Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wrocław, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00055509/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie analiz krajobrazowych na obszarze województwa dolnośląskiego CPV 90721100-8

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931962942

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Władysława Dawida 1A

1.5.2.) Miejscowość: Wrocław

1.5.3.) Kod pocztowy: 50-527

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL514 - Miasto Wrocław

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: irt@irt.wroc.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.irt.wroc.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

planowanie przestrzenne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie analiz krajobrazowych na obszarze województwa dolnośląskiego CPV 90721100-8

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-3ffd4fda-9bcd-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055509

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00046966/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.2 Opracowanie analiz krajobrazowych na obszarze województwa dolnośląskiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3ffd4fda-9bcd-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w tym wnioski, zawiadomienia i informacje, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl
W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację Wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@irt.wroc.pl - nie dotyczy składania ofert.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z SWZ - Rozdział XIV

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO, Zamawiający informuje, że:
1. administratorem danych osobowych jest Instytut Rozwoju Regionalnego adres: ul. J. Wł. Dawida 1a, 50-527 Wrocław, e-mail: iod@bodo24.pl, w godzinach pracy Zamawiającego, dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30,
2. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego jak w tytule;
3. odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o Ustawę Pzp;
4. dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 424 ust. 4 Ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
5. obowiązek podania danych osobowych osób jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach Ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Ustawy Pzp;
6. w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7. posiada każda osoba, której dane udostępniono:
7.1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby;
7.2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych dotyczących wyłącznie swojej osoby ;
7.3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;
7.4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna osoba, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy RODO;

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Nie przysługuje osobie, której dane udostępniono:
1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZKN.261.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie analiz krajobrazowych na obszarze województwa dolnośląskiego, odnoszących się do aspektów kulturowych, kompozycyjnych oraz percepcyjnych krajobrazu na potrzeby sporządzanego projektu audytu krajobrazowego województwa dolnośląskiego.
Przedmiot zamówienia obejmuje następujące analizy krajobrazowe:
1. Analiza tradycyjnej architektury lokalnej.
2. Analizy wizualno-krajobrazowe.
Zamówienie ma na celu określenie specyfiki regionalnej krajobrazu województwa dolnośląskiego oraz wskazanie obszarów cennych z punktu widzenia cech krajobrazu kulturowego.
Przedmiot zamówienia ma być wykonany w oparciu o dokumentację postępowania, tj. dokumentację sporządzoną i udostępnioną Wykonawcom przez Zamawiającego na potrzeby przeprowadzenia niniejszego postępowania, obejmującą w szczególności specyfikację warunków zamówienia, zwaną dalej „SWZ” wraz z załącznikami do niej, tj. Opisem Przedmiotu Zamówienia oraz dodatkowymi ustaleniami wynikłymi w trakcie procedury stanowiącymi integralną część SWZ, wyszczególnionymi we wszystkich przesłanych i umieszczonych na platformie e-Zamówienia, będącej stroną internetową zamówienia Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 90721100-8 - Usługi ochrony krajobrazu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

90713000-8 - Usługi konsultacyjne w zakresie zagadnień dotyczących środowiska

71410000-5 - Usługi planowania przestrzennego

90720000-0 - Ochrona środowiska

90710000-7 - Zarządzanie środowiskiem naturalnym

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 6 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Końcowa ocena danej oferty zostanie wyliczona jako suma punktów uzyskanych przez nią za poszczególne kryteria.
2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów określonych w SWZ, czyli oferta, która uzyska najwyższą sumaryczną liczbę punktów (liczoną do dwóch miejsc po przecinku).
3. Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegających odrzuceniu.
4. Zamawiający informuje, że należy bardzo szczegółowo wypełnić Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Doświadczenie zawodowe Kluczowego eksperta w projekcie – wpisując przedmiot i zakres objęty opracowaniem/badaniem, usługą pozwalającym stwierdzić, że wymienione opracowania/badania, usługa potwierdzają posiadanie doświadczenia zawodowego postawionego przez Zamawiającego w powyższych punktach jak również okres realizacji usługi oraz nazwę i adres Zamawiającego.
5. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 225 ust. 1 Ustawy Pzp). W takiej sytuacji Wykonawca ma obowiązek:
5.1. poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;
5.2. wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
5.3. wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;
5.4. wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kluczowy ekspert w projekcie (DE1) – opracowania związane z analizami wizualno-krajobrazowymi lub architektury regionalnej

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Kluczowy ekspert w projekcie (DE2) – opracowania dla obszaru w granicach woj. dolnośląskiego

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. ZDOLNOŚĆ DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM -
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2. UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ -
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
3. SYTUACJA FINANSOWA LUB EKONOMICZNA -
Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie.
4. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą,
że:
4.1. dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, tj.
4.1.1. jedną (1) osobą przeznaczoną na funkcję Kluczowego eksperta w projekcie:
- posiadającą wykształcenie wyższe (co najmniej stopień magistra) w dziedzinie architektury krajobrazu i/lub geografii i/lub gospodarki przestrzennej i/lub architektury,
- co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie architektury krajobrazu i/lub geografii i/lub gospodarki przestrzennej i/lub architektury od momentu uzyskania dyplomu uczelni wyższej co najmniej w stopniu magistra;
- będącą autorem/współautorem co najmniej dwóch (2) opracowań/badań dotyczących analiz wizualno-krajobrazowych i/lub architektury regionalnej w skali województwa, a co najmniej dla obszaru jednostki osadniczej;
4.1.2. minimum jedną (1) osobą przeznaczoną do wykonania analiz wizualno-krajobrazowych:
- posiadającą wykształcenie wyższe (co najmniej stopień magistra) w dziedzinie architektury krajobrazu i/lub gospodarki przestrzennej i/lub geografii;
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie architektury krajobrazu i/lub gospodarki przestrzennej i/lub geografii od momentu uzyskania dyplomu uczelni wyższej co najmniej w stopniu magistra;
- będącą autorem/współautorem co najmniej dwóch (2) opracowań/badań dotyczących analiz wizualno-krajobrazowych;
4.1.3. minimum jedną (1) osobą przeznaczoną do wykonania analizy tradycyjnej architektury lokalnej:
- posiadającą wykształcenie wyższe (co najmniej stopień magistra) w dziedzinie architektury i/lub gospodarki przestrzennej i/lub architektury krajobrazu i/lub antropologii kulturowej i/lub geografii;
- co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie architektury i/lub gospodarki przestrzennej i/lub architektury krajobrazu i /lub antropologii kulturowej i/lub geografii od momentu uzyskania dyplomu uczelni wyższej co najmniej w stopniu magistra;
- będącą autorem/współautorem co najmniej dwóch (2) opracowań/badań w zakresie tradycyjnej architektury lokalnej;
4.1.4. minimum jedną (1) osobą będącą Specjalistą GIS: operator systemu, posiadającą:
- doświadczenie w realizacji minimum trzech (3) projektów/badań dotyczących wizualnych analiz krajobrazowych lub analiz przestrzennych związanych z architekturą krajobrazu i/lub planowaniem przestrzennym;

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonywania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

UWAGA: Zamawiający dopuszcza możliwość łączenia funkcji przez jedną osobę (jeżeli spełni ona łączne warunki dla nich przewidziane). Niezależnie od możliwości łączenia funkcji, zespół wykonawczy nie może liczyć mniej niż dwie (2) osoby.

4.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonali minimum dwie (2) usługi w zakresie opracowania analiz krajobrazowych w skali województwa, a co najmniej dla obszaru jednostki osadniczej; przy czym: przez jedną usługę należy rozumieć jeden kontrakt/umowę;

wraz z podaniem informacji o zasięgu, zakresie oraz metodyce wykonanych usług, dacie wykonania i podmiotów, na rzecz których te usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane.

5. Warunek udziału w postępowaniu dotyczący niezbędnej wiedzy i doświadczenia, musi być spełniony:
5.1. przez Wykonawcę samodzielnie, lub
5.2. przez minimum jeden podmiot udostępniający wiedzę i doświadczenie (podwykonawcę) samodzielnie, lub
5.3. samodzielnie przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowania, Wykonawca składa:
1. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
2. Oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Załącznik nr 7 do SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa:
1. Wykaz usług wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 6 do SWZ.
Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty.
2. Wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 5 do SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

brak

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oświadczenia wymagane od Wykonawców, które należy złożyć wraz z ofertą:
1. o doświadczeniu zawodowym Kluczowego eksperta w projekcie dla potrzeb oceny kryterium - załącznik nr 1 do SWZ,
1.2. o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania i spełnieniu warunków udziału (art. 125 ust. 1 ustawy Pzp) – załącznik nr 2 do SWZ,
1.3. o korzystaniu przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu z zasobów podmiotów trzecich – załącznik nr 4 do SWZ (jeśli dotyczy),
1.4. o korzystaniu przy wykonywaniu zamówienia z podwykonawców - załącznik nr 3 do SWZ,
2. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w zakresie art. 117 ust.4 ustawy pzp - załącznik nr 10 do SWZ (jeśli dotyczy),
3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
3.1. W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.
3.2. W przypadku podmiotów występujących wspólnie – pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 58 Ustawy Pzp), złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału lub w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie.
4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia złożone wraz z ofertą elektronicznie w formie oryginału albo złożone wraz z ofertą cyfrowe odwzorowanie dokumentu w postaci papierowej w formie kopii notarialnie poświadczonej elektronicznie lub w formie kopii poświadczonej elektronicznie przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zgodnie z zapisami SWZ

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian oraz warunki wprowadzenia zmian określono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-02 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Na stronie internetowej prowadzonego postępowania https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-02 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-02

Zobacz inne

Prawo