Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Sadowne, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00058675/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Sadowne

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa drogi gminnej Sojkówek – Ocięte

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sadowne

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582173

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kościuszki 3

1.4.2.) Miejscowość: Sadowne

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-140

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 256753461

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sadowne.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.sadowne.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058675

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00018405

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.3. Nazwa zamówienia albo umowy ramowej

Przed zmianą:
Przebudowa drogi gminnej Sojkówek – Ocięte

Po zmianie:
Budowa drogi gminnej Sojkówek – Ocięte

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na dz. ew. nr 387/1, 386/1, 383/1, 381/1, 379/1, 377/1, 375/1, 371/1, 368/1, 364/1, 358/1, 355/1, 344/1, 341/1, 338/1, 335/1, 329/1, 326/1, 316/1, 314/5, 314/7, 314/9, 311/3, 311/5, 304/7, 302/3, 300/1, 548/1, 548/2 położonych w miejscowości Sojkówek oraz na dz. ew. nr 9/1, 7/1, 5/1, 3/3 położonych w miejscowości Ocięte – odcinek o długości 2,663 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

Po zmianie:
Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej na dz. ew. nr 387/1, 386/1, 383/1, 381/1, 379/1, 377/1, 375/1, 371/1, 368/1, 364/1, 358/1, 355/1, 344/1, 341/1, 338/1, 335/1, 329/1, 326/1, 316/1, 314/5, 314/7, 314/9, 311/3, 311/5, 304/7, 302/3, 300/1, 548/1, 548/2 położonych w miejscowości Sojkówek oraz na dz. ew. nr 9/1, 7/1, 5/1, 3/3 położonych w miejscowości Ocięte – odcinek o długości 2,663 km.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera przedmiar robót oraz dokumentacja projektowa.

Zobacz inne

Prawo