Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wołów, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00055189/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Gmina Wołów

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Zakup oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Wołów

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935000

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 34

1.5.2.) Miejscowość: Wołów

1.5.3.) Kod pocztowy: 56-100

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.5.7.) Numer telefonu: 713191305

1.5.8.) Numer faksu: 713191303

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolow.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wolow.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zakup oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Krzydlinie Wielkiej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-b6d1647c-9be7-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055189

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00054209/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.5 Zakup oleju opałowego na potrzeby SP w Krzydlinie Wielkiej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow - "Wyślij wiadomość do zamawiającego"

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): a) Zamawiający informuję, że dane osobowe pozyskane w związku z przeprowadzeniem niniejszego postępowania przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "Rozporządzenie RODO" w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
b) Administratorem danych osobowych jest Zamawiający. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi ustawa Prawo zamówień publicznych wydane na jej podstawie akty wykonawcze, a także ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
c) Dane osobowe będą przetwarzane, z uwzględnieniem przepisów prawa, w celu:
 przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 zawarcia i realizacji umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu wykonawcą,
 dokonania rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy,
 przeprowadzenie ewentualnych postępowań kontrolnych i / lub audytu przez komórki Zamawiającego i inne uprawnione podmioty,
 udostępnienie dokumentacji postępowania i zawartej umowy jako informacji publicznej,
 archiwizacji postępowania.
d) Dane osobowe będą ujawniane wykonawcom oraz wszystkim zainteresowanym.
e) Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy a następnie przez okres co najmniej 5 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. Dotyczy to wszystkich uczestników postępowania.
f) Osobie, której dane dotyczą przysługuje na warunkach określonych w przepisach Rozporządzenia RODO:
 prawo dostępu do danych (art. 15),
 prawo sprostowania danych (art. 16),
 prawo do usunięcia danych (art. 17),
 prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18).
 prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
g) Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:
a) prawo do usunięcia danych osobowych, "prawo do bycia zapomnianym" w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia RODO,
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia RODO,
c) prawo sprzeciwu, o którym mowa w art. 21 Rozporządzenia RODO,
h) Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić Zamawiającemu dokonanie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, co skutkować może wykluczeniem wykonawcy z postępowania lub odrzuceniem jego oferty.
i) Wystąpienie z żądaniem o którym mowa w pkt. 6 lub 7, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia niniejszego postępowania. Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania lub umowy.
j) Wykonawca pozyskując dane osobowe na potrzeby sporządzenia oferty zobowiązany jest wypełnić obowiązki wynikające m. in. z art 13 i 14 Rozporządzenia RODO. Wykonawca składając ofertę składa oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa ok. 6396 litrów oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej, na sezon grzewczy, terminie 12 tygodni od daty podpisania umowy lub do wcześniejszego wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. Olej opałowy musi spełniać parametry nie gorsze niż określone poniżej:
a) lepkość kinematyczna w temperaturze 20 stopni C: nie większa niż 6,00 mm2/s
b) temperatura zapłonu: nie mniej niż 56 stopni C
c) temperatura płynięcia : nie wyższa niż -20 stopni C
d) zawartość siarki: nie więcej niż 0,10 % m/m
e) wartość opałowa: nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
f) gęstość w temperaturze 15 stopni C: nie wyższa niż 860kg/m3
g) barwa czerwona
2. Cena oleju opałowego powinna zawierać koszty transportu i rozładunku do zbiorników wskazanych przez zamawiającego.
3. Dostarczany olej opałowy musi spełniać warunki jakościowe, określone przez Polską Normą PN-C-96024:2020-12 w zakresie oleju opałowego lekkiego gatunku L-1oraz wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 20 sierpnia2010r., w sprawie znakowania i barwienia wyrobów energetycznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1822), a także wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 01 grudnia 2016r.,w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. z 2016r. poz. 2008).
4. Dostawa oleju odbywać się będzie sukcesywnie.
5. Pojedyncza dostawa wynosić będzie minimum 1.800 litrów, a w wyjątkowych przypadkach nie mniej niż 1.000 litrów.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia lub zmniejszenia wielkości dostaw w stosunku do zapotrzebowania określonego w opisie przedmiotu zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności na które Zamawiający nie ma wpływu, np. niekorzystnych warunków atmosferycznych.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania w okresie realizacji umowy pełnej ilości zapotrzebowania określonego w opisie zamówienia.
8. Sposoby realizacji dostaw oraz odpowiedzialność Wykonawcy:
a) Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać przedmiot umowy sukcesywnie, przez okres trwania umowy
b) dostawa towarów następować będzie transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.
c) Wykonawca powinien posiadać do swojej dyspozycji odpowiedni środek transportu, za pomocą którego będą odbywały się dostawy, tj. specjalistyczną autocysternę zaopatrzoną w urządzenia wydawcze posiadające ważne cechy legalizacyjne- instalację pomiarową przewoźną do wydawania paliw ciekłych, wskazującą dokładną ilość wydanego oleju opałowego w warunkach pomiarowych, tj. w temperaturze rzeczywistej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007r., w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać instalacje pomiarowe do ciągłego i dynamicznego pomiaru ilości cieczy innych niż woda, oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., 1619). Urządzenia te powinny posiadać ważne świadectwo legalizacji wydane przez stosowny Urząd Miar.
d) wielkość i termin każdorazowej dostawy określi Zamawiający według bieżących potrzeb, składając Wykonawcy zamówienia w terminie minimum 2 dni od daty wymaganej dostawy oleju.
e) zamówienia Zamawiający będzie składał Wykonawcy telefonicznie (potwierdzone e-mailem)
f) w nagłych przypadkach korekta zamówienia dokonywana będzie telefonicznie.
g) w imieniu Zamawiającego zgłoszeń zapotrzebowania na dostawy dokonywać będzie dyrektor szkoły
h) o przygotowaniu towaru do wydania Wykonawca będzie miał obowiązek zawiadomić Zamawiającego telefonicznie z jednodniowym wyprzedzeniem przed ustalonym terminem dostawy.
i) Dostawy oleju opałowego będą mogły być realizowane przez Wykonawcę w godzinach od 8:00 do 15:00, od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
j) ilość dostarczonego towaru oleju opałowego będzie weryfikowana przez Zamawiającego lub upoważnionego przez Zamawiającego pracownika. Miernikiem dostarczonego oleju opałowego będą wskazania zalegalizowanego licznika paliwa, zainstalowanego na autocysternie dowożącej olej.
k) dostawy oleju opałowego będą odbywać się w temperaturze referencyjnej 15°C.
l) dowodem zrealizowania każdorazowej dostawy będzie pisemne potwierdzenie przyjęcia towaru, dokonane przez dyrektora szkoły lub upoważnionego przez dyrektora szkoły pracownika.
m) w przypadku stwierdzenia braków lub wad w dostarczanym towarze, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania przez Wykonawcę uzupełnienia lub wymiany towaru na wolny od wad.
n) Do każdej dostawy oleju opałowego musi być dołączone świadectwo jakości oleju opałowego potwierdzające spełnianie warunków określonych w niniejszym postępowaniu.
o) w przypadku dostarczenia oleju opałowego bez dokumentu, o którym mowa w ppkt. l), lub towaru niezgodnego z obowiązującą normą lub złożoną ofertą, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo do odmowy przyjęcia towaru. Ewentualne szkody powstałe z tego tytułu pokryje Wykonawca zamówienia.
p) w przypadku zastrzeżeń co do jakości dostarczonego oleju opałowego Zamawiający powiadomi o powyższym fakcie Wykonawcę i w obecności jego przedstawiciela pobrane zostaną próbki zakwestionowanej dostawy oleju opałowego, w celu poddania ich badaniom w niezależnym laboratorium badawczym.
q) w przypadku stwierdzenia przez laboratorium badawcze zastrzeżeń co do jakości oleju opałowego, Wykonawca dostarczy olej opałowy o właściwych parametrach technicznych w ilości, która została zakwestionowana. Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymiany, jeżeli zastosowany olej opałowy, niespełniający wymogów jakościowych, spowoduje ich uszkodzenie lub zniszczenie.
r) podstawą do obciążenia Wykonawcy kosztami napraw będzie protokół oględzin (napraw) uszkodzonych urządzeń.
9. Pozostałe warunki zostały przedstawione we wzorze Umowy, stanowiącej załącznik do niniejszego pisma.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 84 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: zgodnie z SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. Spełniają warunek, posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym. Zamawiający nie precyzuje warunku i odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

2. Spełniają warunek, posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:,
W celu potwierdzenia spełniania powyższego warunku Wykonawca winien wykazać, że posiada aktualną koncesję na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), obowiązującą w okresie trwania umowy, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia.
Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek nie podlega sumowaniu, tj. każdy z wykonawców musi wykazać się posiadaniem w/w uprawnienia.

3. Spełniają warunek sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie precyzuje warunku i odstępuje od wymagania podmiotowych środków dowodowych w tym zakresie.

4. Spełnią warunek zdolności technicznej lub zawodowej.
Kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, odpowiednie do funkcji, jaka zostanie im powierzona -
Dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia na czas potrzebny do wykonania przedmiotu zamówienia, w liczbie minimum: 1 kierowca posiadający uprawnienia ADR do przewozu materiałów niebezpiecznych.
Obowiązek posiadania uprawnień ADR wynika z art. 11 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 756).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ustawą z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm.), obowiązującą w okresie trwania umowy, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi niniejszego zamówienia.
b) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych - według załącznika nr 7,

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:
1) Formularz ofertowy – wypełniony i podpisany przez wykonawcę.
2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz o nie podleganiu wykluczeniu - wypełnione i podpisane przez wykonawcę. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu odpowiednio na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.
3) Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z własnym oświadczeniem, o którym mowa w pkt.2, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt.2 składa każdy z wykonawców w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
5) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców w przypadku o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp, Wykonawcy składają oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonują poszczególni wykonawcy.
6) ZOBOWIĄZANIE do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.
7) Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik/ do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
8) Uzasadnienie zastrzeżenia dokumentów wskazanych w formularzu ofertowym jako tajemnicy przedsiębiorstwa (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o braku podstaw do wykluczenia z postępowania, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Szczegółowy opis znajduje się we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-01 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/wolow

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-01 09:10

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Dodatkowa obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania, tj.: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się
Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w art.7 ust.1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zobacz inne

Prawo