Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Moszczenica, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00057673/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MOSZCZENICA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MOSZCZENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 590647948

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kosowska 1

1.5.2.) Miejscowość: Moszczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 97-310

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.5.7.) Numer telefonu: 446169625

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@moszczenica.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ug.moszczenica.eu/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d31bed92-9c9b-11ed-b4ea-f64d350121d2

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057673

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00031379/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.3 Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj.. Łódzkie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d31bed92-9c9b-11ed-b4ea-f64d350121d2

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.

Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia.

Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”)

Szczegółowe informacje dot. środków komunikacji elektronicznej określone zostały w SWZ.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie
e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.

Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) i poświadczania za zgodność musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki.

Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”. W przypadku gdy Wykonawca nie wyodrębni w ten sposób poufności informacji, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne ujawnienie ich treści razem z informacjami jawnymi.

W przypadku załączników, które zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych są opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (Opatrzenie podpisem zaufanym lub podpisem osobistym dopuszczalne jest w postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne), mogą być opatrzone podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie
e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia5 wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia. Zaleca się stosowanie aktualnie wspieranych wersji oprogramowania.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: ug@moszczenica.eu lub Tomasz.Mikulski@moszczenica.eu (nie dotyczy składania ofert).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Moszczenica w osobie Wójta Gminy Moszczenica z siedzibą w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica, tel. 44 616 96 25, e-mail: ug@moszczenica.eu;

2) inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Moszczenica jest Pani Aneta Maćkiewicz, kontakt: iod@moszczenica.eu, tel. 44 – 616 96 25 wew. 117;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) Osoba, której dane osobowe dotyczą posiada :
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) Osobie, której dane osobowe dotyczą nie przysługuje:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

2. Wykonawca, wypełniając obowiązki informacyjne wynikający z art. 13 lub art. 14 RODO względem osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w tym postępowaniu składa stosowne oświadczenie
zawarte w Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SWZ).

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: GGO.271.1.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania pn.: Zamknięcie i rekultywacja części kwatery nr I składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. Łódzkie.

Realizacja obejmować powinna przeprowadzenie rekultywacji technicznej i biologicznej składowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Podstawową fazą rekultywacji jest rekultywacja techniczna, która w przypadku składowiska podpowierzchniowego obejmuje przede wszystkim formowanie powierzchni zdegradowanego terenu. Ma ona na celu ochronę wód gruntowych, gleby, powietrza i krajobrazu.

3. Zakres prac:
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zamknięciu i rekultywacji składowiska odpadów zlokalizowanego w miejscowości Moszczenica na działkach o nr ewid. 899 i 1081, obręb Moszczenica, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie. Powierzchnia do rekultywacji wynosi około 1,4 ha. Składowisko jest nieczynne - przyjmowania odpadów zaprzestano z dniem 31.07.2015 r. Zakres prac rekultywacyjnych określony został w decyzji w sprawie zamknięcia składowiska odpadów Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 28.12.2015 r. wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska, zmienionej decyzjami: Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 10 czerwca 2019 r. oraz 3 sierpnia 2021 r.
Składowisko w Moszczenicy składa się z 3 kwater, z których tylko w kwaterze nr I deponowane były odpady. Kwatera I obejmuje - 2,764 ha, kwatera II - 2,785 ha, kwatera III - 2,131 ha.
Odpady na składowisku deponowane były w kwaterze nr I, natomiast kwatery II i III nie były eksploatowane. Na kwaterze nr I wymagającej rekultywacji prowadzono prace polegające na zagęszczaniu i zabezpieczaniu zeskładowanych odpadów.
Składowisko odpadów ma charakter podpowierzchniowy, wyposażone jest w system drenażu wód odciekowych. Składowisko jest częściowo wyposażone w infrastrukturę kontrolno-pomiarową. Ze względu na charakter i właściwości unieszkodliwianych odpadów, składowiska są miejscami powstawania gazu składowiskowego w skład którego wchodzą gazy m.in. metan i dwutlenek węgla. Należy zatem zachowywać szczególną ostrożność
w trakcie prowadzenia wszelkich prac na składowisku. Zagrożeniem w trakcie prac rekultywacyjnych dla ludzi jak i sprzętu pracującego na składowisku mogą być zapadliska na wierzchowinie, gdyż złoże odpadów ulega osiadaniu na skutek przemian zachodzących wewnątrz. Nie jest znane uwodnienie składowanych odpadów. Wszelkie prowadzone na składowisku odpadów prace muszą być zgodne z przepisami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013, poz. 523).
Zamawiający posiada Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz opracowany „Projekt zamknięcia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz rekultywacji części kwatery nr I w miejscowości Moszczenica, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, województwo łódzkie” wraz z aneksem, przedmiarem robót i kosztorysem.

2) Kompleksowe wykonanie technicznej i biologicznej rekultywacji składowiska odpadów:
- uformowanie odpadów w kwaterze,
- ukształtowanie i uszczelnienie powierzchni niecki wypełnionej odpadami kwatery nr I, tak by otrzymać spadki terenu gwarantujące swobodny spływ powierzchniowy wód opadowych i roztopowych,
- wyprofilowanie zboczy wyrobisk kwatery II i III w taki sposób, aby zabezpieczyć zbocza przed samoistnym osuwaniem się (kąt nachylenia około 45º),
- wykonanie rowu opaskowego i szczelnego zbiornika odparowującego dla przejęcia spływu powierzchniowego wód opadowych i roztopowych,
- wykonanie 2 studni odgazowujących i montaż pochodni do spalania biogazu,
- uszczelnienie wierzchowiny składowiska warstwą odgazowującą, folią polietylenową
i warstwą rekultywacyjną (grunt mineralny, humus),
- przygotowanie izolacyjnej warstwy gruntu dla potrzeb wprowadzenia roślinności (użyźnienie gruntu),
- zabiegi agrotechniczne wraz z obsiewem skarp i wierzchowiny mieszanką traw, sadzenie drzew i krzewów,
- Wykonawca dokona nasadzeń wyłącznie sadzonkami silnymi I klasy jakości,
z bryłą korzeniową.

3) Zamawiający posiada kompleksowy projekt Zamknięcia i rekultywacji części kwatery nr I składowiska oraz decyzję na zamknięcie składowiska, jednakże dopuszcza się zastosowanie rozwiązań zamiennych podczas realizacji zadania.

W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania w ramach oferowanej ceny dokumentacji zamiennej oraz uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji.

4) W przypadku oferowania rozwiązań zamiennych w stosunku do przedstawionych w projekcje Wykonawca w ramach ceny oferowanej winien zapewnić także:
- wykonanie prac projektowych oraz dokumentacyjnych wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych wymaganych decyzji organów i uzgodnień niezbędnych do przeprowadzenia rekultywacji składowiska, zezwoleń i decyzji nie uzyskanych przez Zamawiającego a wymaganych przepisami prawa oraz przepisami odrębnymi, do prowadzenia oraz organizacji robót, a także wszelkich opracowań niezbędnych do ich uzyskania, w szczególności:
- uzyskanie zmiany decyzji na zamkniecie składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Moszczenicy,
- aktualizacja lub sporządzenie nowej Instrukcji Prowadzenia Składowiska wraz z jej zatwierdzeniem,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (w razie konieczności Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko),
- aktualizacji pozwolenia zintegrowanego,
- uzyskanie zezwolenia w zakresie możliwości deponowania odpadów budowlanych oraz ziemi z urobków w wyrobisku kwatery nr II i III na działce nr ewid. 899.

W przypadku stosowania rozwiązań alternatywnych, Wykonawca przed przystąpieniem do robót musi uzyskać akceptację Zamawiającego.

5) W trakcie prac rekultywacyjnych Wykonawca powinien sprawować nadzór nad składowiskiem w sposób i na warunkach wymienionych w rozporządzeniu w sprawie składowisk odpadów (prowadzenie monitoringu, sprawozdawczość, powołanie kierownika składowiska).

6) Wykonawca sporządzi inwentaryzację powykonawczą oraz dokona zgłoszenia zakończenia rekultywacji do organów administracji Marszałka Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

7) Wszelkie prace należy przeprowadzać zgodnie z najwyższymi standardami zapewniającymi bezpieczeństwo i ochronę środowiska, mając przede wszystkim na względzie wymogi ustawowe.

8) Wykonawca zapewni pielęgnację terenu w okresie gwarancyjnym (tj. 36 miesięcy od protokolarnego odbioru prac).


Ważne:
1. W wycenie należy uwzględnić wszelkie opłaty związane z nadzorami oraz odbiorami wynikającymi z uzgodnień.
2. Wykonawca zobowiązany będzie do zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy jak również zabezpieczenia budowy przed dostępem osób trzecich.
3. W ramach niniejszego zadania do obowiązków wykonawcy należy także opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej niezbędnej do wykonania odbioru prac i uzyskania pozwoleń na użytkowanie jeżeli będzie to wymagane oraz prowadzenia prawidłowej eksploatacji.

Ze względu na specyfikę przedmiotu niniejszego zamówienia Zamawiający umożliwia Wykonawcom przed złożeniem oferty przeprowadzenie wizji lokalnej.
Wykonawcy zainteresowani wzięciem udziału w wizji lokalnej proszeni są o zgłoszenia drogą elektroniczną ze wskazaniem imienia i nazwiska na adres e-mail: ug@moszczenica.eu.

6. Szczegółowy zakres prac do wykonania zawiera przedmiar robót i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, stanowiące załączniki do niniejszej SWZ.
Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zakresem i warunkami określonymi w niniejszej SWZ, dokumentacją techniczną oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót będących przedmiotem zamówienia.
7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja warunków zamówienia i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Załączony przedmiar robót nie ma charakteru wyczerpującego i dokument ten może nie wskazywać wszystkich prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy, co nie ma wpływu na ryczałtowy charakter ceny.
8. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, ich zastosowanie nie jest obowiązkowe, zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych, a nazwy zostały podane jedynie w celach informacyjnych dla umożliwienia porównania równoważności.
9. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę części zamówienia.
10. Wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę:
Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) zwana dalej ,,ustawą p.z.p.” Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) osób wykonujących proste prace ogólnobudowlane (np. prace operatorów urządzeń, maszyn i sprzętu budowlanego, prace kierowców, prace wykonywane przez pracowników fizycznych).
Szczegółowe wymagania dot. zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę określone zostały w §2 załącznika Nr 6 do SWZ (wzoru umowy).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym wymogi dla wykonawcy i inne wytyczne dla Wykonawcy zawarte są w SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45222110-3 - Roboty budowlane w zakresie składowisk odpadów

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 32 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.
2. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający przyjął następujące kryteria oceny ofert:
Kryterium nr 1 – „Cena” – 60%
Kryterium nr 2 – „Okres gwarancji” – 30%
Kryterium nr 3 – „Doświadczenie” – 10 %

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawcę nie wykluczonego z udziału w postępowaniu, który złożył ofertę niepodlegającą odrzuceniu, którego oferta uzyskała łącznie największą ilość punktów w kryteriach oceny ofert, obliczoną wg wzoru:
PX = PC + PG + PD

Gdzie:
Px - suma punktów danej oferty,
PC - ilość punktów danej oferty w kryterium nr 1 - „Cena”
PG - ilość punktów danej oferty w kryterium nr 2 - „Okres gwarancji”
PD - ilość punktów danej oferty w kryterium nr 3 - „Doświadczenie”

4. Kryterium nr 1 „Cena”
Oferta z najniższą ceną otrzyma 60 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:
Cena oferty najtańszej
PC - Liczba punktów oferty badanej = --------------------------- x 60 pkt
Cena oferty badanej

5. Kryterium „Okres gwarancji”
Oferta w której Wykonawca zaproponuje najdłuższy okres gwarancji otrzyma 30 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:

Okres gwarancji w badanej ofercie
PG - Liczba punktów oferty badanej = ------------------------------------- x 30 pkt
Okres gwarancji najdłuższy

Uwaga!
Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na wykonany Przedmiot Zamówienia na okres nie krótszy niż 36 miesięcy i nie dłuższy niż 60 miesięcy. Okres rękojmi za wady fizyczne będzie równy okresowi gwarancji. Warunki udzielonej gwarancji będą nie gorsze niż warunki rękojmi. Okres gwarancji należy podać w miesiącach.
Warunki gwarancji zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ.

6. Kryterium „Doświadczenie”
Oferta w której Wykonawca wskaże skierowaną do realizacji niniejszego zamówienia – kierowania robotami osobę/osoby z największym doświadczeniem (w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno- budowlanej) otrzyma 10 pkt, każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzoru:

Doświadczenie w badanej ofercie
PD - Liczba punktów oferty badanej = ----------------------------------- x 10 pkt.
Największe doświadczenie (spośród złożonych ofert)

Uwaga!
Wykonawca podaje w ofercie doświadczenie (ilość lat) osoby wskazanej do realizacji niniejszego zamówienia jako kierownik budowy/robót w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą składając wykaz osób wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ podaje tą samą osobę, którą wskazał w ofercie lub osobę o takim samym doświadczeniu.
Minimalne dopuszczalne doświadczenie wskazanej osoby wynosi 5 lat. Maksymalne doświadczenie uwzględniane do wyliczenia ilości punktów w tym kryterium wynosi 20 lat. W przypadku wskazana w ofercie osoby posiadającej większe doświadczenie do wyliczeń będzie przyjmowana wartość 20 lat.

7. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie oraz SWZ oraz uzyska najwyższą ilość punktów przyznanych przez komisję przetargową wg wzoru z ust. 3.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 30

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca:

a) Wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej
co najmniej 1 robotę budowlaną polegającą na rekultywacji kwatery składowiska odpadów o powierzchni minimum 1 ha.

z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców powyższe warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wykaże się całym wymaganym doświadczeniem.

b) Wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobą/osobami które posiadają uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi lub inne ważne uprawnienia i dokumenty, które (zgodnie z obowiązującymi przepisami) pozwolą pełnić funkcje:
- kierownika budowy w specjalności konstrukcyjno-budowlanej (Osoba ta powinna mieć minimum 5 lat doświadczenia w kierowaniu lub nadzorowaniu robót budowlanych w w/w specjalności),

Zamawiający zaakceptuje uprawnienia zdobyte na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów.
Zamawiający zaakceptuje uprawnienia zdobyte za granicą na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostaną spełnione jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie spełniał niniejsze warunki.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – wg. Załącznika nr 3. do SWZ.

2) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków i opłat, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem podatków lub opłat wraz z zaświadczeniem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych podatków lub opłat wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

3) zaświadczenia albo innego dokumentu właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub właściwego oddziału regionalnego lub właściwej placówki terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem, a w przypadku zalegania z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z zaświadczeniem albo innym dokumentem zamawiający żąda złożenia dokumentów potwierdzających, że odpowiednio przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert wykonawca dokonał płatności należnych składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłat tych należności;

4) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność

6. Zamawiający żąda od wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.: 2, 3 i 4 dotyczących tych podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z postępowania.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty

Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz o którym mowa powyżej, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył;

2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

Jeżeli wykazy budzą wątpliwości zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Formularz ofertowy – wg. Załącznika nr 1 do SWZ;
2) Dokumenty, z których wynika upoważnienie osób podpisujących ofertę do reprezentacji wykonawcy, w szczególności pełnomocnictwo (o ile w imieniu wykonawcy działa pełnomocnik) lub inne dokumenty potwierdzające umocowanie, jeśli sposób reprezentacji nie wynika z KRS
3) Kosztorys uproszczony

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Zamawiający żąda od wykonawcy wniesienia wadium w wysokości: 30 000 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku: BS ZP o/ Moszczenica . Numer konta: 36 8973 0003 0070 0700 0707 0005 z adnotacją: "Wadium - nr sprawy: GGO.271.1.2023”

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 2–4, wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.
6. Z chwilą zmiany terminu złożenia ofert przez zamawiającego jednocześnie ulega zmianie termin (dzień) wpłaty wadium, godzina wpłaty pozostaje bez zmian chyba, że w zawiadomieniu o zmianie terminu złożenia ofert podano również zmienioną godzinę wpłaty wadium.
7. Oferta niezabezpieczona akceptowaną formą wadium, przez cały okres związania ofertą zostanie odrzucona.
8. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie znajdzie się na koncie zamawiającego.
9. Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia jednej z okoliczności:
1) upływu terminu związania ofertą;
2) zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
3) unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
10. Zamawiający, niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku zwraca wadium wykonawcy:
1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
2) którego oferta została odrzucona;
3) po wyborze najkorzystniejszej oferty, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza;
4) po unieważnieniu postępowania, w przypadku gdy nie zostało rozstrzygnięte odwołanie na czynność unieważnienia albo nie upłynął termin do jego wniesienia.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca wadium wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.
12. Zamawiający zwraca wadium wniesione w innej formie niż w pieniądzu poprzez złożenie gwarantowi lub poręczycielowi oświadczenia o zwolnieniu wadium.
13. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, a w przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt 2–4, występuje odpowiednio do gwaranta lub poręczyciela z żądaniem zapłaty wadium, jeżeli:
1) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 107 ust. 2 lub art. 128 ust. 1, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył podmiotowych środków dowodowych lub przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 57 lub art. 106 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, innych dokumentów lub oświadczeń lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej;
2) wykonawca, którego oferta została wybrana:
a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, którego oferta została wybrana.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert przez dwóch lub więcej Wykonawców w rozumieniu art. 58 ustawy Prawo zamówień publicznych. W takiej sytuacji:
1) Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem został ustanowiony jeden z wykonawców występujących wspólnie.
2) Pełnomocnictwo musi być załączone do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
a) postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,
b) wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby,
c) ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania; pełnomocnictwo musi być podpisane (kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym) przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy. Stosowne odpisy lub informacje z rejestru lub inne dokumenty potwierdzające upoważnienie muszą zostać dołączone do oferty.
3) Oświadczenia wymienione w rozdz. IX ust. 1 niniejszej Specyfikacji muszą być załączone do oferty dla wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną.
5) W przypadku, gdy oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie uznana za najkorzystniejszą, zamawiający zażąda złożenia w wyznaczonym terminie (nie krótszym niż 5 dni) aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w rozdz. IX ust. 5 dotyczących każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6) Wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem.
7) Wypełniając formularz ofertowy, jak również inne dokumenty powołujące się na „Wykonawcę”; w miejscu „np. nazwa i adres Wykonawcy” należy wpisać dane dotyczące konsorcjum, a nie pełnomocnika konsorcjum.
8) Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego.
9) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wykazać, że łącznie spełniają warunki udziału w postępowaniu.
10) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowną umowę regulującą ich współpracę.
11) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy p.z.p. Strony przewidują zmiany Umowy (zamówienia):
- w zakresie wynagrodzenia brutto w przypadku zaistnienia następującej okoliczności - w przypadku zmiany stawki podatku VAT przez władzę ustawodawczą w trakcie trwania Umowy i wynikającej z tego tytułu zmiany kwoty podatku VAT wskazanej w Umowie, co nie powoduje zmiany wysokości wynagrodzenia netto;
- w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia
- Zamawiający dopuszcza zmianę istotnych postanowień zawartej Umowy w postaci opisu przedmiotu zamówienia w przypadku potrzeby wykonania robót zamiennych w stosunku do robót planowanych, jeżeli roboty zamienne uzasadnione są koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa robót budowlanych lub usprawnią proces budowlany - zgodnie z zapisami art. 23 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, zmniejszą koszty po stronie Zamawiającego. Roboty zamienne będą opisane w odrębnym protokole i nie będą skutkowały podwyższeniem ceny ofertowej
- dopuszczalna jest zmiana przedmiotu zamówienia poprzez zmianę zakresu robót budowlanych przewidzianych w dokumentacji projektowej
- dopuszczalna jest zmiana przedmiotu Umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu Umowy, zakresu robót, lokalizacji robót
- dopuszczalna jest zmiana technologii wykonania robót lub materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, jeżeli w wyniku rozwoju technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii lub materiałów
- dopuszczalne są zmiany postanowień Umowy w zakresie odbiorów, prób, testów oraz obowiązku uzyskania stosownych zezwoleń, uzgodnień
- dopuszczalna jest zmiana w harmonogramie rzeczowo-finansowym
- dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy
- dopuszczalna jest zmiana osób skierowanych do realizacji zamówienia

Szczegółowy opis zakresu zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia znajduje się w SWZ oraz we wzorze umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1. Wykonawca składa ofertę za pomocą Platformy e-Zamówienia dostępnej pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

2. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy/ów, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca oraz podać nazwę ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Należy w tym celu wypełnić odpowiedni punkt formularza oferty, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt niewypełniony (puste pole), Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi tj. bez udziału podwykonawców.

3. Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawców zaangażowanych w wykonanie zamówienia (jeżeli są już znani). Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

4. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

5. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

6. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie przelicznik wg średniego kursu NBP z dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Zobacz inne

Prawo