postanowieniach umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiących załącznik nr 4 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia w zakładce „Oferty/wnioski”, widocznej w podglądzie przedmiotowego postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy na Platformie.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, w stosunku do których zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art. 7 ust. 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835 ze zm.).

Zobacz inne

Prawo