Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Kraków, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00054550/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
BUDOWA i PRZEBUDOWA ZJAZDÓW NA ZJAZDY PUBLICZNE Z DROGI GMINNEJ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: KRAKOWSKIE POGOTOWIE RATUNKOWE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351564854

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. św. Łazarza 14

1.5.2.) Miejscowość: Kraków

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-530

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.5.7.) Numer telefonu: +48 124244270

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@kpr.med.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kpr.med.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

BUDOWA i PRZEBUDOWA ZJAZDÓW NA ZJAZDY PUBLICZNE Z DROGI GMINNEJ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-098cdbda-9bdc-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054550

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044016/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Budowa i przebudowa zajazdów na drogę publiczną

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

www.kpr.med.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl (zwanej dalej „platformą”). Wykonawcy mogą wejść na platformę poprzez stronę www.kpr.med.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med
lub bezpośrednio:
https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med/proceedings

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywać się będzie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na stronie internetowej: www.platformazakupowa.pl (zwanej dalej „platformą”). Wykonawcy mogą wejść na platformę poprzez stronę www.kpr.med.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med
lub bezpośrednio:
https://platformazakupowa.pl/pn/kpr_med/proceedings
Za datę przekazania (wpływu) oświadczeń, wniosków, zawiadomień, dokumentów lub informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem platformy poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość”, po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego. Informacje dotyczące odpowiedzi na pytania, wyjaśnień SWZ, zmiany SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert Zamawiający będzie zamieszczał na platformie.
2. Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej.
3. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie, tj.:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa w najnowszej wersji, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików pdf.;
6) zalecana objętość przesyłanych danych, tj. plików o wielkości maksymalnej do 50 MB;
7) zalecany format plików .pdf.
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej pod adresem https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący.
5. Instrukcje korzystania z platformy dotyczące w szczególności logowania, pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu platformy znajdują się
w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) administratorem danych osobowych zawartych w ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, 31-530 Kraków, ul. św. Łazarza 14;
2) inspektorem ochrony danych osobowych Zamawiającego jest Krakowskie Pogotowie Ratunkowe ul. św. Łazarza 14 31-530 Kraków, e-mail: e-mail: iod@kpr.med.pl
dane osobowe, o których mowa w pkt 1), przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO
w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„BUDOWA i PRZEBUDOWA ZJAZDÓW NA ZJAZDY PUBLICZNE Z DROGI GMINNEJ” nr postępowania: (1/ZJAZDY/2023 ) prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji;
3) odbiorcami ww. danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn.zm.) - dalej „ustawa Pzp”;
4) dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
5) obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio dotyczących osób wymienionych w umowie, ofercie oraz we wszelkich innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego jest wymogiem ustawowym określonym
w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
6) w odniesieniu do danych osobowych ww. osób decyzje nie będą podejmowane w oparciu
o zautomatyzowane przetwarzanie, w tym profilowanie (stosownie do art. 22 RODO);
7) każda osoba fizyczna, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego posiada:
a) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących; przy czym
w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty (procedowanego/zakończonego) postępowania;
b) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania jej danych osobowych; przy czym skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp, a także nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
c) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ; przy czym wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy ta osoba uzna, że przetwarzanie jej dotyczących danych osobowych narusza przepisy RODO;
8) żadnej osobie, której dane osobowe przekazano Zamawiającemu w ofercie negocjacyjnej lub innych dokumentach składanych przez Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego, nie przysługuje:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawę prawną przetwarzania jej danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Ilekroć w niniejszej SWZ mowa jest o RODO należy przez to rozumieć rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1).
2. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich obowiązków formalno-prawnych związanych z udziałem
w postępowaniu. Do obowiązków tych należą m. in. obowiązki wynikające z RODO,
w szczególności obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał. Jednakże obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, w zakresie w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pozyskał pośrednio, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO.
W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane
w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 i 14 RODO, zgodnie z treścią Załącznika nr 5 do SWZ.
3. Zamawiający informuje o przetwarzaniu danych osobowych w związku z realizacją niniejszego zamówienia, Szczegółowa klauzula informacyjna stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
4. Zamawiający zgodnie z art. 18 ust. 6 ustawy Pzp zastrzega, że będzie udostępniał dane osobowe, o których mowa w art. 10 RODO, w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w pkt XIX SWZ do upływu terminu na ich wniesienie.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 1/ZJAZDY/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 185453,03 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pn. Budowa zjazdu publicznego z drogi gminnej oraz przebudowa istniejącego zjazdu indywidualnego na zjazd publiczny
z drogi gminnej ul. Powstania Styczniowego – działki nr 776/11 na działkę nr 724/47
w Wieliczce.
2. Zakres rzeczowy robót określa:
a) projekt budowlany nr 922.27 stanowiący załącznik nr 2,
b) projekt budowlany nr 922.27P stanowiący załącznik nr 2A,
c) projekt stałej organizacji ruchu nr 922.27/OR stanowiący załącznik nr 2B,
d) decyzje Gminnego Zarządu Dróg nr 78/2022 i nr 79/2022 stanowiące załączniki nr 2C i 2D,
e) decyzja zatwierdzenia stałej organizacji ruchu stanowiąca załącznik nr 2E
f) przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2F ,2G i 2H.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 100 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Lp. KRYTERIUM WARTOŚĆ PUNKTOWA WAGI
1 Cena 60
2 Wydłużenie okresu rękojmi 20
3 Termin realizacji 20

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium kosztu oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: termin realizacji

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: wydłużenie okresu rękojmi

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określił warunków w powyższym zakresie;
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie określił warunków w powyższym zakresie;
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (kontraktowej i deliktowej) w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na sumę ubezpieczenia co najmniej 300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych).
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie w zakresie budowy lub przebudowy zjazdu/wjazdu z/na drogę publiczną,
b) dysponuje osobą, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności drogowej, a także wpisaną na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego - Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy - Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wstępne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt IX.1 SWZ) składane przez Wykonawców (wg wzoru stanowiącego - załącznik 3A, 3C);
2) oświadczenie z art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (wstępne oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,
o których mowa w pkt IX.1 SWZ) składane zgodnie w art. 125 ust. 5 ustawy Pzp przez podmioty, które nie są Wykonawcami, ale udostępniają Wykonawcy swoje zasoby w celu wykazania określonego warunku udziału w postępowaniu – jeżeli dotyczy (wg wzoru – załącznik 3B, 3D);
3) odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji
i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru (celem potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania), chyba że Wykonawca w Formularzu oferty wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów samodzielnie przez Zamawiającego, poprzez bezpłatne i ogólnodostępne bazy danych;
4) pełnomocnictwo lub inny dokument potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli w jego imieniu działa osoba, której umocowanie do reprezentowania nie wynika z dokumentów wymienionych w pkt 3) powyżej;
5) pełnomocnictwo (pełnomocnictwa) dla pełnomocnika do reprezentowania
w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- dotyczy wyłącznie ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia;
6) oświadczenia, z którego wynika, które dostawy/roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy - dotyczy wyłącznie ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
7) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, jako dowód polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych tego podmiotu,
w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt VI.2 SWZ – jeżeli dotyczy;
8) oświadczenie o wypełnieniu obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13
i 14 RODO według wzoru określonego w załączniku nr 5 do SWZ celem potwierdzenia wypełniania obowiązków, w zakresie przetwarzania danych osobowych określonych w pkt XX SWZ (jeśli są wymagane);
9) oświadczenie sankcyjne - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - najmniej jedno zamówienie w zakresie robót budowlanych obejmujące wykonanie
budowy lub przebudowy zjazdu/wjazdu z/na drogę publiczną,
wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, według poniższego wzoru:

Tabela nr 1
Lp. Rodzaj
zamówienia
Data
wykonania Miejsce
wykonania Nazwa i adres podmiotu zamawiającego
1.
2.

oraz załączenie dowodów określających, czy te roboty zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane,
a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,
w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według poniższego wzoru:

Tabela nr 2


L. p.
Osoba
(wpisać imię
i nazwisko)


Funkcja
(zakres wykonywanych czynności)
Opis posiadanych kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia, i wykształcenia
Informacja o podstawie do dysponowania osobami :
(wpisać "dysponuję" lub "polegam na zasobach innych podmiotów ")
1
Kierownik budowy
(posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
w specjalności
drogowej)

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 300.000 zł.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

harmonogram wykonania robót w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

harmonogram wykonania robót w postaci harmonogramu rzeczowo-finansowego.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

KOSZTORYSY OFERTOWE

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN.
2. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien podać numer i nazwę postępowania.
3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania określonym w pkt XXIV.2 SWZ.
4. Wadium może być wnoszone :
1) w pieniądzu,
2) w formach niepieniężnych:
a) w gwarancjach bankowych;
b) w gwarancjach ubezpieczeniowych;
c) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080 z późn. zmianami).
5. Wadium wnoszone w formie pieniężnej wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank BNP Paribas Bank Polska S.A., nr 13 1600 1013 1845 5013 2000 0001.
6. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu na składanie ofert.
7. Wadium wnoszone w formie niepieniężnej (gwarancji lub poręczenia) przekazywane jest
w oryginale w postaci elektronicznej.
8. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta (Poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi określać kwotę wadium oraz termin ważności gwarancji (poręczenia) odpowiadający terminowi związania ofertą oraz winno z niej wynikać, że Gwarant (Poręczyciel) działając na zlecenie Wykonawcy gwarantuje nieodwołalnie i bezwarunkowo zapłatę kwoty wadium w przypadkach określonych w pkt 16 poniżej.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz zobowiązani są przedstawić stosowne dokumenty pełnomocnictwa w składanej ofercie.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie składa oświadczenie, o którym mowa w pkt IX.1 SWZ. Oświadczenia te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału
w postępowaniu (jeżeli zostały określone) w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty, zgodnie z art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy.
4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli jest wymagane).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) przedłużenia terminu zakończenia realizacji Umowy, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie tego terminu, w następujących sytuacjach:
a) jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający, w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy, konieczności zmian dokumentacji opisującej przedmiot Umowy w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót;
b) gdy wystąpią niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające prawidłowe wykonanie robót, w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
c) wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
d) gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność;
e) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
f) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami;
g) zawarcia aneksu do niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust. ust. 2 ustawy Pzp, o ile realizacja dodatkowych robót budowlanych wpływa na termin wykonania niniejszej Umowy;
- z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 i 4.
2) osób wykonujących lub nadzorujących wykonanie zamówienia, poprzez zastąpienie ich innymi osobami posiadającymi kwalifikacje co najmniej takie same kwalifikacje
w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, w przypadku kiedy z uzasadnionych przez Wykonawcę przyczyn osoby te nie są w stanie wziąć udział w realizacji Umowy, z zastrzeżeniem postanowień § 17 Umowy.
3) zmiana lub rezygnacja Podwykonawców wskazanych w ofercie:
a) będących jednocześnie podmiotem trzecim na zasoby, którego Wykonawca powoływał się przy wykazaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu, jest możliwa wyłącznie wtedy jeśli zaproponowany Podwykonawca lub sam Wykonawca wykaże, że zgodnie z treścią SWZ:
- spełnia określony warunek udziału w postępowaniu,
- nie zachodzą w stosunku do niego podstawy wykluczenia
z postępowania.
b) niebędących podmiotem trzecim, w przypadku kiedy z uzasadnionych przez Wykonawcę przyczyn osoby te nie są w stanie wziąć udział w realizacji zamówienia.
4) zakresu i rodzaju (usług/dostaw/robót) zleconych prac Podwykonawcom, poprzez wskazanie innego zakresu, w przypadku kiedy Wykonawca uzna za konieczne
w celu prawidłowej realizacji zamówienia wprowadzenie takich zmian.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: krakowksie Pogotowie Ratunkowe, ul.św. Łazarza 14, 31-530 Kraków

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 10:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-12

Zobacz inne

Prawo