Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zielona Góra, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00050720/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:
zad. nr 1 – RDW ZG
zad. nr 2 – RDW w Kożuchowie
zad. nr 3 – RDW w Kłodawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006092820

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Niepodległości 32

1.5.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.5.3.) Kod pocztowy: 65-042

1.5.4.) Województwo: lubuskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.5.7.) Numer telefonu: +48683280300

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zdw@zdw.zgora.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdw.zgora.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Budownictwo i obiekty komunalne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:
zad. nr 1 – RDW ZG
zad. nr 2 – RDW w Kożuchowie
zad. nr 3 – RDW w Kłodawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dce2852e-98a2-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050720

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00044827/31/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.3 Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby ZDW

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-dce2852e-98a2-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
3. Sposób sporządzenia i przekazywania dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych).
4. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (zw. dalej „Rozporządzeniem w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności”), z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.
5. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a) w formatach danych określonych w przepisach Rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b) jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.
7. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą pzp lub Rozporządzeniem w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
Z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w Rozdziale I SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 RODO - administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich al. Niepodległości 32, 65-042 Zielona Góra. Pozostałe informacje znajdują się w SWZ w Rozdziale V.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZA.3320.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 3

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:


1. Zakres dostawy:
1) Mieszanka mineralno-asfaltowa na bazie asfaltu upłynnionego i kruszywa o frakcji 0-8 mm
z przeznaczeniem do konserwacji nawierzchni dróg w ilości 70 ton.
2. Miejsce dostawy:
1) Baza Obwodu Drogowego Zielona Góra, ul. Nowa 1, 65-329 Zielona Góra,
2) Baza Obwodu Drogowego Babimost, ul. Towarowa 4, 66-110 Babimost,
3) Baza Obwodu Drogowego Bobrowice 115B, 66-627 Bobrowice.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji
(minimum/maksimum)
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SWZ odrębnie dla każdego z zadań.. Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SWZ odrębnie dla każdego z zadań.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 1 – teren działania RDW w Zielonej Górze

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, stwierdzonych
w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane
przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SWZ, w ilościach nie
przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków
finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:
- konieczność wykonania konserwacji nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ujawnienie przez Zamawiającego okoliczności mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia
4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2023 r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.


6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, czas realizacji dostawy od chwili przyjęcia zlecenia, okres przydatności do użycia mieszanki mineralno-asfaltowej od daty dostawy nie krótszy niż.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji dostawy od chwili przyjęcia zlecenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres przydatności do użycia mieszanki mineralno-asfaltowej od daty dostawy nie krótszy niż

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
1. Zakres dostawy:
1) Mieszanka mineralno-asfaltowa na bazie asfaltu upłynnionego i kruszywa o frakcji 0-8 mm z przeznaczeniem do konserwacji jezdni w ilości 75 Mg.
2. Miejsce dostawy:
1) OD Kożuchów ul.Szprotawska 30 (tel/fax 68 355 2615 ) - 10 Mg
2) OD Sława ul. Kolonii (tel/fax 68 356 63 43 ) - 20 Mg
3) OD Lubsko ul. Kolejowa 44 (tel/fax 68 372 02 63 ) - 25 Mg
4) OD Żagań ul. Lotników Alianckich 27B (tel/fax 68 459 30 05 ) - 20 Mg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji
(minimum/maksimum)
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SWZ odrębnie dla każdego z zadań.. Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SWZ odrębnie dla każdego z zadań.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 2 – teren działania RDW w Kożuchowie

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, stwierdzonych
w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane
przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SWZ, w ilościach nie
przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków
finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:
- konieczność wykonania konserwacji nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ujawnienie przez Zamawiającego okoliczności mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2023 r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.


6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, czas realizacji dostawy od chwili przyjęcia zlecenia, okres przydatności do użycia mieszanki mineralno-asfaltowej od daty dostawy nie krótszy niż.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji dostawy od chwili przyjęcia zlecenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres przydatności do użycia mieszanki mineralno-asfaltowej od daty dostawy nie krótszy niż

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST:
1. Zakres dostawy:
1) Mieszanka mineralno - asfaltowa, na bazie asfaltu upłynnionego o frakcji 0-8 mm z przeznaczeniem do konserwacji nawierzchni dróg.
2. Miejsce dostawy:
1) Obwodu Drogowego w Kłodawie = 24 Mg
2) Obwodu Drogowego w Drezdenku = 40 Mg
3) Obwodu Drogowego w Sulęcinie = 40 Mg
4) Obwodu Drogowego w Ośnie Lubuskim = 60 Mg
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 44113900-4 - Materiały do konserwacji nawierzchni drogowych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:

Zamawiający informuje, iż przewiduje skorzystanie w trakcie realizacji zamówienia z prawa opcji, o którym mowa w art. 441 ustawy pzp.

1) Zakres zamówienia podstawowego oraz wielkości progowe w ramach prawa opcji
(minimum/maksimum)
Zakres rzeczowy zamówienia podstawowego został określony w Opisie przedmiotu zamówienia w Rozdziale III SWZ odrębnie dla każdego z zadań.. Korzystając z prawa opcji Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia zakresu zamówienia podstawowego o dodatkowe ilości usług (prac), dla których maksymalną wielkość (ilość) w ramach prawa opcji określono w Opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji w Rozdziale III SWZ odrębnie dla każdego z zadań.

2) Miejsce realizacji usług objętych prawem opcji
Miejscem realizacji usług objętych prawem opcji będzie:
- dla zadania nr 3 – teren działania RDW w Kłodawie

3) Przesłanki skorzystania z prawa opcji
Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji:
- w przypadku wystąpienia okoliczności wynikających z przesłanek gospodarczych, stwierdzonych
w trakcie realizacji zamówienia,
- w przypadku wystąpienia zwiększonych potrzeb Zamawiającego na usługi (prace) wskazane
przedmiotowo w opisie przedmiotu zamówienia prawo opcji w Rozdziale III SWZ, w ilościach nie
przekraczających wielkości podanych w tym załączniku oraz pod warunkiem posiadania środków
finansowych umożliwiających sfinansowanie tej części zamówienia.

Przesłankami skorzystania z prawa opcji są w szczególności:
- konieczność wykonania konserwacji nawierzchni mieszanką mineralno - asfaltową, których ilości Zamawiający nie był w stanie przewidzieć na etapie planowania zakresu zamówienia „podstawowego”,
- konieczność wykonania prac mających na celu zwiększenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- ujawnienie przez Zamawiającego okoliczności mających wpływ na opis przedmiotu zamówienia.

4) Termin realizacji usług objętych opcją
Usługi objęte prawem opcji będą realizowane w terminie realizacji umowy, tj. do dnia 31.12.2023 r.

5) Uruchomienie zamówienia objętego opcją
Warunkiem uruchomienia zamówienia objętego opcją jest złożenie przez Zamawiającego pisemnego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji w określonym przez niego zakresie (np. wystawienie pisemnego zlecenia na zakres dostaw objętych opcją), przy czym Wykonawca jest obowiązany do jego wykonania. Opcja ma charakter fakultatywny, co oznacza, iż w razie nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o wykonanie tego zakresu zamówienia. Brak złożenia przez Zamawiającego oświadczenia wyraźnie wyrażającego jego wolę w tym zakresie powoduje, że Wykonawca zwolniony jest z wykonania zamówienia opcjonalnego.


6) Wynagrodzenie Wykonawcy
Podstawą do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy za usługi zlecone w ramach opcji będą stawki jednostkowe wskazane w ofercie w formularzu cenowym dla zamówienia podstawowego (analogicznie dla poszczególnych zakresów prac wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia - prawo opcji) oraz rzeczywiste ilości dostaw zrealizowanych w ramach opcji.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania techniczne określone zostały w Rozdziale III SWZ.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert: cena, czas realizacji dostawy od chwili przyjęcia zlecenia, okres przydatności do użycia mieszanki mineralno-asfaltowej od daty dostawy nie krótszy niż.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji dostawy od chwili przyjęcia zlecenia

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres przydatności do użycia mieszanki mineralno-asfaltowej od daty dostawy nie krótszy niż

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej;
W odniesieniu do warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej i finansowej zamawiający wymaga:
1) posiadania przez wykonawcę odpowiedniego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjna nie mniejszą niż
Zadanie nr 1: 40 000,00 zł
Zadanie nr 2: 36 000,00 zł
Zadanie nr 3: 90 000,00 zł

W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, warunek może być spełniony łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, w celu wykazania spełniania warunku
udziału w postępowaniu, wystarczającym będzie wykazanie spełniania warunku określonego dla zadania
o najwyższej wartości spośród zadań, na które wykonawca składa ofertę.

- zdolności technicznej lub zawodowej;
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże minimalny poziom zdolności, tj.:

1) wykaże dostawy* wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również
wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały
wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, tj.:

* przez dostawy zamawiający rozumie wykonanie min. jednej dostawy mieszanki mineralno - asfaltowej
o wartości min.:
zadanie nr 1 – 40 000,00 zł brutto,
zadanie nr 2 – 36 000,00 zł brutto,
zadanie nr 3 – 60 000,00 zł brutto.

DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ:
Nie dopuszcza się sumowania dostaw w celu uzyskania wymaganej min. wartości brutto zł.
W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie warunek musi być spełniony przynajmniej
przez jeden podmiot.

2) wykaże osoby skierowane do realizacji zamówienia publicznego, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami, tj.

- osobę odpowiedzialną za realizację zamówienia (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ).
Spełnianie warunku udziału w postępowaniu może wykazać dowolny z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający odstępuje od wymogu składania dokumentów podmiotowych w tym zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

1,1. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego w pkt 14.1.c)1) Instrukcji,

2. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów:

2.1. wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy;

2.2. wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

3. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt. 1.1., wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu lub kryterium selekcji dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1. W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców złożenia tj.:
a) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność tj. dokument Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności masy mineralno-asfaltowej do konserwacji nawierzchni dróg lub zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
1.1) Przez jednostkę oceniającą zgodność rozumie się jednostkę wykonującą działania z zakresu oceny zgodności, w tym kalibrację, testy, certyfikację i kontrolę, akredytowaną zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającym wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).
1.2) Jeżeli wymagane jest złożenie certyfikatów wydanych przez określoną jednostkę oceniającą zgodność, zamawiający zaakceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność.
1.3) Zamawiający zaakceptuje odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, inne niż te, o których mowa w pkt 1) i ppkt 1.2), w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku gdy dany wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa w pkt 1) i ppkt 1.2) ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania, cechy określone w opisie przedmiotu zamówienia lub wymagania związane z realizacją zamówienia.
1.4) Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców złożenia tj.:
a) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność tj. dokument Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności masy mineralno-asfaltowej do konserwacji nawierzchni dróg lub zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta w terminie składania winna zawierać:
1) wypełniony formularz oferty, zgodnie ze wzorem udostępnionym na Platformie e-Zamówienia;
2) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru, w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu (odpowiednio wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby) jest umocowana do jego reprezentowania. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
3) pełnomocnictwa lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia), jeżeli w imieniu (odpowiednio: wykonawcy, podmiotu udostępniającego zasoby, wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2 ppkt 2);
4) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do SWZ. W przy¬padku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców. Potwierdza ono brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 15 ppkt 1.1, przedstawia także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
5) wypełniony formularz cenowy – załącznik nr 3 do formularza oferty;
6) podmiotowe środki dowodowe:
6.1) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby może być zastąpione innym podmiotowym środkiem dowodowym potwierdzającym, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tego podmiotu. Ww. dokument należy złożyć tylko wtedy, gdy wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu udostępniającego zasoby.
7) przedmiotowe środki dowodowe:
7.1) w celu potwierdzenia zgodności oferowanych dostaw z wymaganiami, cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia lub wymaganiami związanymi z realizacją zamówienia zamawiający żąda od wykonawców złożenia tj.:
a) certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność tj. dokument Instytutu Badawczego Dróg i Mostów o przydatności masy mineralno-asfaltowej do konserwacji nawierzchni dróg lub zaświadczenie wystawione przez podmioty mające siedzibę w innym państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dotyczy pkt 7): z uwagi na limit znaków pozostałe wymagania zawarte są w SEKCJI V-KWALIFIKACJE WYKONAWCÓW pkt 5.8

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:
Zadanie nr 1: 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100),
Zadanie nr 2: 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100),
Zadanie nr 3: 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 00/100).
przed upływem terminu składania ofert.
2. Wadium może być wniesione w:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310, 836, 1572).
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy w Banku SANTANDER BANK POLSKA SA nr 77 1090 1535 0000 0001 4912 9741 z dopiskiem na przelewie: „Wadium w postępowaniu WZA.3320.1.2023 na Dostawę mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze- Zadanie nr ……..".
4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, o którym mowa w pkt 3, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
5. Wadium wnoszone w formie gwarancji lub poręczeń należy złożyć w oryginale w postaci elektronicznej. Wadium należy złożyć wraz z ofertą, przed upływem terminu składania ofert. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Województwo Lubuskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
6. Oryginał dokumentu należy złożyć jako osobny plik, obok innych plików stanowiących ofertę i skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).
7. Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać nieodwołalne i bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy pzp.
8. Wadium powinno zabezpieczać złożoną ofertę na cały okres związania ofertą, poczynając od dnia składania ofert.
9. Wadium wniesione w gwarancji bankowej, ubezpieczeniowej lub poręczeniu składane przez konsorcjum firm winno być wystawione na wszystkich członków tego konsorcjum.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania znajdują się w SWZ w Rozdziale I.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Informacje na ten temat znajdują się w SWZ w Rozdziale IV.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę należy złożyć na Platformie e-Zmówienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

1. Przedmiotem negocjacji może być treść ofert w zakresie kryterium ceny.
2.Zamawiający zaprosi do negocjacji wszystkich wykonawców, którzy złożą oferty niepodlegające odrzuceniu i uzyskają w kryteriach oceny ofert łączną punktację klasyfikującą ich na pozycjach od 1 do 3.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Kompletna nazwa zamówienia:
Dostawa mieszanki mineralno-asfaltowej na bazie asfaltu upłynnionego na potrzeby Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze:
zadanie nr 1 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze
zadanie nr 2 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kożuchowie
zadanie nr 3 – Rejon Dróg Wojewódzkich w Kłodawie

2. Termin wykonania zamówienia:
Wykonawca zobowiązany jest zrealizować przedmiot zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do 31.12.2023 r. (DOTYCZY WSZYSTKICH ZADAŃ).

Zobacz inne

Prawo