Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kościan, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00053712/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIEJSKA KOŚCIAN

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dokończenie przebudowy Rynku i ulicy Wrocławskiej w Kościanie w ramach realizacji zadania „Rewitalizacja Rynku, ul. Wrocławskiej oraz Ratusza w Kościanie”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA KOŚCIAN

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 411050600

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al. Kościuszki 22

1.4.2.) Miejscowość: Kościan

1.4.3.) Kod pocztowy: 64-000

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL417 - Leszczyński

1.4.7.) Numer telefonu: 65 511 43 45

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@koscian.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.koscian.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053712

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00015768

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00015071/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00015071/03/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
126

Po zmianie:
161

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
a) budowie drogi, placu o nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni min. 600 m2
b) budowie oświetlenia ulicznego (min. 15 stanowisk oświetleniowych)
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w ramach jednego kontraktu lub w ramach osobnych kontraktów.

Po zmianie:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na:
a) budowie, przebudowie drogi, placu o nawierzchni z kostki granitowej o powierzchni min. 600 m2
b) budowie oświetlenia ulicznego (min. 15 stanowisk oświetleniowych)
Zamawiający dopuszcza spełnienie warunku w ramach jednego kontraktu lub w ramach osobnych kontraktów.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 10:00

Po zmianie:
2023-02-02 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 10:05

Po zmianie:
2023-02-02 10:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-24

Po zmianie:
2023-03-03

Zobacz inne

Prawo