Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Gdańsk, Pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00054342/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku przez koncesjonowanego wykonawcę.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLSKA FILHARMONIA BAŁTYCKA IM.FRYDERYKA CHOPINA W GDAŃSKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 190317940

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ołowianka 1

1.4.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.4.3.) Kod pocztowy: 80-751

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@pfb.gda.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://filharmonia.gda.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054342

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00033099

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00032729/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00032729/02/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.8. Sposób oceny ofert

Przed zmianą:
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących trzech kryteriów:
1) cena oferty dla usługi stałej ochrony – 60%, jako suma poniższych podkryteriów o różnej wadze:
a) cena 1 roboczogodziny ochrony stałej x szacunkowa liczba 6960 – 40%
b) cena 1 roboczogodziny ochrony stałej – pracownik dodatkowy x szacunkowa liczba godzin: 2160 – 10%
c) cena 1 roboczogodziny doraźnej ochrony podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych x szacunkowa liczba 40 godzin – 5%
d) cena 1 transportu wartości pieniężnych (INAKSO) x szacunkowa ilość 24 transportów – 5%
2) doświadczenie koordynatora w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, fizycznej ochrony osób i mienia w wymiarze nie mniejszym niż 580 godzin w miesiącu, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury – 20%,
3) doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej usługi polegającej na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych na min. 100 osób (np. spektakle, koncerty) – 20%.
2. Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z największą ilością punktów. Maksymalna możliwa ilość – 100 pkt. Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru:
LP = [WK1+ WK2+ WK3], przy czym:
• LP – liczba punktów, czyli łączna punktacja dla oferty;
• WK1 – suma punktów dla kryterium 1
• WK2 – suma punktów dla kryterium 2
• WK3 – suma punktów dla kryterium 3
Łączna punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 226 ustawy – Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
6. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które:
i. zostaną złożone w terminie
ii. nie zostaną odrzucone
iii. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie pzp oraz w dokumentach zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najwyższą oceną w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 Ustawy pzp).

Po zmianie:
1. Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu oceniane będą na podstawie następujących trzech kryteriów:
1) cena oferty dla usługi stałej ochrony – 60%, jako suma poniższych podkryteriów o różnej wadze:
a) cena 1 roboczogodziny ochrony stałej x szacunkowa liczba 6960 – 40%
b) cena 1 roboczogodziny ochrony stałej – pracownik dodatkowy x szacunkowa liczba godzin: 2160 – 10%
c) cena 1 roboczogodziny doraźnej ochrony podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych x szacunkowa liczba 40 godzin – 5%
d) cena 1 transportu wartości pieniężnych (INKASO) x szacunkowa ilość 24 transportów – 5%
2) doświadczenie koordynatora w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, fizycznej ochrony osób i mienia w wymiarze nie mniejszym niż 580 godzin w miesiącu, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury – 20%,
3) doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej usługi polegającej na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych na min. 100 osób (np. spektakle, koncerty) – 20%.
2. Ocena ofert odbędzie się na podstawie ilości przyznanych punktów. Za najkorzystniejszą uważa się ofertę z największą ilością punktów. Maksymalna możliwa ilość – 100 pkt. Łączna punktacja dla oferty będzie wyliczona według wzoru:
LP = [WK1+ WK2+ WK3], przy czym:
• LP – liczba punktów, czyli łączna punktacja dla oferty;
• WK1 – suma punktów dla kryterium 1
• WK2 – suma punktów dla kryterium 2
• WK3 – suma punktów dla kryterium 3
Łączna punktacja będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3. Zamawiający w toku dokonywania oceny złożonych ofert może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
4. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. W przypadku, gdy zajdą okoliczności wskazane w art. 226 ustawy – Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy.
6. Zamawiający oceni i porówna jedynie oferty, które:
i. zostaną złożone w terminie
ii. nie zostaną odrzucone
iii. zostaną złożone przez Wykonawców niewykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie pzp oraz w dokumentach zamówienia i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
8. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najwyższą oceną w kryterium o najwyższej wadze (art. 248 ust. 1 Ustawy pzp).

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Nazwa kryterium (Kryterium 3)

Przed zmianą:
3) doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej usługi polegającej na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych na min. 100 osób (np. spektakle, koncerty)

Po zmianie:
doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej usługi polegającej na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych na min. 100 osób (np. spektakle, koncerty)

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający dokonuje zmian w załącznikach do SWZ i na stronie prowadzonego postępowania https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl zamieszcza następujące poprawione pliki:
1. Zał. 1 – Formularz oferty-poprawiony
2. Zał. 5-7 – Wzory wykazów-poprawione
3. Zał. 8 – Wzór umowy-poprawiony
4. DTE.271.01.2023-SWZ-poprawiony

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 838, z późn. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 PLN.

d) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca przedłoży:
d.1) wykaz minimum 1 usługi wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, stałej fizycznej ochrony osób i mienia w wymiarze nie mniejszym niż 580 roboczogodzin miesięcznie, świadczonych w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB) nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi co najmniej 250.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana należycie,

d.2) wykaz minimum 1 usługi wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych (np. spektakle, koncerty). Za jedną usługę będzie uznawana ochrona jednej imprezy na min. 100 osób wraz z załączeniem dowodów, że została wykonane należycie.

d.3) wykaz niżej wskazanych osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z następującym doświadczeniem i kwalifikacjami:
a) co najmniej 6 (słownie: sześciu) pracowników ochrony, którzy będą pełnili służbę na chronionym obiekcie posiadających w trybie zmianowym (1 lub 2 osoby na jedną zmianę z uwzględnieniem grafiku pracownika ochrony Filharmonii zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu):
• wykształcenie co najmniej średnie,
• wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
• całkowicie sprawnych fizycznie i psychicznie,
• posiadających doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury.

UWAGA! W doświadczeniu każdej z wyżej wymienionych sześciu osób należy wykazać co najmniej jedną usługę stałej, fizycznej ochrony osób i mienia w wymiarze nie mniejszym niż 580 roboczogodzin miesięcznie, świadczonych w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB) oraz – a w przypadku co najmniej trzech ze wskazanych pracowników – doświadczenie w wykonywaniu usług polegających na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych (np. spektakle, koncerty) – minimum 1 takiej usługi.

b) osobę wyznaczoną do nadzoru nad realizacją zamówienia i nad pracownikami ochrony – koordynatora:
• wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
• posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury.

UWAGA! W doświadczeniu koordynatora należy wykazać nadzór nad co najmniej jedną usługą stałej, fizycznej ochrony osób i mienia w wymiarze nie mniejszym niż 580 roboczogodzin miesięcznie, świadczonej w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), świadczonej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej usługi polegającej na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych na min. 100 osób (np. spektakle, koncerty), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

d.4) wykaz zasobów w postaci co najmniej 4 (słownie: czterech) grupy patrolowo-interwencyjnej, o czasie dojazdu do siedziby zamawiającego, nie dłuższym niż 10 minut.
d.5) wykaz zasobu w postaci posiadania centrum monitorowania alarmów na terenie województwa pomorskiego;

Po zmianie:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej: Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję wydaną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia, wydaną na podstawie Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 838, z późn. zm.).
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 600 000,00 PLN.

d) zdolności technicznej lub zawodowej: w celu potwierdzenia spełniania tego warunku, Wykonawca przedłoży:
d.1) wykaz minimum 1 usługi wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, stałej fizycznej ochrony osób i mienia w wymiarze nie mniejszym niż 580 roboczogodzin miesięcznie, świadczonych w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB) nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o wartości usługi co najmniej 250.000,00 zł brutto wraz z załączeniem dowodów, że została wykonana należycie,

d.2) wykaz minimum 1 usługi wykonanej w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, polegających na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych (np. spektakle, koncerty). Za jedną usługę będzie uznawana ochrona jednej imprezy na min. 100 osób wraz z załączeniem dowodów, że została wykonane należycie.

d.3) wykaz niżej wskazanych osób zatrudnionych na umowę o pracę wraz z następującym doświadczeniem i kwalifikacjami:
a) co najmniej 6 (słownie: sześciu) pracowników ochrony, którzy będą pełnili służbę na chronionym obiekcie posiadających w trybie zmianowym (1 lub 2 osoby na jedną zmianę z uwzględnieniem grafiku pracownika ochrony Filharmonii zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu):
• wykształcenie co najmniej średnie,
• wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
• całkowicie sprawnych fizycznie i psychicznie,
• posiadających doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, całodobowej fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury.

UWAGA! W doświadczeniu każdej z wyżej wymienionych sześciu osób należy wykazać co najmniej jedną usługę stałej, fizycznej ochrony osób i mienia w wymiarze nie mniejszym niż 580 roboczogodzin miesięcznie, świadczonych w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB) oraz – a w przypadku co najmniej trzech ze wskazanych pracowników – doświadczenie w wykonywaniu usług polegających na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych (np. spektakle, koncerty) – minimum 1 takiej usługi.

b) osobę wyznaczoną do nadzoru nad realizacją zamówienia i nad pracownikami ochrony – koordynatora:
• wpisanego na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji,
• posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu wykonywania usług stałej, fizycznej ochrony osób i mienia, w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury.

UWAGA! W doświadczeniu koordynatora należy wykazać nadzór nad co najmniej jedną usługą stałej, fizycznej ochrony osób i mienia w wymiarze nie mniejszym niż 580 roboczogodzin miesięcznie, świadczonej w budynku przeznaczonym na potrzeby kultury (klasa 1261 i 1262 PKOB), świadczonej nieprzerwanie przez co najmniej 12 miesięcy, o łącznej wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert oraz posiadającego doświadczenie w nadzorowaniu co najmniej jednej usługi polegającej na fizycznej ochronie ochrony osób i mienia podczas imprez z udziałem publiczności, wydarzeń artystycznych na min. 100 osób (np. spektakle, koncerty), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.

d.4) wykaz zasobów w postaci co najmniej 2 (słownie: dwóch) grupy patrolowo-interwencyjnej, o czasie dojazdu do siedziby zamawiającego, nie dłuższym niż 10 minut.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.6. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu

Przed zmianą:
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia, aktualnych na dzień składania w postaci oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zgodnych z zakresem art. 108 ust. 1 Ustawy pzp.

Po zmianie:
4. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku wykluczenia, aktualnych na dzień składania w postaci oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania zgodnych z zakresem art. 108 ust. 1 Ustawy pzp.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu aktualnych na dzień składania, które określa rozdział 6, ustęp 1, punkt d) według wzoru zamawiającego:
a) wykazu co najmniej jednej usługi wykonanej, a w przypadku świadczeń powtarzającej się lub ciągły również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wykaz według wzoru załącznika nr 5 do SWZ); dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru z załącznika nr 6 do SWZ);
c) wykazu zasobów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz
z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – grupy patrolowe oraz centrum monitorowania alarmów (według wzoru na załączniku nr 7 do SWZ);
d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

Po zmianie:
5. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od wezwania, podmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie warunku udziału w postępowaniu aktualnych na dzień składania, które określa rozdział 6, ustęp 1, punkt d) według wzoru zamawiającego:
a) wykazu co najmniej jednej usługi wykonanej, a w przypadku świadczeń powtarzającej się lub ciągły również wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat (liczonych wstecz od dnia w którym upływa termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem jej wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (wykaz według wzoru załącznika nr 5 do SWZ); dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy; Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej, dotyczy usług, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;
b) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego,
a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (według wzoru z załącznika nr 6 do SWZ);
c) wykazu zasobów dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – grupy patrolowe (według wzoru na załączniku nr 7 do SWZ);
d) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 10:00

Po zmianie:
2023-01-30 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 11:00

Po zmianie:
2023-01-30 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-26

Po zmianie:
2023-02-28

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający dokonuje zmian w załącznikach do SWZ i na stronie prowadzonego postępowania https://filharmonia-gda.ezamawiajacy.pl zamieszcza następujące poprawione pliki:
1. Zał. 1 – Formularz oferty-poprawiony
2. Zał. 5-7 – Wzory wykazów-poprawione
3. Zał. 8 – Wzór umowy-poprawiony
4. DTE.271.01.2023-SWZ-poprawiony

Zobacz inne

Prawo