Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00052160/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gdańskie Nieruchomości

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Gościnna 12 - remont dachu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gdańskie Nieruchomości

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 192817769

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Partyzantów 74

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-254

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: nz@nieruchomościgda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.nieruchomoscigda.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


zarządzanie nieruchomościami

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052160

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00519430

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości -5500,00,00 zł
Termin wniesienia wadium upływa dnia 25.01.2023 r. o godz. 12:00
Wadium musi obejmować okres związania ofertą do dnia 23.02.2023 r.
II. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. III. Wadium może być wnoszone w formie: 1)pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta: 71 1240 1268 1111 0010 5035 8604, 2) gwarancji bankowych, 3) gwarancji ubezpieczeniowych 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) IV. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia winno być złożone w oryginale, w formie lub postaci elektronicznej
(dotyczy pkt 2-4). V. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4)musi wskazywać jako beneficjenta Gdańskie
Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy.
VI. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4) powinno być nieodwołalne i musi gwarantować Zamawiającemu
bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 98 ust. 6 ustawy prawo zamówień
publicznych, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków

Po zmianie:
I. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości -5500,00,00 zł
Termin wniesienia wadium upływa dnia 1.02.2023 r. o godz. 12:00
Wadium musi obejmować okres związania ofertą do dnia 2.03.2023 r.
II. Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. III. Wadium może być wnoszone w formie: 1)pieniądza przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PEKAO SA nr konta: 71 1240 1268 1111 0010 5035 8604, 2) gwarancji bankowych, 3) gwarancji ubezpieczeniowych 4)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) IV. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia winno być złożone w oryginale, w formie lub postaci elektronicznej
(dotyczy pkt 2-4). V. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4)musi wskazywać jako beneficjenta Gdańskie
Nieruchomości Samorządowy Zakład Budżetowy.
VI. Wadium wniesione w formie gwarancji lub poręczenia o których mowa w pkt 2-4) powinno być nieodwołalne i musi gwarantować Zamawiającemu
bezwarunkową wypłatę na jego pierwsze pisemne żądanie kwoty wadium w przypadkach określonych przepisami art. 98 ust. 6 ustawy prawo zamówień
publicznych, bez jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń i warunków

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 12:00

Po zmianie:
2023-02-01 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 13:00

Po zmianie:
2023-03-02 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-23

Po zmianie:
2023-03-01

Zobacz inne

Prawo