Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Siechnice, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00054853/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Burmistrz Siechnic

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.
”Budowa budynku komunalnego w miejscowości Święta Katarzyna wraz z dostawą wyposażenia, zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Burmistrz Siechnic

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935129

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Jana Pawła II 12

1.4.2.) Miejscowość: Siechnice

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-011

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.7.) Numer telefonu: 717860978

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@umsiechnice.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://siechnice.bip.gov.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00054853

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00036990

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 10:00

Po zmianie:
2023-02-02 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 10:30

Po zmianie:
2023-02-02 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-24

Po zmianie:
2023-03-01

Zobacz inne

Prawo