Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zambrów, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00053842/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIASTO ZAMBRÓW

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zagospodarowanie miejskich terenów w Zambrowie na potrzeby sportu i rekreacji.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO ZAMBRÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 450670261

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Fabryczna 3

1.4.2.) Miejscowość: Zambrów

1.4.3.) Kod pocztowy: 18-300

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL842 - Łomżyński

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@zambrow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zambrow.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00053842

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00012173

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 12:00

Po zmianie:
2023-02-03 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 12:15

Po zmianie:
2023-02-03 12:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-25

Po zmianie:
2023-03-04

Zobacz inne

Prawo