Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Zakrzew, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00054082/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Zakrzew

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Zakrzew

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 670224077

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zakrzew 51

1.5.2.) Miejscowość: Zakrzew

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-652

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL921 - Radomski

1.5.7.) Numer telefonu: 48 6105122

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@zakrzew.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://zakrzew.bip.gmina.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d7b95eb1-98ac-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054082

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00036622/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Budowa stacji uzdatnania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/transakcja/714908

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/transakcja/714908

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Szczegółowe instrukcje korzystania z platformy zakupowej znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
2. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, dokumentów, wniosków, zawiadomień, oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość” dostępnego na stronie dotyczącej danego postępowania, z wyłączeniem składania ofert.
3. Komunikacja za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: zamowienia@zakrzew.pl, jest dopuszczalna w wyjątkowej sytuacji, np. w przypadku awarii platformy zakupowej (nie dotyczy składania ofert).
4. Maksymalny rozmiar pliku przesyłanego za pośrednictwem platformy zakupowej (nie dotyczy złożenia oferty) wynosi 500 MB (maksymalnie 10 plików w jednej wiadomości).
5. Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z „Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych”.
5.Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo – aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram;
procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna, inna przeglądarka internetowa niż Internet Explorer,
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf;
6) szyfrowanie na platformie zakupowej odbywa się za pomocą protokołu TLS 1.3.;
7) oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
6. W postępowaniu o udzielenie zamówienia ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa się, pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (sporządzona w postaci elektronicznej, opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby uprawnionej) lub w postaci elektronicznej, opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym osoby uprawnionej.
8.Szczegółowy opis wymagań zawarty w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych Gmina Zakrzew, Zakrzew 51, 26-652 Zakrzew tel. 48 610 51 22, email: gmina@zakrzew.pl .
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Bartłomiej Kida e-mail: bodo.radom@gmail.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice + prace projektowe oraz modernizacja istniejącej sieci wodociągowej” numer postępowania ZP.271.1.2023 prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich
10) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Na realizację przedmiotu zamówienia składają się:
1) wykonanie kompletnej pełnobranżowej dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Jaszowice, gm. Zakrzew wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na wykonanie robót budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami (decyzją o pozwoleniu na budowę względnie zgłoszenie robót), a także wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania inwestycji, dokumentacji powykonawczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego projektantów w czasie realizacji robót wykonywanych w oparciu o sporządzoną dokumentację projektową;
2) wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zaakceptowanej przez Zamawiającego polegających na: budowie budynku głównego SUW wraz z całym wyposażeniem technologicznym, budowie zbiorników wody czystej, budowie zbiornika bezodpływowego ścieków sanitarnych, wykonaniu instalacji: - technologicznych oraz sanitarnych na terenie SUW, wraz z wymaganymi urządzeniami i obiektami, - wód popłucznych odprowadzającej je z terenu SUW do odbiornika, wraz z wymaganymi urządzeniami i obiektami, - instalacji zasilania oraz sterowania projektowanym układem technologicznym, wraz z agregatem prądotwórczym, przyłączenie projektowanej stacji uzdatniania wody do istniejącej sieci wodociągowej wA160, wykonanie zagospodarowania terenu SUW (układu dróg i chodników, ogrodzenie terenu, oświetlenia, monitoringu, itp.) oraz drogi dojazdowej do terenu SUW z istniejącej drogi powiatowej 3503W;
3) wykonanie w oparciu o zatwierdzony projekt robót geologicznych robót budowlanych polegających na budowie, uruchomieniu i przekazaniu do eksploatacji dwóch ujęć wód podziemnych (studni głębinowych) oraz zapewnieniem nadzoru hydrogeologicznego, w tym: wywiercenie dwóch otworów studziennych systemem udarowo-obrotowym w rurach Ø 508, 457 i 406 mm o głębokości 99,0 mp.p.t. (+20% rezerwy) każdy z zabudową filtra PVC Ø 250 mm, przeprowadzenie pompowania oczyszczającego i pompowania pomiarowego, wykonanie niezbędnej dezynfekcji, wykonanie analiz fizykochemicznej i bakteriologicznej wody z każdego otworu, wykonanie naziemnej obudowy i uzbrojenia otworów wraz z doborem, zakupem, montażem pomp głębinowych; rozruch urządzeń, wykonanie operatu geodezyjnego – szkic geodezyjny zawierającego pomiar współrzędnych geodezyjnych oraz niwelację terenu przy otworach, wykonanie operatu wodnoprawnego oraz skuteczne złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz poboru wód oraz odprowadzanie ścieków przemysłowych;
4) modernizację sieci wodociągowej polegającej na wymianie 2.000 szt. wodomierzy (do wody zimnej) z odczytem radiowym.
2. Wymagany minimalny okres gwarancji na roboty budowlane wynosi 48 miesięcy. Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagania dotyczące realizacji zamówienia zawiera Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) stanowiący załącznik nr 10 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

71300000-1 - Usługi inżynieryjne

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45232430-5 - Roboty w zakresie uzdatniania wody

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 20 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) Zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie wiedzy i doświadczenia, Zamawiający żąda, by Wykonawca, wykazał, że wykonał w okresie ostatnich siedmiu lat, a w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie:
a) co najmniej dwa zadania o wartości brutto nie mniejszej niż 5.000.000,00 zł (pięć milionów) PLN każde, polegające na modernizacji, budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 80 m3/h,
b) co najmniej jedno zadanie polegające na modernizacji, budowie, przebudowie lub rozbudowie stacji uzdatniania wody o wydajności nie mniejszej niż 80 m3/h obejmujące w swoim zakresie co najmniej dostawę i montaż układu napowietrzania, dostawę i montaż filtrów ciśnieniowych w układzie dwustopniowym (filtry płukane wodą surową) oraz dostawę i montaż pomp sieciowych,
c) co najmniej jedno zadanie polegające na wykonaniu instalacji dezynfekcji wody pitnej w oparciu o wytwarzanie podchlorynu sodu w elektrolizerze o wydajności maksymalnej co najmniej 250g Cl2/h,
d) co najmniej jedno zadanie polegające na dostawie i montażu zbiornika wody czystej wykonanego w technologii PE (zbiornik wolnostojący) w izolacji cieplnej o pojemności użytkowej co najmniej 100 m3.
e) zadania określone w ppkt a) i b) mogą być wykonywane łącznie lub oddzielnie.

2) Zdolności technicznej lub zawodowej dysponuje odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przez co zamawiający rozumie:
a) Projektant branży sanitarnej, posiadający:
- uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- Doświadczenie na stanowisku projektanta w branży sanitarnej przy projektowaniu modernizacji, budowy, rozbudowy, przebudowy co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 80 m3/h w ciągu ostatnich 10 lat.
- Doświadczenie na stanowisku projektanta w branży sanitarnej przy projektowaniu co najmniej jednej instalacji dezynfekcji wody pitnej w oparciu o wytwarzanie podchlorynu sodu w elektrolizerze w ciągu ostatnich 10 lat.
- Doświadczenie może być wykazane w ramach jednej umowy lub wielu umów.
b) Projektant branży elektrycznej, posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- Doświadczenie na stanowisku projektanta w branży elektrycznej przy projektowaniu modernizacji, budowy, rozbudowy, przebudowy co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 80 m3/h w ciągu ostatnich 10 lat.
c) Projektant branży budowlanej, posiadający:
- Uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
- Doświadczenie na stanowisku projektanta w branży budowlanej przy projektowaniu modernizacji, budowy, rozbudowy, przebudowy co najmniej jednej stacji uzdatniania wody w ciągu ostatnich 10 lat.
d) Kierownik Budowy branży sanitarnej, posiadający:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.
- Doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy realizacji (modernizacji, budowie, rozbudowie, przebudowie) co najmniej jednej stacji uzdatniania wody w ciągu ostatnich 10 lat.
e) Kierownik Robót Elektrycznych i AKPiA, posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
- Doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy realizacji (modernizacji, budowie, rozbudowie, przebudowie) co najmniej jednej stacji uzdatniania wody o wydajności co najmniej 80 m3/h w ciągu ostatnich 10 lat.
f) Kierownik Robót Budowlanych, posiadający:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.
- Doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy realizacji (modernizacji, budowie, rozbudowie, przebudowie) co najmniej jednej stacji uzdatniania wody w ciągu ostatnich 10 lat.
g) Kierownik Robót Geologicznych, posiadający uprawnienia zawodowe określone w ustawie z 09 czerwca 2011 r. „Prawo Geologiczne i Górnicze” .

Przez ww. uprawnienia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 29.04.2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa, lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 65).
W przypadku osób, które są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)– stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w rozumieniu art. 4a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.), osoby wyznaczone do realizacji zamówienia posiadają uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, wyszczególnione wyżej jeżeli:
- nabyły kwalifikacje zawodowe do wykonywania działalności w budownictwie, równoznacznej wykonywaniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odpowiadające posiadaniu uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi, oraz
- posiadają odpowiednią decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych zostały spełnione w stosunku do tych osób wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, dotyczące świadczenia usług transgranicznych

3) Sytuacja ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający wymaga, by wykonawca wykazał, że posiada zdolność kredytową lub środki finansowe na kwotę nie mniejszą niż 4 000 000 zł ( cztery miliony złotych) w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed złożeniem podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnienie tego warunku) .

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp. w zakresie podstaw wykluczenia (wzór stanowi załącznik nr 8 do niniejszej SWZ).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty (wzór wykazu stanowi załącznik nr 6 do niniejszej SWZ).
2) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu stanowi załącznik nr 7 do niniejszej SWZ).
3) Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;
Uwaga: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

4) Jeżeli w dokumentach składanych w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, kwoty będą wyrażone w walucie obcej - będą one przeliczane na PLN według średniego kursu w stosunku do danej waluty opublikowanego przez NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, zamawiający dokonana odpowiednich przeliczeń według średniego kursu z pierwszego kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje wskazane informacje.
5). Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1, dane umożliwiające dostęp do tych środków.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

3) Przedmiotowe środki dowodowe:
Oświadczenie – Wykaz urządzeń i elementów kluczowych (zgodnie z załącznikiem do SWZ nr 11) wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi urządzeń:
a) Pompy głębinowe: karta katalogowa, deklaracja zgodności, atest PZH lub równoważny;
b) Filtry ciśnieniowe I stopnia: karta katalogowa, deklaracja zgodności; badania potwierdzające dopuszczalną zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczości zaproponowanego typu złoża, wyniki badań promieniotwórczości atest PZH na kompletny filtr (zbiornik ciśnieniowy, złoże filtracyjne, armatura sterująca, orurowanie) lub równoważny;
c) Filtry ciśnieniowe II stopnia: karta katalogowa, deklaracja zgodności; badania potwierdzające dopuszczalną zawartość naturalnych izotopów promieniotwórczości zaproponowanego typu złoża, wyniki badań promieniotwórczości atest PZH na kompletny filtr (zbiornik ciśnieniowy, złoże filtracyjne, armatura sterująca, orurowanie) lub równoważny;
d) Zestaw pomp sieciowych: karta katalogowa zestawu, deklaracja zgodności, atest PZH lub równoważny;
e) Elektrolizer do wytwarzania podchlorynu sodu: karta katalogowa;
f) Zbiornik wody czystej: karta katalogowa zestawu, deklaracja zgodności, atest PZH lub równoważny;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

W przypadku, gdy Wykonawca nie złoży któregokolwiek z wymaganych przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym przez siebie terminie. Zamawiający może również żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści przedmiotowych środków dowodowych

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) FORMULARZ OFERTY – sporządzony zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ.
2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą OŚWIADCZENIA, O KTÓRYM MOWA W ART. 125 UST. 1 USTAWY PZP.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wielu wykonawców, oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z wykonawców.
Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SWZ)

Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, (wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SWZ)

3) Przedmiotowe środki dowodowe:
Oświadczenie – Wykaz urządzeń i elementów kluczowych (zgodnie z załącznikiem do SWZ nr 11) wraz z wymaganymi dokumentami dotyczącymi urządzeń.
4) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, zamawiający żąda od wykonawcy ODPISU LUB INFORMACJI Z:
a) KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO lub
b) CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub
c) INNEGO WŁAŚCIWEGO REJESTRU.
5) Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 4), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.
6) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 4) zamawiający żąda od wykonawcy PEŁNOMOCNICTWA LUB INNEGO DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO UMOCOWANIE DO REPREZENTOWANIA WYKONAWCY.
7) Przepis pkt 6) stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego
8) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z ofertą ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SWZ).
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia dołączają do oferty OŚWIADCZENIE SKŁADANE NA PODSTAWIE ART. 117 UST. 4 PZP, z którego wynika, które roboty budowlane, wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie dotyczy również wykonawców, prowadzących działalność w formie spółki cywilnej, (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ)
10) ORYGINAŁ GWARANCJI LUB PORĘCZENIA, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z uwzględnieniem postanowień rozdziału XXIII SWZ

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądza,
2) gwarancji bankowej,
3) gwarancji ubezpieczeniowej oraz
4) poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy
z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U.
z 2019 r. poz. 310 ze zm.)
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy:
Urzędu Gminy Zakrzew
Bank Spółdzielczy w Radomiu
nr konta 80 9147 0009 0021 6906 2000 0006
W tytule przelewu należy wpisać znak postępowania, co umożliwi identyfikację wpłaty. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej i spełniać co najmniej poniższe wymagania:
1) zawierać nazwę i adres:
− dającego zlecenie (Wykonawcy),
− beneficjenta poręczenia lub gwarancji (Zamawiającego)
− gwaranta lub poręczyciela (banku lub instytucji udzielających gwarancji lub poręczenia),
2) kwotę gwarancji/poręczenia w PLN,
3) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp,
4) z jej treści powinno jednoznacznie wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,
5) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,
6) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą,
7) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz znak przedmiotowego postępowania
6. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy Pzp. Wykonawca będzie miał możliwość w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 ustawy Pzp wystąpienia o zwrot wadium, przy czym złożenie wniosku o zwrot wadium spowoduje rozwiązanie stosunku prawnego Zamawiającego z Wykonawcą i utratę przez Wykonawcę prawa do korzystania ze środków ochrony prawnej uregulowanych w Dziale IX ustawy Pzp.
7. Zamawiający zwróci wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium. Zaleca się, aby poręczenie lub gwarancja wskazywały adres e-mail na jaki Zamawiający winien składać oświadczenie o zwolnieniu wadium, o którym mowa w art. 98 ust. 5 ustawy Pzp.
8. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
2) W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika. Dokument pełnomocnictwa, z treści którego będzie wynikało umocowanie do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia tych wykonawców należy załączyć do oferty. Pełnomocnictwo powinno zawierać w szczególności wskazanie postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, nazwy oraz adresy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz nazwę i adres ustanowionego pełnomocnika i zakres jego umocowania.
3) W przypadku, o którym mowa powyżej, wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie składane na podstawie art. 117 ust. 4, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy, usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy zostały określone w projektowanych postanowieniach umowy w § 24.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia oferty dostępnego na Platformie Zakupowej, adres strony: https://platformazakupowa.pl/transakcja/714908

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-14 10:05

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-15

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Zamawiający, stosownie do treści art. 7 ust 1 ustawy z 13 kwietnia 2022 r.o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę:
1) wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
2) którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy,
3) którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
2. Niniejsze zamówienie jest zamówieniem sektorowym, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych zwanej, o wartości poniżej „progów” unijnych”. Zamawiający dobrowolnie prowadzi postępowanie o udzielanie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp.

Zobacz inne

Prawo