Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Radlin, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00054222/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Radlin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Słoneczny Radlin i Rydułtowy” w formule zaprojektuj i wybuduj
z podziałem na dwie części - postępowanie powtórzone.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Radlin

1.2.) Oddział zamawiającego: Dział Zamówień Publicznych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258658

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Rymera 15

1.4.2.) Miejscowość: Radlin

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-310

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 324590221

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@radlin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.miasto.radlin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054222

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00014532

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.13. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.14. Przedmiot, wielkość lub zakres oraz warunki zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.
2. Zakres zamówienia polegać będzie na wykonaniu podobnych robót budowlanych objętych zamówieniem podstawowym obejmujących roboty:
- 63 sztuki foto 5.2
- 1 sztuka foto 4.1
- 1 sztuka KS 200
3. Zamawiający udzieli zamówienia w trybie zamówienia z wolnej reki, pod warunkiem zaistnienia potrzeby po stronie Zamawiającego oraz posiadania środków finansowych na ten cel.
4. Zamieszczenie w SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu informacji o przewidywanych zamówieniach, o których mowa wart. 214 ust. 7 ustawy Pzp, nie daje Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia podstawowego uprawnienia do roszczenia o udzielenie zamówienia, o którym mowa w art. 214 ust. 7 ustawy Pzp, również Zamawiającemu nie służy roszczenie do Wykonawcy, aby ten wykonał zamówienie, o których mowa w art. 214 ust. 7 ustawy Pzp.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 12:00

Po zmianie:
2023-01-27 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 12:05

Po zmianie:
2023-01-27 12:05

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-23

Po zmianie:
2023-02-25

Zobacz inne

Prawo