Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00058464/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przedłużenie licencji na oprogramowanie SAS Office Analytics wraz z komponentami na okres dwóch lat oraz usługa wsparcia technicznego na okres dwóch lat dla AOTMiT

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 140278400

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Przeskok 2

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-032

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 48 22 101 46 00

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@aotm.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.aotmit.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Państwowa jednostka organizacyjna posiadająca osobowość prawną

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058464

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00020405

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 10:00

Po zmianie:
2023-01-27 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-26 12:00

Po zmianie:
2023-01-27 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-24

Po zmianie:
2023-02-25

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Wydłużenie terminu składania ofert o czas konieczny do zapoznania się przez potencjalnych wykonawców z wyjaśnieniami treści SWZ oraz wynikającymi z tych wyjaśnień zmianami we wzorze Umowy.

Zobacz inne

Prawo