Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Łyse, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00058547/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Łyse

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Nowy Ład w infrastrukturze drogowej Gminy Łyse

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Łyse

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 550668172

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Ostrołęcka 2

1.4.2.) Miejscowość: Łyse

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-437

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL924 - Ostrołęcki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 29 77 25 003

1.4.8.) Numer faksu: +48 29 77 25 003 w. 41

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@gminalyse.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://uglyse.e-bip.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Administracja publiczna samorządowa

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058547

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00026853

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 09:00

Po zmianie:
2023-01-30 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 09:10

Po zmianie:
2023-01-30 09:10

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-25

Po zmianie:
2023-02-28

Zobacz inne

Prawo