Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tykocin, Podlaskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00058204/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Tykocin

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa i rozbudowa budynku SP w Radulach o salę gimnastyczną o salę gimnastyczną, doposażenie sali, zagospodarowanie terenu i przebudowa istniejących instalacji wewnętrznych.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tykocin

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050659177

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 11 Listopada 8

1.4.2.) Miejscowość: Tykocin

1.4.3.) Kod pocztowy: 16-080

1.4.4.) Województwo: podlaskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.4.7.) Numer telefonu: 857181627

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@umtykocin.pl, julia.dunda@umtykocin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://umtykocin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058204

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00525174

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-30 10:00

Po zmianie:
2023-02-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-30 11:00

Po zmianie:
2023-02-06 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-28

Po zmianie:
2023-03-07

Zobacz inne

Prawo