Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

24.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00055559/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - WAWER

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa odczynników i pasków do analizatora iRICELL 2000 wraz z usługą serwisową

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA - WAWER

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013076183

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Józefa Strusia 4/8

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 04-564

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapub@zoz-wawer.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zoz-wawer.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055559

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-24

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00039008

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 10:00

Po zmianie:
2023-01-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 10:15

Po zmianie:
2023-01-27 10:15

Zobacz inne

Prawo