Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rybnik, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00054782/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KONSTANTEGO PRUSA W RYBNIKU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wydruk i dostawa wraz z rozładunkiem 11 wydań miesięcznika społeczno-kulturalnego „Gazeta Rybnicka” o numerze ISSN 1232-437X

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWA I MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. KONSTANTEGO PRUSA W RYBNIKU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000840993

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. ks. Józefa Szafranka 7

1.4.2.) Miejscowość: Rybnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: 324223541

1.4.8.) Numer faksu: 324226755

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: administracja@biblioteka.rybnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.biblioteka.rybnik.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


samorządowa instytucja kultury

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054782

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00054114

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-6fdfad21-9bbc-11ed-94da-6ae0fe5e7159 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Po zmianie:
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-6fdfad21-9bbc-11ed-94da-6ae0fe5e7159 Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

Zobacz inne

Prawo