Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Jerzmanowa, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00056984/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA JERZMANOWA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA JERZMANOWA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647340

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Lipowa 4

1.5.2.) Miejscowość: Jerzmanowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 67-222

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@jerzmanowa.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.jerzmanowa.com.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-dbb0724d-9c94-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00056984

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00018298/11/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.13 Budowa i przebudowa infrastruktury kulturalnej w Gminie Jerzmanowa

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego, która jest dostępna pod adresem: https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl
2. Pytania do SWZ należy zadawać za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego.
3. Instrukcja korzystania z platformy jest dostępna pod wyżej wskazanym adresem.
4. Oferta wraz z załącznikami musi być złożona w postaci elektronicznej w systemie informatycznym dostępnym pod adresem
https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl .
5. Za datę złożenia oferty, przekazania wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na platformę zakupową Zamawiającego.
6. Złożenie oferty oraz pozostałych dokumentów zostało opisane w Instrukcji dla Wykonawców, która jest udostępniana na platformie zakupowej Zamawiającego.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Oferta wraz z załącznikami musi
zostać złożona w postaci elektronicznej. Złożenie oferty wymaga od Wykonawcy zarejestrowania się i zalogowania w systemie
informatycznym dostępnym pod adresem https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl, zgodnie z poniższą kolejnością:
1) Rejestracja Wykonawcy trwa maksymalnie do 2 dni roboczych. Mając to na uwadze, Zamawiający zaleca Wykonawcom
uwzględnienie czasu niezbędnego na rejestrację w procesie złożenia oferty
w postaci elektronicznej.
2) Wykonawca po wybraniu opcji „przystąp do postępowania” zostanie przekierowany
do strony https://oneplace.marketplanet.pl, gdzie zostanie powiadomiony o możliwości zalogowania i/lub do założenia bezpłatnego
konta.
3) Wykonawca biorący udział w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie zakłada konto, wykonując kroki
procesu rejestracyjnego; podaje adres e-mail, ustanawia hasło, następnie powtarza hasło, wpisuje kod z obrazka, akceptuje
regulamin, klika polecenie „zarejestruj się”. Po założeniu konta Wykonawca ma możliwość złożenia oferty i innych dokumentów w
postępowaniu oraz w przypadku Wykonawcy, który złożył najkorzystniejszą ofertę, także dokumentów na wezwanie Zamawiającego.
2. W przypadku wystąpienia problemów z zalogowaniem się do systemu https://oneplace.marketplanet.pl Zamawiający prosi
kontaktować się z infolinią dla Wykonawców pod numerem telefonu: +48 (22) 25 72 223.
3. W przypadku składania wniosków o wyjaśnienie treści SWZ wystarczy zalogowanie Wykonawcy na Platformie zakupowej, bez
konieczności rejestracji.
4. Zamawiający wskazuje informacje, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i
przechowywania dokumentów elektronicznych, dotyczące systemu dostępnego pod adresem https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl:
1) komputer PC/MAC z aktualnym systemem operacyjnym wspieranym przez producenta;
2) wybrana przeglądarka wspierana przez producenta: MS Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub MS Edge;
3) podłączenie do Internetu: min. 512 kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe).
5. Ofertę, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 PZP, podmiotowe środki dowodowe, pełnomocnictwa, zobowiązanie
podmiotu udostępniającego zasoby składa się w postaci elektronicznej, w ogólnie dostępnych formatach danych, w szczególności w
formatach .txt, .rtf, .pdf, .doc, .docx, .odt. Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ składa się, pod
rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:
1) w zakresie proceduralnym:
Daniel Kurek;
2) w zakresie merytorycznym:
Marek Malica.
7. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawcy powinni posługiwać się numerem przedmiotowego postępowania.
8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.
9. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed
upływem terminu składania odpowiednio ofert.
10. Jeżeli Zamawiający nie udzieli wyjaśnień w terminie, o którym mowa w ust. 15, przedłuża termin składania ofert o czas
niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych Wykonawców
z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert. W przypadku gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie
wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 15, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień SWZ oraz obowiązku
przedłużenia terminu składania ofert.
11. Przedłużenie terminu składania ofert, o których mowa w ust. 16, nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie
treści SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Informacje zamieszczono w SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Informacje zamieszczono w SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZPR-I.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Zofiówka
Przedmiotowe zadanie oprócz budowy nowego obiektu obejmuje rozbiórkę istniejącego budynku gospodarczego (byłej hydroforni) wraz z infrastruktura techniczną.
Projektowana świetlica jest budynkiem parterowym, niepodpiwniczonym w technologii tradycyjnej z częściowym poddaszem nieużytkowym, pokrytym dachem dwuspadowym. Powierzchnia zabudowy – 156,05 m2, kubatura – 638,60 m3. Budynek wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacji sanitarnej, gniazd wtykowych, odgromową, fotowoltaiczną, c.o. (ogrzewanie podłogowe), c.w.u., wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.
Ogrzewanie budynku pompą ciepła. Projekt przewiduje również doposażenie istniejącego placu zabaw, budowę chodników, budowę oświetlenia terenu oraz ogrodzenie działki.

2. Przebudowa budynku WDK w m. Kurowice
Zakres prac obejmuje rozebranie częściowe ściany wschodniej wraz z zadaszeniem sali głównej, rozbudowę budynku w kierunku wschodnim, wykonanie nowego zadaszenia sali głównej, przebudowę układu funkcjonalnego, wykonanie nowej posadzki na gruncie, montaż ścianek działowych, wykonanie wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji zewnętrznych. Powierzchnia zabudowy po przebudowie – 369,48 m2. Kubatura po przebudowie – 1300,00 m3.
Budynek będzie wyposażony w instalację oświetleniową wewnętrzną i zewnętrzną, gniazd wtykowych, okablowania strukturalnego, gniazd dedykowanych, połączeń wyrównawczych i uziemiającą, odgromową.
Ogrzewanie gazowe. Przewidziano wentylację mechaniczną i klimatyzacji, wod.-kan, c.o. i c.w.u.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych opieki zdrowotnej i społecznej, krematoriów oraz obiektów użyteczności publicznej

45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

45331110-0 - Instalowanie kotłów

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 14 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji i rękojmi

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
na zasadach określonych w Rozdziale IX SWZ, oraz spełniają określone przez Zamawiającego poniższe warunki udziału w postępowaniu.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
a) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości min. 6 000 000,00 zł brutto, co potwierdzi w wykazie wykonanych robót oraz referencjami, (Załącznik nr 7 do SWZ).
Pod pojęciem robota budowlana – należy rozumieć robotę budowlaną wykonaną na podstawie jednej umowy (kontraktu).
b) Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi doświadczenie, wykształcenie
i kwalifikacje zawodowe odpowiednie do stanowisk, jakie zostaną im powierzone (Załącznik nr 8 do SWZ) tj.:
- osobą, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjnej bez ograniczeń oraz osobami, które będą sprawować funkcję kierownika robót posiadającymi uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej
i elektrycznej.
3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) Oświadczenie
Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu
ustawy z dnia 16.02.2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawcą, który złożył
odrębną ofertę, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami
potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - Załącznik nr
4 do SWZ.
2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w
zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy
wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów wymienionych w poprzednim
zdaniu jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskazał dane
umożliwiające dostęp do tych dokumentów np. w treści Formularza ofertowego lub w oświadczeniu o którym mowa w art. 125 ust. 1.
3) Oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP -
Załącznik nr 3 do SWZ .
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy) o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym
mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP - Załącznik nr 3 do SWZ .

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1)
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym
dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane
zostały wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne
odpowiednie dokumenty - Załącznik nr 7 do SWZ.
2) Oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych Wykonawcy lub kadry kierowniczej Wykonawcy – Załącznik nr 8
do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 70 000,00 zł. (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto Urzędu Gminy Jerzmanowa:
Bank Spółdzielczy w Głogowie Oddział w Jerzmanowej
48 8646 0008 0000 0600 1906 0006 z dopiskiem "Wadium – nazwa postępowania".
UWAGA: Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy Zamawiającego).

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają
pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia,
o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia
te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy
z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (Spółki Cywilne / Konsorcja) dołączają do oferty
oświadczenie, z którego wynika, które prace wykonają poszczególni Wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5
do SWZ.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców
wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność
za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania wobec Zamawiającego.
6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza,
Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę
tych Wykonawców.
7. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się
o zamówienie.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zgodnie z art. 455 ust. 1 Ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy,
bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z
okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podanych warunków ich wprowadzenia:
-uzasadnione zmiany w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez Zamawiającego lub
Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla Zamawiającego,
-zaistnienie okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymanie robót przez Zamawiającego,
bądź wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
-wystąpienie siły wyższej tj. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można
było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego powstaniem szkody w
dużych rozmiarach,
-wystąpienie awarii lub kolizji infrastruktury biegnącej przez teren budowy oraz urządzeń i instalacji, powstałej bez winy
Wykonawcy; ewentualna zmiana terminu umownego zakończenia prac zostanie określona po usunięciu awarii i jej skutków,
-konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na
zasady wiedzy technicznej,
-realizacji przez Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych, których nie uwzględniono w zamówieniu podstawowym, o ile
stały się one niezbędne i zostały spełnione warunki określone w art. 455 ust. 1 pkt 3. Ustawy Pzp.
-działania innych organów uniemożliwiające wykonanie prac (w tym prac związanych z dokumentacją projektowo kosztorysową
i uzyskaniem decyzji pozwolenie na budowę), które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze
Stron,
-realizacja w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej Umowy, wymuszającej konieczność
skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań, mających wpływ na termin zakończenia realizacji przedmiotu
Umowy, o którym mowa w §3 niniejszej Umowy,
-brak możliwości wykonywania robót z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,
-zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy,
-zmiana obowiązującej stawki urzędowej podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie kwota podatku VAT i kwota brutto.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 3 Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu
wniosku dotyczącego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej
zmiany. Wniosek przed przekazaniem Zamawiającemu, powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zostać przekazany niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 5 dni
roboczych od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub
okolicznościach.
4. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania żądania zmiany, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o akceptacji
żądania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.
5. Zamawiający zgodnie z art. 455 ust. 2 Ustawy Pzp dopuszcza zmiany Umowy bez przeprowadzenia nowego
postepowania o udzielenie zamówienia, których łączna wartość jest niższa niż 15% wartości przedmiotu niniejszej Umowy, a
zmiany te nie powodują zmiany ogólnego charakteru niniejszej Umowy.
6. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie stanowią zmiany Umowy następujące zmiany:
-danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy,
-danych teleadresowych,
-danych rejestrowych, będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.
7. Zamawiający przewiduje zmiany w umowie zawarte w art. 436 pkt 4 ustawy pzp.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-10 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Oferty należy składać pod adresem https://jerzmanowa.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-10 11:10

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
Szczegółowe informacje dotyczące niniejszego postępowania zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Zobacz inne

Prawo