Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Chełmiec, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00057457/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawy materiałów kamiennych wykorzystywanych przez ZGKIM na drogi gminne w roku 2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Chełmiec

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 00004907522163

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Papieska 2

1.4.2.) Miejscowość: Chełmiec

1.4.3.) Kod pocztowy: 33-395

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.4.7.) Numer telefonu: 18 548 02 24

1.4.8.) Numer faksu: 18 548 02 43

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@chelmiec.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.chelmiec.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057457

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00057443

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.2. Wartość umowy/umowy ramowej

Przed zmianą:
4701001004

Po zmianie:
470185,95

Zobacz inne

Prawo