Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łódź, Łódzkie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00058368/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa paliwa oraz dodatku redukującego tlenki azotu w spalinach

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 470742683

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Legionów 113

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 91-073

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zup@lodz.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lodz.lasy.gov.pl/zup

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058368

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00045828

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
1. Strony dopuszczają następujące zmiany w treści umowy w zakresie jej wartości,
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie w tym wypadku pisemny wniosek. Wykonawca złoży w takim wypadku, w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku, informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w punktach a) – d) zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian.
2. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy, do którego załącznikiem będzie wniosek zawierający udokumentowane uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany lub informację, która jest podstawą do jej zmiany.
3. Strony przewidują zmianę ceny paliwa, jeżeli w momencie rozliczenia cena 1 litra oleju napędowego określona dla Katowic oraz 1 litra benzyny określona dla Łodzi
w zestawieniu opublikowanym na stronie internetowej [https://www.wnp.pl/nafta/ceny_paliw/] ulegnie zmianie o co najmniej 15 % w stosunku do ceny podanej w ofercie (powyższa zmiana musi wystąpić we wskazanych miastach łącznie na poziomie 15%).
4. W przypadku, gdy strona internetowa o której mowa w ust. 3, nie będzie dostępna przez co najmniej 2 tygodnie, strony uzgodnią nowe źródło pozyskania ceny 1 litra paliwa określonej dla miejscowości wskazanych w ust.1.
5. Pierwsza waloryzacja nastąpi nie wcześniej niż po 6 miesiącach od podpisania umowy. Kolejne waloryzacje będą dokonywane przy miesięcznych rozliczeniach, na podstawie ceny na ostatni dzień miesiąca kalendarzowego, opublikowanej zgodnie z postanowieniami ust. 3 i 4 powyżej.

Po zmianie:
1. Strony dopuszczają następujące zmiany w treści umowy w zakresie jej wartości,
w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strona wnioskująca o zmianę złoży drugiej Stronie w tym wypadku pisemny wniosek. Wykonawca złoży w takim wypadku, w terminie 3 dni od złożenia takiego wniosku, informację zawierającą szczegółową kalkulację wpływu opisanych w punktach a) – d) zmian na koszty realizacji zamówienia przez Wykonawcę, w szczególności wskazując wysokość odpowiednich kosztów w odniesieniu do poszczególnych pracowników realizujących umowę, zakres ich zaangażowania w realizację umowy oraz wpływ odpowiednich czynników na zmianę kosztów. Zamawiający może odmówić waloryzacji lub zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku, gdy wyjaśnienia nie będą w wystarczający sposób uzasadniać proponowanej zmiany cen jednostkowych. Waloryzacja może dotyczyć wyłącznie kosztów realizacji zamówienia w okresie po wejściu w życie odpowiednich zmian, a w przypadku stawki podatku VAT – wyłącznie faktur wystawianych po wejściu w życie tych zmian.
2. Zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu do niniejszej umowy, do którego załącznikiem będzie wniosek zawierający udokumentowane uzasadnienie potrzeby dokonania takiej zmiany lub informację, która jest podstawą do jej zmiany.
Pozostałe warunki zmian zawarto w projekcie umowy załącznik nr 7 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 14:00

Po zmianie:
2023-02-01 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 14:15

Po zmianie:
2023-02-01 14:15

Zobacz inne

Prawo