Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Brzesko, Małopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121377/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1437 K JADOWNIKI – PORĄBKA USZEWSKA W KM OD 0+840,00 DO KM 5+586,00 W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI ORAZ PORĄBKA USZEWSKA ”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851665249

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Brzesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 32-800

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargizdp@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zdp.powiatbrzeski.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

zarządzanie drogami powiatowymi

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

„PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1437 K JADOWNIKI – PORĄBKA USZEWSKA W KM OD 0+840,00 DO KM 5+586,00 W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI ORAZ PORĄBKA USZEWSKA ”

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bca8e1e3-b99a-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121377

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00041176/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa drogi powiatowej nr 1437 K Jadowniki - Porąbka Uszeska w km od 0+840,00 do km 5+586,00 w m. Jadowniki Gm. Brzesko oraz Porąbka Uszewska Gm. Dębno, Powiat Brzeski

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bca8e1e3-b99a-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania :
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bca8e1e3-b99a-11ed-9236-36fed59ea7dd

Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy”).

2. Udział Wykonawcy w postępowaniu, w tym złożenie oferty, wymaga posiadania przez Wykonawcę:
a) kwalifikowanego podpisu elektronicznego, wystawionego przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, o którym mowa w ustawie 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797) lub;
b) podpisu (profilu) zaufanego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) lub;
c) podpisu osobistego (e-dowodu), o którym mowa w ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2021 r. poz. 816, 1000, 1978).
3. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca” na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy”.
4. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
5. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.
6. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
7. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy” na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji” służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

8. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja”.
9. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
10. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
11. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
12. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargizdp@onet.pl
(nie dotyczy składania ofert ).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Jak w Swz

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): jak w Swz

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZDP.ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Realizacja zamówienia została podzielona II Etapy wykonania robót tj.:

Etap I obejmuje wykonanie chodnika z kanalizacją deszczową w km 1+090,00 – 1+540,00 :

• roboty przygotowawcze- pomiarowe, rozbiórka przepustów pod zjazdami ,rozbiórka ogrodzeń
• roboty ziemne
• wykonanie kanalizacji deszczowej – dł.450 m
• wykonanie chodnika z kostki brukowej – dł.550 m
• wykonanie nawierzchni zjazdów – 620 m2
• wykonanie konstrukcji poszerzeń jezdni – 540 m2

Etap II obejmuje wykonanie pozostałego zakresu robót :

• wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego AC11S grubości 5 cm wraz z jej poszerzeniem na długości 4,746 km ilości 31 098 m2
• uformowanie z uprzednim wyprofilowaniem mechanicznym poboczy kruszywem łamanym wraz z utrwaleniem emulsją asfaltową i zasypaniem grysem– 6 400 m2,
• przebudowa elementów odwodnienia – rowów odwadniających , przepustów pod zjazdami oraz 4 kpl przepustów pod korpusem drogi,
• budowa parkingu w km 5+380,00
• budowa zatoki autobusowej w km 0+940,00,
• wykonanie przejścia dla pieszych z oznakowaniem aktywnym i dedykowanym wg specyfikacji
w km 0 +865,00 ,
• wykonanie skrzyżowania wyniesionego w km 3+430,00
• ustawienie radaru z aktywną tablicą o zmiennej treści z informacja o prędkości pojazdu w km 1+000,00,
• wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego z elementami odblaskowymi
– 1 260 m2,
• wykonanie oznakowania pionowego ( ustawienie słupków do znaków – 10 szt ,
• montaż stalowych barier ochronnych- 935 m .
Szczegółowy opis i warunki wykonania przedmiotu zamówienia określają:
1. TTiER – formularz cenowy/kosztorys ofertowy z podziałem na II etapy – załączniki nr 2.1.) załączniki nr 2.2.) do swz oraz załącznik nr 2.1.1) – kosztorys szczegółowy na budowę chodnika ,
2. Przedmiar robót ,
4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót,
5. Projektowane postanowienia umowy ,
6.Dokumentacja techniczna budowy chodnika .

4.2.6.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233292-2 - Instalowanie urządzeń ochronnych

45233294-6 - Instalowanie sygnalizacji drogowej

45233280-5 - Wznoszenie barier drogowych

45233260-9 - Roboty budowlane w zakresie dróg pieszych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 30 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Procentowo

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiają y określa warunek w zakresie :zdolności technicznej lub zawodowej:

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie jeżeli :
a) w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedno (1) zadanie o wartości co najmniej 4 000 000,00 zł brutto polegające na budowie , przebudowie, rozbudowie obejmującej w swym zakresie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, budowę chodników, ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia .
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Wykaz zawierający wykonanie co najmniej jednej (1) roboty budowlanej drogowej o wartości nie niższej niż 4 000 000,00 zł brutto polegającej w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy , obejmującej w swym zakresie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, z budową chodników, ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; ( wzór - Załącznik nr 6 do SWZ) .
Okres wyrażony w latach , liczy się wstecz od dnia , w którym upływa termin składania ofert .
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
1.2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania:
- w specjalności drogowej ; ( wzór Załącznik nr 7 do swz ).
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 235, z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.1. Wykaz zawierający wykonanie co najmniej jednej (1) roboty budowlanej drogowej o wartości nie niższej niż 4 000 000,00 zł brutto polegającej w okresie ostatnich 5-ciu lat przed upływem terminu składania ofert , a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy , obejmującej w swym zakresie wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, z budową chodników, ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; ( wzór - Załącznik nr 6 do SWZ) .
Okres wyrażony w latach , liczy się wstecz od dnia , w którym upływa termin składania ofert .
W przypadku gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę wartość według średniego kursu walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.
1.2. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności do kierowania robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz podstawie dysponowania:
- w specjalności drogowej ; ( wzór Załącznik nr 7 do swz ).
Zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 235, z późn. zm.) osoby, które, przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Zamawiający również wymagane uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi nabyte w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 100 000,00 zł ( słownie: sto tysięcy złotych 00/100) .
2) Wadium musi obejmować pełen okres związania ofertą tj. do dnia : 19.04.2023r .
3) Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wskazanych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp.
Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w banku PKO Bank Polski , numer rachunku: PKO BP nr 33 1020 2892 0000 5202 0678 1712 z dopiskiem na przelewie: Wadium do przetargu nr ZDP.ZP.271.2.2023 „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1437 K JADOWNIKI – PORĄBKA USZEWSKA W KM OD 0+840,00 DO KM 5+586,00,00 W MIEJSCOWOŚCI JADOWNIKI GMINA BRZESKO ORAZ PORĄBKA USZEWSKA GMINA DĘBNO, POWIAT BRZESKI ” .
Wadium musi wpłynąć na wskazany rachunek bankowy zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu na rachunek bankowy zamawiającego).
4) Wadium wnoszone w poręczeniach lub gwarancjach należy załączyć do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wystawcę dokumentu i powinno zawierać następujące elementy:
- nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji (zamawiającego), gwaranta/poręczyciela oraz wskazanie ich siedzib. Beneficjentem wskazanym w gwarancji lub poręczeniu musi być : Powiat Brzeski – Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 32-800 Brzesko , określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- kwotę gwarancji/poręczenia,
- termin ważności gwarancji/poręczenia,
- zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia bezwarunkowo, na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, w sytuacjach określonych w art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.
5) W przypadku, gdy wykonawca nie wniósł wadium lub wniósł w sposób nieprawidłowy lub nie utrzymywał wadium nieprzerwanie do upływu terminu związania ofertą lub złożył wniosek o zwrot wadium, w przypadku o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp.
6) Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 98 ust. 1–5 ustawy Pzp.
7) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami na podstawie art. 98 ust. 6 ustawy Pzp.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

• Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego.
• Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.
• Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1) Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 436 i art. 455 ustawy Pzp, możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy.
2) w zakresie: zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobligowany ponieść w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze zamówienie;
e) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku :
- usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jeżeli konieczność ta wynika z nieprzewidzianych okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
- zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy w przypadku, gdy w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych nieobjętych zamówieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach określonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych). samych norm, standardów i parametrów oraz stawek kalkulacyjnych wynagrodzenia, określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementów robót nie ujętych w kosztorysie ofertowym, wartość tych robót zostanie ustalona według cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawcę, które nie mogą przekraczać średnich stawek, narzutów i innych czynników cenotwórczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.
Zakres i koszt robót dodatkowych określony zostanie przez inspektora nadzoru i Wykonawcę protokołem konieczności z uwzględnieniem cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego Wykonawcy. Podstawą realizacji robót dodatkowych jest zatwierdzony przez Zamawiającego protokół konieczności i aneks do niniejszej umowy.
- ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych oraz koniecznością wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,
Pozostałe zmiany zapisane w projekcie umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-21 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: za pośrednictwem Platformy e-Zamwienia ; na stronie htts://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-21 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni

Zobacz inne

Prawo