Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Opole, Opolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00055052/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remonty i bieżące utrzymanie dróg, w zakresie robót polegających na utrzymaniu i remontach dróg na terenie miasta Opola

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI ZARZĄD DRÓG W OPOLU

1.2.) Oddział zamawiającego: MZD w Opolu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 530546013

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Firmowa 1

1.4.2.) Miejscowość: Opole

1.4.3.) Kod pocztowy: 45-594

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL524 - Opolski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mzd.opole.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.umopole.logintrade.net

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055052

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00020896

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową w jednej części: 1

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 12:00

Po zmianie:
2023-01-30 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 13:00

Po zmianie:
2023-01-30 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-24

Po zmianie:
2023-02-28

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Zamawiający zmienia treść Części nr II SWZ poprzez zmianę treści Wzoru umowy (ramowej)

Zobacz inne

Prawo