Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

23.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Włodawa, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00052230/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa infrastruktury gospodarki odpadami - Linia i hala do produkcji paliwa alternatywnego RDF z pozostałości po segregacji odpadów komunalnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Międzygminny Związek Celowy z siedzibą we Włodawie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 060012278

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żołnierzy WiN 22

1.4.2.) Miejscowość: Włodawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 22-200

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.7.) Numer telefonu: 82 57 25 856

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzcwlodawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mzcwlodawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00052230

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00013354

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00010966/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00010966/02/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Zdolność techniczna lub zawodowa.
W tym zakresie Zamawiający stawia następujące warunki:
1) 1) Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie hali o powierzchni min. 500 m2 związanej z przetwarzaniem odpadów, o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dysponował kadrą projektantów posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) po 2 osoby w każdej specjalności, tj.:
- konstrukcyjno–budowlanej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych.
Powyższe osoby powinny:
- być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności, potwierdzeniem tej formy będzie oświadczenie załączone do oferty.
- Posiadać co najmniej 18-miesięczne doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji w jednej osobie w wyżej wymienionych branżach.

a) b) dysponował personelem kierowniczy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powierzył pełnienie funkcji:
- kierownika budowy w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej jednej osobie;
- kierownika robót w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jednej osobie;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jednej osobie.
Powyższe osoby powinny:
- posiadać co najmniej 18-miesięczne doświadczenie licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych;
- być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
z aktualnym terminem ważności, potwierdzeniem tej formy będzie oświadczenie załączone do oferty.
b) Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w jednej osobie w wyżej wymienionych branżach

3) Osoba wskazana do wykonania zamówienia musi mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, mieć znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Po zmianie:
Zdolność techniczna lub zawodowa.
W tym zakresie Zamawiający stawia następujące warunki:
1) 1) Zamawiający wymaga, aby w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wykonał należycie co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie hali o powierzchni min. 500 m2 związanej z przetwarzaniem odpadów, o wartości min. 2 000 000,00 zł brutto.

2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca:
a) dysponował kadrą projektantów posiadających uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646) oraz ustawą z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) po 1 (jednej) osobie w każdej specjalności, tj.:
- konstrukcyjno–budowlanej;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych.
Powyższe osoby powinny:
- być wpisana na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego z aktualnym terminem ważności, potwierdzeniem tej formy będzie oświadczenie załączone do oferty.
- Posiadać co najmniej 18-miesięczne doświadczenie, licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych.
Zamawiający nie dopuszcza łączenie funkcji w jednej osobie w wyżej wymienionych branżach.

b) dysponował personelem kierowniczy posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego porozumienia o wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1646).
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca powierzył pełnienie funkcji:
- kierownika budowy w specjalności:
- konstrukcyjno-budowlanej jednej osobie;
- kierownika robót w specjalności:
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych jednej osobie;
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych jednej osobie.
Powyższe osoby powinny:
- posiadać co najmniej 18-miesięczne doświadczenie licząc od daty uzyskania stosownych uprawnień budowlanych;
- być wpisane na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego
z aktualnym terminem ważności, potwierdzeniem tej formy będzie oświadczenie załączone do oferty.
Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji w jednej osobie w wyżej wymienionych branżach

3) Osoba wskazana do wykonania zamówienia musi mieć zapewnioną przez Wykonawcę możliwość komunikowania się z Zamawiającym w języku polskim, mieć znajomość prawa budowlanego i procedur administracyjnych w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 14:00

Po zmianie:
2023-02-03 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 14:30

Po zmianie:
2023-02-03 13:15

Zobacz inne

Prawo