Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wyrzysk, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00053809/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA WYRZYSK

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ulicy Zduny w Wyrzysku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA WYRZYSK

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Wyrzysku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791260

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bydgoska 29

1.5.2.) Miejscowość: Wyrzysk

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-300

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: urzad@wyrzysk.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wyrzysk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ulicy Zduny w Wyrzysku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a2fa8a10-9bce-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053809

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00019798/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Budowa ulic na osiedlu Leśnym i ul. Zduny w Wyrzysku

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/719335

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719335

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający będzie przekazywał
Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl. Informacje dotyczące odpowiedzi na
pytania, zmiany specyfikacji, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji
“Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie
przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego Wykonawcy.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia
4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Wyrzysk,
2) administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
inspektor@wyrzysk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w
oparciu o art. 74 ustawy PZP,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania
o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym
określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22
RODO,
8) posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego
prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania
dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie
zamówienia);
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie
może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie
niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem
okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2
RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia
korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy
interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPKZ.271.4.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, związane z budową drogi gminnej z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym - ulicy Sosnowej, roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej związane z budową dróg gminnych wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ulicy Modrzewiowej i Cisowej oraz roboty budowlane branży drogowej związane z budową drogi gminnej - ulicy Zduny. Wszystkie ulice zlokalizowane są w miejscowości Wyrzysk..
2. Zakres robót obejmuje:
a) ulica Sosnowa
Roboty budowlane branży drogowej z elementami branży sanitarnej, elektrycznej i telekomunikacyjnej, związane z budową drogi gminej z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym - ulicy Sosnowej w miejscowości Wyrzysk dz. nr geod. 1115, 1116, 1271.
Budowa drogi obejmuje wykonanie jezdni obramowanej krawężnikiem, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 126,32 m i szerokości 5,00 m. Ponadto zostaną wykonane zjazdy z betonowej kostki brukowej, wyprofilowane pobocza gruntowe, wpusty uliczne z przykanalikami, kanał technologiczny i oświetlenie drogowe. W ramach branży elektrycznej zostanie zabudowana linia kablowa oświetleniowa kablem YAKY 4x25mm2 o całkowitej długości 162 mb, 3 kpl słupów ulicznych o wysokości słupa 6,0 m wraz z oprawami LED 60W.
Warstwy konstrukcyjne jezdni:
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o grubość 8 cm, powierzchnia 677,00 m²,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubość 5 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 20 cm,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa, grubość 15 cm.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą do nowo projektowanych wpustów ulicznych przyłączonych do istniejącej kanalizacji oraz na przyległe tereny działki pasa drogowego.
b) ulica Modrzewiowa i Cisowa
Roboty budowlane branży drogowej, sanitarnej i elektrycznej związane z budową dróg gminych – ulicy Modrzewiowej i Cisowej wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ulicy Modrzewiowej i Cisowej w miejscowości Wyrzysk dz. nr geod. 1261, 729/4, 729/2, 1271, 1115.
Budowa drogi obejmuje wykonanie odcinka jezdni obramowanej krawężnikiem, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 422,35 m, szerokości 5 m w ulicy Modrzewiowej i o długości 36,70 m, szerokości 5 m w ulicy Cisowej. Ponadto zostaną wykonane zjazdy i dojścia do posesji z betonowej kostki brukowej oraz wyprofilowane pobocza gruntowe. W ramach branży elektrycznej zostanie zabudowana linia kablowa oświetleniowa kablem YAKY 4x25mm2 o całkowitej długości 219 mb i 3 kpl słupów ulicznych o wysokości słupa 6,0 m wraz z oprawami LED 60W w ul. Modrzewiowej oraz zabudowana linia kablowej oświetleniowej kablem YAKY 4x25mm2 o całkowitej długości 160 mb i 2 kpl słupów ulicznych o wysokości słupa 6,0 m wraz z oprawami LED 60W w ul. Cisowej.
Warstwy konstrukcyjne jezdni:
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o grubość 8 cm, powierzchnia 2298 m²,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej 1:4, grubość 5 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość 20 cm,
- warstwa kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem RM 2,5 MPa grubość 15 cm.
Wody opadowe i roztopowe będą odprowadzane za pomocą nowej sieci kanalizacji deszczowej do istniejącej sieci poprzez włączenie w istniejącą studni w ulicy Sosnowej. Budowana sieć grawitacyjnej kanalizacji deszczowej będzie miała łączną długość 482,9 mb, rurociągi o średnicach DN 315 i DN 160, studnie betonowe na sieci DN1200 – 18 szt. i studnie osadnikowe DN500 – 24 szt.
c) ulica Zduny
Roboty budowlane branży drogowej związane z budową drogi gminej - ulicy Zduny w miejscowości Wyrzysk dz. nr geod. 540, 581.
Budowa drogi obejmuje wykonanie jezdni obramowanej krawężnikiem, o nawierzchni z betonowej kostki brukowej o długości 219,08 m i szerokości zmiennej od 3,2 do 4,0 m. Ponadto zostanie wykonany chodnik o konstrukcji jezdni i w nieregularnym kształcie, z kolorowej, betonowej kostki brukowej.
Warstwy konstrukcyjne jezdni:
- warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej o grubość 8 cm, powierzchnia 1161,30 m²,
- warstwa podsypki cementowo-piaskowej, grubość 4 cm,
- warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5, grubość 20 cm,
- warstwa podbudowy betonowej, grubość 15 cm.
Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą na przyległy teren działki pasa drogowego poprzez nadanie odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych jezdni i chodnika.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi za wady

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:
a) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał co najmniej 2 zadania polegające na budowie lub przebudowie odcinka jezdni o nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ulicy z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą o wartości zadania nie mniejszej niż 1,000.000,00 zł brutto. Zamawiający dopuszcza by Wykonawca wykazał, iż wykonał w wyżej wskazanym okresie w ramach jednego zadania budowę lub przebudowę odcinka jezdni z betonowej kostki brukowej, ulicy z chodnikiem i infrastrukturą towarzyszącą o wartości zadania nie mniejszej niż 1,500.000,00 zł brutto. Ocena spełnienia postawionego powyżej warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.
b) Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane lub odpowiadające im inne ważne uprawnienia budowlane wydane na mocy wcześniej obowiązujących przepisów tj. dysponuje osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej (osoba ta będzie pełnić funkcję kierownika budowy).
Ocena spełnienia postawionego powyżej warunku dokonywana będzie w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach złożonych przez Wykonawcę.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym Wykonawca, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5a do SWZ;
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami - załącznik nr 5b do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 455 PZP oraz wskazanym w projekcie umowy.
4. Zmiana umowy wymaga dla swej ważności, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/719335

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo