Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Serock, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00057353/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Miasto i Gmina Serock

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto i Gmina Serock

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015570119

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Rynek 21

1.5.2.) Miejscowość: Serock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-140

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: r.piekarzewski@serock.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.serock.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-22cb26f2-9ca1-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057353

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00025858/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Przebudowa ul. Szaniawskiego w Jadwisinie wraz z budową zatok parkingowych od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://serock.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://serock.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z treścią Rozdziału III pkt 1 SWZ

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1) Administratorem danych osobowych (dalej: „Administrator”) jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock z siedzibą w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock;
2) W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej bądź e-mail: piotr.glen@wiknet.net.pl.
3) Dane osobowe zawarte w ofertach są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz następujące przepisy prawa: ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022r. poz. 1710 ze zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać
zamawiający od wykonawcy (Dz.U. 2020 poz. 2415), ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. 2020 poz. 164 ze zm.).
4) Celem przetwarzania danych osobowych jest prowadzenie w imieniu własnym postępowań o udzielenie zamówień publicznych.
Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. postępowań mieści się w zakresie obowiązków ustawowych Zamawiającego w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy PZP. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne, aby Zamawiający mógł prawidłowo wypełniać nałożone na niego obowiązki.
Pozostałe informacje dotyczące RODO zawarte są w rozdziale I pkt 17 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: PRI.271.2.3.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 180418W (ul. Szaniawskiego) na odc. od ul. Dworkowej do ul. Jabłoniowej w miejscowości Jadwisin gmina Serock, na terenie działek nr ewid. 27/2, 16/46 i 17, w zakresie budowy zatok postojowych, jednostronnego chodnika, progu zwalniającego, poboczy gruntowych ulepszonych oraz chłonnych (drenaż francuski), zjazdu publicznego oraz wykonaniu remontu nawierzchni jezdni i budowy kanału technologicznego zgodnie z dokumentacją projektową autorstwa firmy KOM-PROJEKT Natalia Mrugalska Łukasz Mrugalski s.c., ul. Witosa 18, 06-200 Maków Mazowiecki, stanowiącą załącznik nr 7 do niniejszej SWZ.
2) Szczegółowo przedmiot zamówienia obejmuje:
a) roboty przygotowawcze (zabezpieczenie drzew, zdjęcie humusu, korytowanie);
b) budowę zatok postojowych o nawierzchni z kostki betonowej typu Behaton, kolor szary, grub. 8cm; konstrukcja wg dokumentacji projektowej; od strony jezdni krawężnik ułożony „na płask”, zaś od strony chodnika wyniesiony +6cm.
c) budowę jednostronnego chodnika szer. 2,0m wzdłuż zatok postojowych (1,5m na pozostałym odcinku), nawierzchnia z kostki betonowej typu Holland, kolor czerwony, grub. 6cm, konstrukcja wg dokumentacji projektowej; obramowanie obrzeżem betonowym 8x30cm; na przejściu dla pieszych dwa rzędy betonowych płytek z wypustkami 40x40x7cm koloru żółtego jako pole uwagi.
d) budowę wyniesionego przejścia dla pieszych o wym. 5,0m x 6,0m; nawierzchnia z kostki betonowej grub. 8cm typu Holland, kolor czerwony; konstrukcja wg dokumentacji projektowej;
e) budowę zjazdu publicznego szer. 4,5m; nawierzchnia z kostki betonowej typu Behaton grub.8cm, kolor szary; konstrukcja wg dokumentacji projektowej; obramowanie krawężnikiem betonowym 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej; od strony jezdni oraz granicy pasa drogowego krawężnik ułożony „na płask”.
f) remont nawierzchni jezdni ul. Szaniawskiego na odcinku o dł. 205,17m; frezowanie korekcyjne na gr. średnio min 4 cm; warstwa wyrównawcza KR2 AC 11 W 50/70 grub. min. 4cm; warstwa ścieralna KR2 AC 8 S 50/70 grub. 4 cm;
g) wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych szer. 0,75m, obustronnych (pobocza obustronne szer. 0,75m wykonane z warstwy kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 grub. 15 cm);
h) budowę kanału technologicznego - dwa profile kanalizacji: KTu – profil „uliczny” oraz KTp; studnie kablowe typu SKR-2; rury światłowodowe RS o średnicy 40mm i grubości ścianki min. 3,7mm wykonane z HDPE rura WMR wykonana z HDPE 40/3,7mm z wiązką 7 szt. mikrorur o średnicy zewnętrznej 10 mm i grubości ścianki 2 mm umieszczoną w otulinie o gr. 0,8mm;
i) odtworzenie i renowację trawników;
j) regulację pionową studzienek kanalizacyjnych, skrzynek dla zaworów wodociągowych, studzienek teletechnicznych i skrzynek zaworów gazowych;
k) wykonanie odwodnienia drogi - pobocza chłonne (tzw. drenaż francuski) o szer. 1m i głębokości 0,8m (warstwa kruszyw 16/31,5mm owinięte geowłókniną separacyjną) z zasypaniem od góry warstwą żwiru 2/8 grub.15cm; dwa ścieki podchodnikowe wykonane wg KPED 01.30, prefabrykowane korytka o wym.50x50x14,5cm; płyty betonowe 50x50x7cm, polimerobetonowe odwodnienie liniowe l=4m szer. 15cm h=10cm kl. obc. C250 z rusztem żeliwnym przykręcanym, na ławie bet.C16/20 grub.18cm.
l) wykonanie stałej organizacji ruchu w zakresie przewidzianym dokumentacją projektową – oznakowanie poziome z mas chemoutwardzalnych, grubowarstwowe; oznakowanie pionowe: wielkość - małe, folia odblaskowa typ 2;
m) dostawa i montaż tablicy informacyjnej o wymiarach 1,5m x 1,0m zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej SWZ. Lokalizacja miejsca usytuowania tablicy zostanie określona po przekazaniu Wykonawcy terenu budowy. Tablica musi posiadać własną konstrukcję mocującą i stojącą. Po zakończeniu zdania wykonawca zdemontuje przedmiotową tablicę i podda ją utylizacja.
n) dostawa i montaż tablicy informacyjnej zgodnej z wzorem i wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego: Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład III Edycja. Tablica musi być ustawiona w widocznym miejscu na terenie realizacji inwestycji. Tablica musi posiadać własną konstrukcję mocującą i stojącą.
o) uporządkowanie terenu w rejonie prowadzonych robót.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233150-5 - Roboty w zakresie regulacji ruchu

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45112710-5 - Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 90 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zgodnie z zapisami rozdział III pkt 5 SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 70

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji jakości na cały zakres zamówienia

4.3.6.) Waga: 30

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) ZDOLNOŚCI DO WYSTĘPOWANIA W OBROCIE GOSPODARCZYM:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
2) UPRAWNIEŃ DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
3) SYTUACJI EKONOMICZNEJ LUB FINANSOWEJ:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
4) ZDOLNOŚCI TECHNICZNEJ LUB ZAWODOWEJ:
a) doświadczenie wykonawcy:
Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej:
- 2 roboty budowlane o wartości co najmniej 500.000,00 zł brutto każda, polegające na budowie/przebudowie/rozbudowie drogi publicznej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 ze zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej;
b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty;

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku:
- Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
- Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zgodnie z projektem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-15 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Platforma zakupowa: https://serock.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-15 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-16

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot zamówienia i wbudowane materiały oraz zamontowane urządzenia przez wskazany przez siebie okres, stanowiący kryterium oceny ofert. Okres gwarancji liczony będzie od dnia dokonania odbioru końcowego.
2) Zamówienie jest realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład (Edycja 3), na zasadach w nim określonych.
3) Zamówienie jest realizowane w strefie ochronnej pomnika przyrody.
4) Roboty budowlane muszą być wykonywane przy zachowaniu przejezdności odcinka objętego zakresem zamówienia. Dopuszcza się czasowe zamknięcie drogi dla ruchu tylko na czas rozkładania nawierzchni bitumicznej.
5) Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, najpóźniej w dniu podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu kosztorys ofertowy sporządzony metodą szczegółową. Sporządzony przez Wykonawcę kosztorys ofertowy musi odzwierciedlać wszystkie roboty, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne do wykonania w celu prawidłowego i kompletnego zrealizowania zadania.
6) W terminie 7 dni od dnia podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy, który będzie stanowił integralną część umowy dotyczącej realizacji zamówienia.
7) Zamawiający przewidział wynagrodzenie ryczałtowe w rozumieniu art. 632 Kodeks cywilny. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu objętego przedmiotem zamówienia oraz zapoznał się z udostępnioną dokumentacją projektową, a także zdobył na swoją odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia.
8) Zamawiający przewiduje płatności częściowe zgodnie z założeniami Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład III Edycja.
9) Zamawiający określa wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności związane z robotami ziemnymi, brukarskimi oraz układaniem nawierzchni asfaltowej.
10) Zamawiający, stosownie do treści art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia:
a) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
b) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
c) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Zobacz inne

Prawo