Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Rydułtowy, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00055902/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto Rydułtowy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną
wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Rydułtowy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258635

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Ofiar Terroru 36

1.5.2.) Miejscowość: Rydułtowy

1.5.3.) Kod pocztowy: 44-280

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.5.7.) Numer telefonu: 0324537411

1.5.8.) Numer faksu: 0324537410

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: um@rydultowy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.rydultowy.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną
wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a80aaedc-9c81-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00055902

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00027088/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy- Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między
Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp, odbywa się przy użyciu środków komunikacji
elektronicznej. 2. Komunikacja w postępowaniu odbywa się elektronicznie za pośrednictwem platformy (portalu) https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy i formularza "Wyślij wiadomość". W korespondencji należy
posługiwać się znakiem sprawy względnie ID postępowania. 3. Korzystanie z serwisu (platformy) wymaga zapoznania się Regulaminem dla Użytkowników (Wykonawców) dostępnego na portal_https://platformazakupowa.pl/pn/rydultowy.4. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające
korzystanie ze strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości, co najmniej 256 kbit/s. platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli. Szyfrowanie danych odbywa się przy pomocy protokołu SSL.5. Kodowanie i czas: Plik załączony i zapisany przez Wykonawcę na platformie nie jest widoczny dla Zamawiającego, gdyż jest przechowywany na osobnym szyfrującym serwerze i zaszyfrowany. Możliwość pobrania plików przez Zamawiającego następuje po upłynięciu terminu otwarcia ofert oraz ich odszyfrowaniu w systemie. Oznaczenie czasu
odbioru danych przez platformę stanowi przypiętą do oferty elektronicznej datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdujące się w
kolumnie dotyczącej danej oferty, w sekcji - "Data złożenia oferty". 6. Komunikacja przez "Wyślij wiadomość" umożliwia dodanie do
treści wysyłanej wiadomości plików lub spakowanego katalogu (załączników). Występuje limit objętości plików lub spakowanego
katalogu w zakresie całej wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów. Zamawiający,
zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania
informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego lub konkursie, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na
platformazakupowa.pl, tj.: 1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, 2) komputer
klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z
systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje, 3) zainstalowana dowolna przeglądarka
internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0., 4) włączona obsługa JavaScript, 5) zainstalowany program
Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf, 6)Szyfrowanie na platformazakupowa.pl odbywa się za pomocą
protokołu TLS 1.3. 7) Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss)
generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar. Ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Szczegółowy opis został zawarty w SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Burmistrz Miasta Rydułtowy z siedzibą przy ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy, tel.: 32 45 37411, e-mail: adres
internetowy: um@rydultowy.pl, 2) inspektor ochrony danych jest dostępny pod numerem (032 4537480) oraz pod adresem e-mial
iod@rydultowy.pl, 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
z przedmiotowym postępowaniem 4) odbiorcami
Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.
18 ust. 1 oraz art. 74 ust.1 ustawy Pzp, 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez
okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio
Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy; 7) w odniesieniu do
Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8)
posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; W przypadku gdy
wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia RODO, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku,
Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie
żądania, w szczególności podania nazwy lub postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, b) na podstawie art. 16 RODO
prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować
zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą umowy w zakresie niezgodnym z Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora
ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; Wystąpienie z
żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W przypadku gdy wniesienie żądania dotyczącego prawa, o którym mowa w art.
18 ust. 1 rozporządzenia RODO spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole postępowania lub
załącznikach do tego protokołu, od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający nie udostępnia tych
danych, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 rozporządzenia RODO. Udostępnianie, o którym mowa
powyżej, ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia
RODO zebranych w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w ust. 3 i art. 18
ust. 3-6, stosuje się odpowiednio, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: a) w
związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o
którym mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z
uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia RODO, nie może skutkować zmianą wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym
z ustawą. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 ust. 1
rozporządzenia RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BP.271.000002.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną wraz z przebudową ul. Skalnej w Rydułtowach”.
2. PARAMETRY TECHNICZNE:
Ulica Skalna
1) długość odcinka do modernizacji – 232 m
2) szerokość jezdni – 2,5 m – 3,0 m,

Droga łącząca ul. Kazimierza Przerwy – Tetmajera z ul. Skalną:
1) długość budowanego odcinka – 446 m,
2) szerokość jezdni –5,0 m,
3) odwodnienie jezdni – wpusty deszczowe podłączone do kanalizacji deszczowej.
3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje obejmuje remont ulicy Skalnej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową drogi łączącej ul. Skalną z ul. Kazimierza Przerwy Tetmajera wraz z kanalizacją deszczową, w tym:
1) remont ulicy Skalnej:
a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonowych bloczków drogowych (zgodnie z załączonym przebiegiem orientacyjnym) z zastosowaniem:
- krawężników granitowych na odcinku drogi oznaczonym w projekcie jako „A+B”,
- krawężników betonowych na głównym trakcie ul. Skalnej;
b) uzupełnienie/wykonanie poboczy utwardzonych gruntem rodzimym zgodnie rysunkiem poglądowym stanowiącym załącznik nr 8 do SWZ,
c) odtworzenie zjazdów indywidualnych;
d) wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi.
2) budowa drogi łączącej Kazimierza Przerwy Tetmajera z ul. Skalną:
a) wykonanie nawierzchni jezdni z betonowych bloczków drogowych z zastosowaniem krawężników granitowych;
b) wykonanie pobocza szer. 0,75 m utwardzonego kruszywem łamanym;
c) odtworzenie zjazdów indywidualnych;
d) wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami kanalizacyjnymi i wpustami ulicznymi.
4. Szczegółowy zakres prac określają: dokumentacje projektowe, w tym przedmiar robót, oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót dla zadania pn.: „Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ul. Skalną” w Rydułtowach, tj: projekt budowlano – wykonawczy – „Budowa drogi łączącej ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera z ulicą Skalną wraz z budową kanalizacji deszczowej w Rydułtowach” (zezwolenie Nr 0006/20 WAB.6740.1.0003.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.), projekt budowlano – wykonawczy – „Budowa sieci kanalizacyji deszczowej w ciągu ulicy Skalnej w Rydułtowach (WAB.6743.1.0133.2020 z dnia 18.09.2020 r.), Projekt budowlano – wykonawczy –„Remont ulicy Skalnej w Rydułtowach” (WAB.6743.0327.2020 z dnia 29.06.2020 r.) oraz uzgodnienia branżowe.
5. Zakres robót obejmuje w szczególności:
1) roboty przygotowawcze;
2) roboty rozbiórkowe i demontażowe - związane z rozbiórką nawierzchni jezdni, wjazdów oraz istniejących podbudów, krawężników razem z ławą betonową, obrzeży, demontaż studzienek ściekowych, przykanalików, załadunek i odwóz gruzu z rozbiórek wraz z kosztami utylizacji;
3) roboty ziemne – związane z wykopami pod budowę kanalizacji, wykonaniem koryta drogi z odwozem gruntu wraz z kosztami utylizacji;
4) roboty drogowe – związane z wykonaniem warstwy odsączającej, warstwy podbudowy zasadniczej z tłucznia kamiennego, układaniem krawężników i obrzeży,
5) budowę ciągu kanalizacji deszczowej;
6) budowę studni deszczowych;
7) wykonanie wpustów ulicznych osadnikowych;
8) wykonanie obniżeń krawężników oraz odtworzenie zjazdów,
9) zabezpieczenie rurami ochronnymi dwudzielnymi istniejących mediów zlokalizowanych w obrębie inwestycji zgodnie z uzgodnieniami branżowymi;
10) odtworzenie terenów zielonych i poboczy;
11) roboty towarzyszące związane z regulacją wysokościową włazów kanałowych oraz regulacją pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych;
12) docelową organizację ruchu,
13) wykonanie oraz montaż 2 tablic informacyjnych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Zgodnie z wytycznymi z rozporządzenia: W przypadku realizacji zadań dotyczących obiektów liniowych, w szczególności budowy dróg, torów kolejowych, ścieżek lub chodników: „1. o długości poniżej 10 km – umieszcza się jedną tablicę: a) dwustronną, jeżeli jest ona ustawiona prostopadle do obiektu liniowego, b) jednostronną, jeżeli jest ona ustawiona równolegle do obiektu liniowego. Ponadto: w przypadku realizacji zadania w zakresie określonym powyżej ww. rozporządzenia, wykonuje się tablicę informacyjną o wymiarach 180 × 120 cm. Mając na uwadze kosztorysowe rozliczanie inwestycji oraz z uwagi na konieczność zawarcia informacji o wartościach dofinansowania i o całkowitej wartości zadania, druga tablica zostanie wykonana i zabudowana po zrealizowaniu zadania.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233223-8 - Wymiana nawierzchni drogowej

45232130-2 - Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 13 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Został określony w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym;
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów,
Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości wynoszącej co najmniej 1 000.000,00 zł

4) zdolności technicznej lub zawodowej

a) Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w sposób należyty, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym, okresie co najmniej dwie roboty budowlane każda polegająca na budowie lub przebudowie lub remoncie drogi wraz z odwodnieniem o długości wynoszącej co najmniej 400,00 m.

b) zdolność zawodowa w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do realizacji zamówienia opis warunku: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą się dysponowaniem:

◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; przy czym do spełniania warunku wystarczą uprawnienia w zakresie sieci kanalizacyjnych,
◦ co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, przy czym do spełnienia warunku wystarczą uprawnienia w zakresie sieci telekomunikacyjnych.


Zamawiający uzna również uprawnienia osób wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, jeżeli ich kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawi z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1646 ze zm.). Zamawiający dopuszcza również wykazanie spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia przez osoby, które legitymują się uprawnieniami budowlanymi nabytymi na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów w myśl przepisu art. 104 ustawy Prawo budowlane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie:
◦ art. 108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp
◦ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczącym orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,
- sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem,
2) oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 ze zm.), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
3) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
4) zaświadczenie albo inny dokument właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a  w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem Zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania ofert Wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;
5) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzony nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; Zamawiający pozyska powyższy podmiotowy środek dowodowy we własnym zakresie.
6) oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego, o których mowa w:
◦ art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,
◦ art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
◦ art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
◦ art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp,
◦ art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty. Okres 5 lat liczy się wstecz od upływu terminu składania ofert,
2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,
3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

nie dotyczy

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) formularz oferty – wg wzoru na załączniku nr 1,
2) oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie wg wzoru na załączniku nr 5 (uwaga dotyczy tylko konsorcjum/spółki cywilnej),
3) zobowiązania podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia – dołączyć jeżeli Wykonawca zamierza spełnianie warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia wykazać wykorzystując zasoby podmiotów trzecich (wzór własny),
4) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik – dołączyć, o ile dotyczy,
5) dowód wpłaty lub wniesienia wadium,
6) kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5000,00 zł (słownie złotych: pięć tysięcy 00/100). Zasady i formy wnoszenia wadium określa szczegółowo SWZ oraz ustawa Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy występujący wspólnie (np. konsorcjum, spółka cywilna, Wykonawcy, którzy zawarli porozumienie), mają obowiązek ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, chyba że pełnomocnictwo takie wynika z dołączonych do oferty dokumentów np. umowy konsorcjum lub umowy spółki cywilnej.

Uwaga: pełnomocnictwo musi być udzielone przez wszystkich Wykonawców wchodzących w skład konsorcjum oraz powinno mieć określony zakres.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg wzoru na załączniku nr 2 do SWZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie.
4. Zamawiający rezygnuje z ustalenia odmiennego określenia wymagań co do realizacji zamówienia dla konsorcjum.
5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy wg wzoru na załączniku nr 5.
7. Wykonawcy wstępujący wspólnie, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Problematykę zobowiązań solidarnych w zakresie nie uregulowanym przez umowę konsorcjum regulują przepisy Kodeksu cywilnego.
8. Wszelka korespondencja oraz rozliczenia prowadzone będą wyłącznie z pełnomocnikiem (liderem konsorcjum).

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia zostały szczegółowo określone w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: platforma zakupowa

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-10

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego wyklucza się:
1) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej,
2) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej,
3) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa powyżej.
7. Wykluczenie następuje na okres trwania okoliczności określonych w ust. 6.
8. W przypadku Wykonawcy wykluczonego na podstawie ust. 6, Zamawiający odrzuca ofertę takiego Wykonawcy odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający do wykonawcy (Dz. U. poz. 2415).

Zobacz inne

Prawo