Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Poznań, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00057017/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Remont pomieszczeń studia radiowego oraz budowa wentylacji mechanicznej wraz z wyrzutnią terenową w budynku Radia Poznań i dokumentacją powykonawczą.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Poznaniu Radio Poznań S.A.

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 630158101

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Berwińskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Poznań

1.5.3.) Kod pocztowy: 60-765

1.5.4.) Województwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL415 - Miasto Poznań

1.5.7.) Numer telefonu: 61 66 44 900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: office@radiopoznan.fm

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.radiopoznan.fm

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

Media

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Remont pomieszczeń studia radiowego oraz budowa wentylacji mechanicznej wraz z wyrzutnią terenową w budynku Radia Poznań i dokumentacją powykonawczą.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-9734daae-486a-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9734daae-486a-11ed-9171-f6b7c7d59353

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
2. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
3. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji”).
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Wykaz poszczególnych informacji, dokumentów i oświadczeń składanych w postępowaniu oraz ich forma, sposób sporządzania i przekazywania zostały określone przez Zamawiającego w rozdz. XI SWZ.
Opatrzenie podpisem zaufanym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.
Opatrzenie podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne.
W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).
7. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
8. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
9. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, które zostały ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz zostały uzyskane w trakcie realizacji zamówienia i umowy.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa wyżej, jest Radio Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Berwińskiego 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których mowa w pkt. 1, należy kontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@radiopoznan.fm lub telefonicznie na nr 61 66 44 900.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”: z uwagi na fakt, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego, związanych z niniejszym postępowaniem oraz zawarciem i realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. f).
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania w ramach P.Z.P.
5. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 będą osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania, w tym umowa, w oparciu o art. 18 ust. 1, art. 74.1 P.Z.P. oraz na podstawie ustawy art. 10.1 o dostępnie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe uzyskane w związku z postępowaniem będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem umowy.
7. Dane te nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, nie będzie stosowane profilowanie ani zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji.
8. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 przysługuje: 1) prawo dostępu do tych danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może zażądać od osoby, której dotyczą dane osobowe, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania, 2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ich usunięcia i sprzeciwu, albowiem dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i f) RODO.
10. Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest do wykonania działań wynikających z RODO wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu, w umowie lub jej załącznikach lub innych dokumentach przekazywanych w celu jej realizacji.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): 1. Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, które zostały ujawnione w dokumentach i oświadczeniach składanych w postępowaniu oraz zostały uzyskane w trakcie realizacji zamówienia i umowy.
2. Administratorem danych osobowych, o których mowa wyżej, jest Radio Poznań S.A. z siedzibą w Poznaniu ul. Berwińskiego 5. W sprawach związanych z danymi osobowymi, o których mowa w pkt. 1, należy kontaktować się za pośrednictwem e-mail: iod@radiopoznan.fm lub telefonicznie na nr 61 66 44 900.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”: z uwagi na fakt, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych jest niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego, związanych z niniejszym postępowaniem oraz zawarciem i realizacją umowy (art. 6 ust. 1 lit. f).
4. Podanie danych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do przeprowadzenia postępowania w ramach P.Z.P.
5. Odbiorcami danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 będą osoby i podmioty, którym zostanie udostępniona dokumentacja postępowania, w tym umowa, w oparciu o art. 18 ust. 1, art. 74.1 P.Z.P. oraz na podstawie ustawy art. 10.1 o dostępnie do informacji publicznej.
6. Dane osobowe uzyskane w związku z postępowaniem będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia niniejszego postępowania. Dane osobowe uzyskane w związku z zawarciem i realizacją umowy będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następnego po zakończeniu rozliczeń związanych z zakończeniem umowy.
7. Dane te nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej, nie będzie stosowane profilowanie ani zautomatyzowany sposób podejmowania decyzji.
8. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 przysługuje: 1) prawo dostępu do tych danych, przy czym w przypadku, gdy wykonanie przez Zamawiającego tego obowiązku wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może zażądać od osoby, której dotyczą dane osobowe, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania, 2) prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych ich dotyczących, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania, 3) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Osobom, których dotyczą dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 nie przysługuje prawo do przenoszenia danych, ich usunięcia i sprzeciwu, albowiem dane te będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) i f) RODO.
10. Wykonawca przystępując do postępowania zobowiązany jest do wykonania działań wynikających z RODO wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu, w umowie lub jej załącznikach lub innych dokumentach przekazywanych w celu jej realizacji.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP/01/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Remont pomieszczeń studia radiowego oraz budowa wentylacji mechanicznej wraz z wyrzutnią terenową w budynku Radia Poznań i dokumentacją powykonawczą”.
2. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych pod numerem A 219 na podstawie decyzji z dnia 25.04.1979r. Willa przy ulicy Berwińskiego 5 w Poznaniu, w której znajduje się pomieszczenie objęte robotą budowlaną, jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A219 decyzją z 25.04.1979r. Stanowi również element zespołów urbanistyczno-architektonicznych kolebki miasta, najstarszego przedmieścia i najstarszych dzielnic XIX-wiecznego Poznania wpisanych do rejestru zabytków pod nr A239 decyzją z dnia 06.10.1982r. Obiekt został także wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania nr 840/2019/P z dnia 17.10.2019r.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45262300-4 - Betonowanie

45262310-7 - Zbrojenie

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45432130-4 - Pokrywanie podłóg

45410000-4 - Tynkowanie

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45442100-8 - Roboty malarskie

45421146-9 - Instalowanie sufitów podwieszanych

45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe

45262400-5 - Wnoszenie konstrukcji ze stali konstrukcyjnej

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45314300-4 - Instalowanie infrastruktury okablowania

45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 122 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 ustawy Pzp.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 6

Art. 109 ust. 1 pkt 7

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1.1. w zakresie doświadczenia wykonawców - wykażą, że w okresie ostatnich siedmiu (7) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie wykonali, co najmniej:
1.1.1. jedną robotę budowlaną o charakterze ogólnobudowlanym o wartości min. 350 000 zł brutto, w budynku lub obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru*;
1.1.2. jedną usługę polegająca na wykonaniu prac konserwatorskich o wartości min. 300 000 zł brutto w obiekcie budowlanym wpisanym do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru*;
1.2. Kierownikiem budowy (jedna osoba), posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającym doświadczenie polegające na:
a) co najmniej 18-miesięcznym udziale w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru*, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami;
b) co najmniej 3-letnim (licząc jako suma przepracowanych miesięcy od momentu uzyskania uprawnień do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych) w przeciągu ostatnich 10 lat przed upływem terminu składania ofert - kierowaniu robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru* będącego instytucją kultury, zgodnie z art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
1.2.2. Kierownikiem robót (jedna osoba), posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

1.2.3. jedna (1) osoba, ma posiadać min. 18-miesięczne doświadczenie w realizacji robót budowlanych w co najmniej 2 obiektach budowlanych wpisanych do rejestru zabytków, lub innego właściwego rejestru*;
1.2.4. Kierownikiem prac konserwatorskich - dyplomowany konserwator (jedna osoba), posiadającym:
a) tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki lub konserwacji zabytków w zakresie specjalności dotyczącej konserwacji i restauracji elementów i detali architektonicznych lub konserwacji rzeźby, posiadającym doświadczenie opisane w art. 37a ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
b) min. 5-letnie doświadczenie (nabyte po uzyskaniu tytułu zawodowego magistra) w kierowaniu pracami konserwatorskimi prowadzonymi przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub innego właściwego rejestru* lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Informacja o podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu została zamieszczona w Dziale VII SWZ.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Informacja o podmiotowych środkach dowodowych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu została zamieszczona w Dziale VII SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wypełnione przedmiary robót, przygotowany harmonogram do realizacji zadania.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielnie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwa winny być załączone do oferty.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia dołączają do oferty Oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane i usługi wykonają poszczególni Wykonawcy. (Wzór stanowi Załącznik nr 6 do SWZ).
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na trzy dni przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są zobowiązani przedstawić zamawiającemu stosowną umowę regulującą współpracę tych Wykonawców występujących wspólnie, zawierającą w swojej treści następujące postanowienia:
3.1. określenie celu gospodarczego,
3.2. oznaczenie czasu trwania konsorcjum, obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia,
3.3. podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców występujących wspólnie, zgodny z Oświadczeniem, o którym mowa powyżej w pkt 2 niniejszego Działu.
3.4. wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy wspólnej przez któregokolwiek z Wykonawców występujących do czasu wykonania zamówienia w całości,
3.5. solidarną odpowiedzialność Wykonawców występujących wspólnie za realizację przedmiotu zamówienia,
3.6. solidarność Wykonawców jako wierzycieli względem wierzytelności, które będą im przysługiwały w związku z realizacją przedmiotu zamówienia w ramach zawartej z Zamawiającym Umowy;
3.7. określenie sposobu płatności wynagrodzenia przez Zamawiającego przysługującego Wykonawcom w związku z realizacją zamówienia, zgodnie z którym faktury na rzecz Zamawiającego będzie wystawiał Lider, który będzie się rozliczał wewnętrznie z drugim członkiem konsorcjum.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia został przewidziany w par. 23 Umowy stanowiącej Załącznik nr 7 SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-13 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem platformy ezamowienia

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-13 09:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-14

Zobacz inne

Prawo