Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Nowa Sól, Lubuskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00057896/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT NOWOSOLSKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
2.Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIAT NOWOSOLSKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970770103

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: MONIUSZKI 3

1.4.2.) Miejscowość: Nowa Sól

1.4.3.) Kod pocztowy: 67-100

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: www.sekretariat@powiat-nowosolski.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat-nowosolski.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00057896

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00047744

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ) Zamawiający Powiat Nowosolski modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że usuwa Część 3 zamówienia (wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych ) z dokumentów postępowania oznaczonego numerem IF.272.2.2023.

Część 3 w.w. postępowania, tj. wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych Zamawiający ogłosił w Biuletynie Zamówień Publicznych i na Platformie zakupowej w dniu 20.01.2023 r. jako odrębne postępowanie o numerze IF.272.1.2023.

W związku z tym, postępowanie o udzielenie zamówienia znak IF.272.2.2023 po modyfikacji składa się z czterech części:
Część 1 – wyposażenie pracowni fryzjerskiej – meble
Część 2 - wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych – pomoce dydaktyczne
Część 4 – wyposażenie pracowni gospodarki magazynowej
Część 5 - klimatyzatory

Zamawiający nie zmienia numeracji dotychczasowych części w dokumentach zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części 1,2,4,5. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ) Zamawiający unieważnia postępowanie Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 w zakresie części 3 przed upływem składania ofert.

W dniu 20.01.2023r. Zamawiający zamieścił na platformie e- zamówienia ogłoszenie o zamówieniu ( nr ogłoszenia : 2023/BZP 00047744 ) z podziałem na pięć części, w tym Część 3 – wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych .
Część 3 – wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych zostało błędnie umieszczone w niniejszym postępowaniu ( IF.272.2.2023 ) , gdyż stanowi odrębne postępowanie znak : IF.272.1.2023. Postępowanie o udzielenie zamówienia znak IF.272.1.2023 zostało ogłoszone na portalu e- Zamówienia w dniu 20.01.2023 pod numerem 2023/BZP 00047338.
Dalsze kontynuowanie postępowania IF.272.2.2023 w zakresie Części 3 jest nieuzasadnione. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje treść SWZ IF.272.2.2023 i wprowadzi zmianę do ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 47744 z dnia 20.01.2023r.

Po zmianie:
W dniu 23.01.2023 r. Zamawiający na mocy art. 286 ust. 1 ustawy pzp. zmodyfikował treść SWZ, tj. usunął z dokumentów zamówienia część 3 i na mocy art. 256 ustawy unieważnił tę część przed upływem składania ofert.
Ponadto
DODAJE SIE TRESC:
Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11września 2019 r. Pzp (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ) Zamawiający Powiat Nowosolski modyfikuje treść SWZ w ten sposób, że usuwa Część 2 zamówienia (wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych – pomoce dydaktyczne) z dokumentów postępowania oznaczonego numerem IF.272.2.2023.
Wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych- pomoce dydaktyczne Zamawiający ogłosił ogłoszeniem nr 2022/BZP 00524340 w BZP i na Platformie zakupowej w dniu 30.12.2022 r. jako część 2 zamówienia o numerze IF.272.39.2022 pn. Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4
Został wyłoniony Wykonawca, z którym zawarto umowę.
W związku z tym niniejsze zamówienie składa się z:
Cz. 1 -wyposażenie pracowni fryzjerskiej – meble
Część 4 - wyposażenie pracowni gospodarki magazynowej
Część 5 - wyposażenie - klimatyzatory
Zamawiający ze względów technicznych nie ma możliwości zmiany numeracji dotychczasowych części w dokumentach zamówienia. Wykonawca może złożyć ofertę w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części 1,4,5. Termin składania ofert nie ulega zmianie.
Działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1710 ) Zamawiający unieważnia postępowanie Modernizacja kompleksu pracowni ZSP nr 2 i ZSP nr 4 w ramach projektu „ Młodzi rzemieślnicy razem dla pogranicza – rozwój transgranicznych kompetencji ” – Doposażenie ZSP nr 2/ ZSP nr 4 w zakresie części 2- wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych – pomoce dydaktyczne przed upływem składania ofert .
W dniu 20.01.2023r. Zamawiający zamieścił na platformie e- zamówienia ogłoszenie o zamówieniu ( nr ogłoszenia : 2023/BZP 00047744 ) z podziałem na pięć części, w tym Część 2 – wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych - pomoce dydaktyczne .
Część 2 – wyposażenie pracowni mechanika pojazdów samochodowych – pomoce dydaktyczne zostało błędnie umieszczone w niniejszym postępowaniu ( IF.272.2.2023 ) , gdyż stanowiło odrębne postępowanie znak : IF.272.39.2022, które zakończyło się zawarciem umowy .
Dalsze kontynuowanie postępowania IF.272.2.2023 w zakresie Części 2 jest nieuzasadnione. W związku z powyższym Zamawiający zmodyfikuje treść SWZ IF.272.2.2023 i wprowadzi zmianę do ogłoszenia o zamówieniu nr 2023/BZP 47744 z dnia 20.01.2023 r.

Zobacz inne

Prawo