Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Garwolin, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00051527/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa paliw płynnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W GARWOLINIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 014823759

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mazowiecka 26

1.5.2.) Miejscowość: Garwolin

1.5.3.) Kod pocztowy: 08-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kbaran@pzdgarwolin.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl/ oraz www.pzdgarwolin.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa paliw płynnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-0da07557-9b03-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00051527

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00033779/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa paliw płynnych

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej dostępnej pod adresem: https://pzdgarwolin.ezamawiający.pl.
1. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
3. Ogólne zasady korzystania z Platformy:
1) zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do Systemu na subdomenie; https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl, lub ttps://oneplace.marketplanet.pl,
2) wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania lub do założenia bezpłatnego konta. Wykonawca zakłada konto wykonując kroki procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”.
3) rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. W związku z tym Zamawiający zaleca Wykonawcom uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia Oferty w postaci elektronicznej. Wykonawca wraz z potwierdzeniem złożenia wniosku rejestracyjnego otrzyma informacje, o możliwości przyspieszenia procedury założenia konta, wówczas należy skontaktować się pod numerem telefonu podanym w ww. potwierdzeniu.
4) po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia Oferty w postępowaniu. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Za datę przekazania zaświadczeń oraz informacji przyjmuje się datę ich wysłania za pośrednictwem zakładki „Korespondencja”.
4. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
1) dokumenty w formacie „pdf" zaleca się podpisywać formatem PAdES,
2) dopuszcza się podpisanie dokumentów w formacie innym niż „pdf", wtedy będzie wymagany oddzielny plik z podpisem. W związku z tym Wykonawca będzie zobowiązany załączyć prócz podpisanego dokumentu oddzielny plik z podpisem.
5. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7 , Mac Os x 10.4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej w najnowszej wersji w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.
6. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc. Maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 100 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.
7. Dokumentacja przedmiotowego postępowania dostępna jest na Platformie w sekcji „Dokumenty zamówienia”. Pobranie pojedynczego dokumentu lub wszystkich dokumentów następuje po kliknięciu polecenia „Pobierz”.
8. Ofertę wraz z załącznikami należy wczytać jako załączniki na Platformie, według Instrukcji korzystania z Platformy.
9. Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z wykonawcami w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej wskazanych w niniejszej SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, mający siedzibę w Garwolinie, przy ul. Mazowieckiej 26, 08-400 Garwolin;
2. administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którymi można się skontaktować poprzez adres e-mail pzd@garwolin.fm, telefonicznie pod numerem +48 25 684 25 21 lub pisemnie na adres siedziby administratora;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, znak sprawy: WO.242.1.2023: Dostawa paliw płynnych
3. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j.);
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ust. 1 oraz art. 74 ust. 2 ustawy;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a. na podstawie art. 15 RODO, prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b. na podstawie art. 16 RODO, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym, że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c. na podstawie art. 18 RODO, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, z tym, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;
d. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WO.242.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

1. Zamówienie obejmuje dostawę paliw płynnych poprzez tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu Powiatowego Zarządu Dróg w Garwolinie (Zamawiającego)
– tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowo - Mostowej w Maciejowicach – w ilości: Olej napędowy: 9 300 litrów, benzyna bezołowiowa PB 95: 2 200 litrów.
2. Odległość stacji paliw od Służby Drogowej określa się max. do 20 km. drogą lądową
3. Zamawiający w ramach umowy będzie realizował zakupy akcesoriów związanych z eksploatacją samochodów w planowanej wysokości do 5% wartości umownej brutto zakupu paliwa, (między innymi; oleje, płyny chłodnicze, środki zapobiegające zamarzaniu, płyny do spryskiwaczy - letni i zimowy, żarówki, kosmetyki samochodowe i inne) po cenach aktualnie obowiązujących na stacji paliw w dniu realizacji transakcji.
4. Zamawiający będzie realizował zakup paliw płynnych wyłącznie do zbiorników fabrycznie zamontowanych w pojeździe. Paliwo do drobnego sprzętu wymienionego w załączniku, pobierane będzie w oznakowane pojemniki Zamawiającego o pojemności do 20 litrów.
5. Zamawiający zabrania sprzedaży paliwa poza zbiornik fabrycznie zamontowany w pojeździe (nie dotyczy oznakowanych pojemników Zamawiającego o pojemności do 20 litrów).

6. Postanowienia dodatkowe dotyczące użytkowania kart paliwowych:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania zakupu paliwa w formie bezgotówkowej przy użyciu kart paliwowych nie będących służbowymi kartami płatniczymi w rozumieniu art. 247 ust 3 ustawy z dnia 27.08.2009r o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 tj. ), na poniższych zasadach;
2) Zamawiający nie będzie ponosił żadnych kosztów związanych z wydaniem kart, ich aktualizacją, zamianą w przypadku ich utraty lub zniszczenia, zmianą danych na karcie oraz dostarczeniem kart.
3) Termin ważności karty ustala się na okres obowiązywania niniejszej umowy.
4) Karty powinny być wydane i dostarczone Zamawiającemu w pierwszym dniu obowiązywania umowy.
5) Aktualizacja kart lub wydania kolejnych egzemplarzy kart będzie realizowana w ciągu 7 dni od dnia złożenia stosownego wniosku.
6) W przypadku utraty karty lub jej zniszczenia, Zamawiający zobowiązuje się zgłosić ten fakt Wykonawcy niezwłocznie telefonicznie lub email, który dokona blokady realizacji zakupów z użyciem tej karty.
7) Odpowiedzialność za zakup paliwa utraconą kartą przez osobę nie uprawnioną, po upływie
24 h od momentu powiadomienia o jej utracie, przechodzi na Wykonawcę.
8) Wykonawca po podpisaniu umowy zapewni Zamawiającemu dostęp do danych, dotyczących transakcji realizowanych w ramach umowy. Dane te obejmują co najmniej datę, miejsce, wartość i ilość zakupionych asortymentów.
9) W przypadku braku z przyczyn technicznych możliwości użycia kart, realizacja transakcji powinna być potwierdzona stosownym dokumentem.
10) Do każdego pojazdu zostanie wystawiona karta paliwowa z oznaczeniem numeru rejestracyjnego.
11) Dla drobnego sprzętu wymienionego w załączniku, zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowo - Mostowej w Maciejowicach, zostanie wystawiona dodatkowa karta paliwowa (w ilości 1 szt. na każde zadanie) bez oznaczenia numeru rejestracyjnego.
7. Wykonawca będzie realizował zakupy paliw w ramach limitów przyznanych Zamawiającemu na kartach paliwowych.

4.2.6.) Główny kod CPV: 63712600-9 - Usługi tankowania pojazdów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceniane będą wyłącznie oferty nie odrzucone.
2. W ramach zamówienia zostanie wyłoniony Wykonawca, którego oferta uzyskała łącznie najwięcej punktów.
3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami:
1) Kryterium „cena” - C
Kryterium „cena” będzie rozpatrywane na podstawie wartości brutto zł. gr. po zastosowaniu upustu
podanej przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym (w złotych).
Uwzględniając kryterium „cena” 10 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru;
Ilość punktów C = wartość brutto zł. gr. najniższej oferty po zastosowaniu upustu podzielona przez
wartość brutto zł. gr. badanej oferty po zastosowaniu upustu x 10 pkt.
2) Kryterium „odległość najbliższej stacji Wykonawcy w km. od danej Służby Drogowej” - O
Kryterium „odległość” będzie rozpatrywane na podstawie odległości w km (drogą lądową) od danej Służby Drogowej podanej przez Wykonawcę w ofercie przetargowej (w kilometrach).
Uwzględniając kryterium „odległość najbliższej stacji Wykonawcy w km. od danej służby drogowej”
30pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru;
Ilość punktów O = najmniejsza odległość podzielona przez odległość z badanej oferty x 30 pkt.
3) Kryterium „upust” - U
Kryterium „upust” będzie rozpatrywane na podstawie wartości stałego upustu (w procentach) od ceny
jednostkowej (za 1litr) paliw płynnych podanego przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym.
Uwzględniając kryterium „upust” 40 pkt. ocena oferty dokonana zostanie przy zastosowaniu wzoru;
Ilość punktów U = upust badanej oferty podzielony przez najwyższy udzielony upust x 40 pkt.
4) Kryterium „ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej Służby Drogowej” - I
Kryterium „ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej Służby Drogowej” będzie rozpatrywane na podstawie ilość stacji paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej stacji
podanych przez Wykonawcę w ofercie przetargowej (w sztukach). Uwzględniając kryterium „ilość stacji
paliw Wykonawcy w odległości do 20 km od danej Służby Drogowej” 20pkt. ocena oferty dokonana
zostanie wg następującej zasady;
Ilość punktów I =
1 stacja – 5 pkt
2 – 3 stacje – 10 pkt
pow. 3 stacji – 20 pkt
za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z największą ilością punktów, stanowiących sumę
punktów przyznanych w każdym kryterium z uwzględnieniem wagi procentowej danego kryterium, obliczonych wg. wzoru:
P = C + O + U + I gdzie:
C – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Cena” O – liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium
„Odległość”
U - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Upust”
I - liczba punktów przyznana ofercie ocenianej w kryterium „Ilość stacji”

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 10

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Odległość

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Upust

4.3.6.) Waga: 40

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: ilość stacji

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym,
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów,
A) Dostawa paliw płynnych - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowo- Mostowej w Maciejowicach
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże:
i. że posiada aktualne zezwolenie, licencję, koncesję lub wpis do rejestru działalności regulowanej,
c) sytuacji ekonomicznej i finansowej,
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
B ) Dostawa paliw płynnych - tankowanie w stacjach paliw Wykonawcy pojazdów i drobnego sprzętu zlokalizowanego w siedzibie Służby Drogowo- Mostowej
w Maciejowicach
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli wykonawca wykaże:
i. że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej jedną dostawę, obejmującą swoim zakresem wykonanie dostaw na paliwo - o wartości nie mniejszej niż 30 000zł brutto,
2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2 musi spełniać każdy Wykonawca z osobna.
3. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia na podstawie oświadczeń i dokumentów wskazanych w rozdziale XV SWZ.
4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, polegać na zasadach określonych w art. 118 ust 1 ustawy na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta, została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, tj.:
1) aktualne zezwolenie, licencja, koncesja lub wpis do rejestru działalności gospodarczej, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, A SWZ,
2) wykazu dostaw wykonanych, o których mowa w rozdziale XIV, ust. 1 pkt 1, B SWZ,
a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy ; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawiane w okresie ostatnich 3 miesięcy (wzór wykazu wykonanych dostaw stanowi załącznik nr 6 do SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie składa Wykonawca, zaś w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ, 2) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ, 3) zobowiązanie podmiotu, o którym mowa w art. 118 ust. 3 ustawy do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia – jeśli dotyczy (wzór przedmiotowego zobowiązania stanowi załącznik nr 5 do SWZ), 4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie)

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia i utrzymywania nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą, wadium w wysokości:
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie: 923,95 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy złote 95/100);

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w Rozdziale XIV SWZ
ust. 1 pkt 1 musi spełniać co najmniej jeden Wykonawca lub wszyscy Wykonawcy łącznie, natomiast warunek z ust. 1 pkt 2
musi spełniać każdy Wykonawca z osobna. 3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców
oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw
wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje
spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego (oświadczenie składa Wykonawca, zaś w przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie przedmiotowe oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie) – wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ,
oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków
udziału w postępowania stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ, odpis lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie
wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, (składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o zamówienie)

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Ze względu na brak możliwości technicznych wprowadzenia pełnego zapisu dotyczącego rodzaju i zakres zmian umowy
oraz warunków ich wprowadzenia szczegółowy zapis został określony w Rozdziale XXII SWZ (Możliwości zmiany umowy o
zamówienie publiczne)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-01-31 08:45

8.2.) Miejsce składania ofert: https://pzdgarwolin.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-01-31 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-01

Zobacz inne

Prawo