Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

25.01.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Tuszów Narodowy, Podkarpackie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00058745/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Gmina Tuszów Narodowy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
"Budowa oczyszczalni biologiczno-mechanicznej dla gminy Tuszów Narodowy"

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Tuszów Narodowy

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 690581933

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tuszów Narodowy 225

1.4.2.) Miejscowość: Tuszów Narodowy

1.4.3.) Kod pocztowy: 39-332

1.4.4.) Województwo: podkarpackie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.4.7.) Numer telefonu: +48177743720

1.4.8.) Numer faksu: 177743721

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: gmina@tuszownarodowy.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.tuszownarodowy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00058745

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00028761

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie.
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych i zamówienie powinno zostać wykonane w terminie do 18 msc. od dnia podpisania umowy. W przypadku nie zrealizowania zadania w terminie, gmina może utracić dofinansowanie do zadania.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 10:00

Po zmianie:
2023-02-01 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-27 10:30

Po zmianie:
2023-02-01 10:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienie w terminie do 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Zamawiający informuje, iż zamówienie jest finansowane ze środków programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program
Inwestycji Strategicznych i zamówienie powinno zostać wykonane w terminie określonym. W przypadku nie zrealizowania zadania w terminie, gmina może utracić dofinansowanie do zadania.
Za termin wykonania zamówienia uznaje się dzień, w którym dokonano komisyjnego odbioru końcowego przedmiotu
zamówienia. Odbiór końcowy ma być bez uwag Zamawiającego tj. wszystkie roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Zobacz inne

Prawo