Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Biała Podlaska, Lubelskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121416/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Białej Podlaskiej – etap II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIEJSKA BIAŁA PODLASKA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237380

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3

1.5.2.) Miejscowość: Biała Podlaska

1.5.3.) Kod pocztowy: 21-500

1.5.4.) Województwo: lubelskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.5.7.) Numer telefonu: 83-343-66-92

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@bialapodlaska.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://bialapodlaska.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego w Białej Podlaskiej – etap II

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-62faede8-b9b3-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121416

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00061700/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.31 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie MOF Biała Podlaska - etap II Budowa oświetlenia ulicy Piłsudskiego, Garncarskiej, Janowskiej (od DH Sawko do ul. Nowej)

1.1.32 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap II Budowa oświetlenia ulicy Brzeskiej w Białej Podlaskiej

1.1.33 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - etap II Budowa oświetlenia ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej

1.1.34 Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie MOF Biała Podlaska - etap II Budowa oświetlenia ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zamkową

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.5 „Promocja niskoemisyjności” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu „Budowa energooszczędnego oświetlenia na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - II etap”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344 z późn. zm.),
za pośrednictwem Platformy zakupowej https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl. Korzystanie
z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
2. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: zamowienia@bialapodlaska.pl; marek.chmiel@bialapodlaska.pl. Dokumenty elektroniczne, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Platformy zakupowej. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adresy email wskazane w zdaniu 1.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zgodnie z 67 ustawy p.z.p., Zamawiający podaje wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy:
1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;
2) komputer klasy PC lub MAC, o konfiguracji: pamięć min 2GB RAM, procesor Intel IV 2GHZ, system operacyjny MS Windows 7, Linux, Mac Os x 10.4, lub ich nowsze wersje;
3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa obsługująca TLS 1.2, najlepiej
w najnowszej wersji (w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0);
4) włączona obsługa JavaScript;
5) zainstalowany program Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Prezydent Miasta Biała Podlaska z siedzibą: Urząd Miasta Biała Podlaska ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, tel. 83 341 61 00, adres e-mail: sekretariat@bialapodlaska.pl.
2. kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Miejskiej Biała Podlaska,
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 21-500 Biała Podlaska jest możliwy pod adresem email: iod@bialapodlaska.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
4. Podstawą prawną przetwarzania art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z przepisami prawa krajowego:
 ustawa z dnia 11 września 2019 r. roku Prawo zamówień publicznych, zwana dalej „p.z.p.”
 ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Państwa dane pozyskane w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego przekazywane będą wszystkim zainteresowanym podmiotom i osobom, gdyż co do zasady postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest jawne.
6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres przeprowadzenia postępowania,
a następnie zostaną zarchiwizowane na okres 5 lat.
8. W przypadku zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 10 lat zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji danych, określonych w wytycznych dotyczących danego projektu.
9. Posiada Pani/Pan prawo:
 dostępu do danych, na mocy art. 15 RODO,
 prawo do sprostowania danych, na mocy art. 16 RODO,
 żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, na mocy
art. 18 RODO.
10. Skorzystanie przez Panią/Pana, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia,
o którym mowa w art. 16 RODO, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego
w zakresie niezgodnym z ustawą.
11. W postępowaniu o udzielenie zamówienia zgłoszenie żądania ograniczenia przetwarzania,
o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia tego postępowania.
12. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie przez Administratora Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;.
13. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy p.z.p., związanym z udziałem
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, konsekwencją niepodania danych może być odrzucenie oferty;
14. W oparciu o przetwarzane dane administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.9.2023.MCH2

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 4

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 1 – budowa oświetlenia ulicy Piłsudskiego, Garncarskiej, Janowskiej w Białej Podlaskiej.
Inwestycja obejmuje:
1. Wykop pod kabel oświetleniowy zgodne planem zagospodarowania terenu o koło 672m
2. Układanie kabli oświetleniowych YAKY 4x25mm2 1090m
3. Układanie rur osłonowych w tym przeciski pod chodnikami i wjazdami o koło 960m
4. Układanie bednarki po trasie kabla wraz z uziemieniem słupów
5. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stylizowanych 26 kpl.
6. Montaż opraw drogowych stylizowanych LED - 26szt.
Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat wyrobu wykonanego zgodnie z normami oraz
certyfikat ENEC lub równoważny,
7. Posadowienie fundamentów pod słupy 26szt.
8. Montaż złączy bezpiecznikowe izolowanych w słupach
9. Wciąganie przewód w słupach YDY 3x2,5mm2
10. Wykonanie uziemień ochronnych
11. Odtworzenie chodnika z kostki betonowej
12. Wyposażenie ist. szafy oświetleniowa 1kpl.
Istniejącą szafę oświetleniową SzO należy wyposażyć w sterownik z analizatorem energii, umożliwiający zdalne
zarządzanie oświetleniem drogowym, modem internetowy
z kartą SIM. Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru końcowego bezpłatny
dostęp do platformy zapewniający zdalne zarządzanie wybudowanym oświetleniem w postaci: pozyskania danych z poboru
zużycia energii elektrycznej, powiadomieniach o awariach oświetlenia ( sms adres e-mail) oraz zarządzanie ustawionym
harmonogramem oświetlenia. System musi zapewnić bezawaryjne sterowanie, podgląd zużytej energii elektrycznej oraz
utrzymanie transmisji danych, wszystkie koszty związane z tym systemem przez okres udzielonej gwarancji ponosi
Wykonawca.
13. Całościowa obsługa geodezyjna
14 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej z części ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto” – C
2) „Gwarancja” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 2 – budowa oświetlenia ulicy Brzeskiej w Białej Podlaskiej.
Inwestycja obejmuje:
1. Wykop pod kabel oświetleniowy zgodne planem zagospodarowania terenu o koło 705m
2. Układanie rur osłonowych w tym przeciski pod chodnikami i wjazdami o koło 915m
3. Układanie kabli oświetleniowych YAKY 4x25mm2 1090m
4. Układanie bednarki po trasie kabla wraz z uziemieniem słupów
5. Montaż oprawa drogowych LED - 9szt.
6. Montaż oprawa stylizowanych LED - 12szt.
Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat wyrobu wykonanego zgodnie z normami oraz
certyfikat ENEC lub równoważny,
7. Demontaż istniejących opraw sodowych + montaż opraw LED na istniejących wysięgnikach 8 kpl.
8. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stylizowanych 11 kpl.
9. Montaż i stawianie słupów ośw. aluminiowych lub stalowych okrągłych zbieżnych 9 kpl.
10. Posadowienie fundamentów pod słupy 20szt.
11. Montaż złączy bezpiecznikowe izolowanych w słupach
12. Wciąganie przewód w słupach YDY 3x2,5mm2
13. Wykonanie uziemień ochronnych
14. Odtworzenie chodnika z kostki betonowej kpl.
15. Wyposażenie ist. szafy oświetleniowa 1kpl.
Istniejącą szafę oświetleniową SzO należy wyposażyć w sterownik z analizatorem energii, umożliwiający zdalne
zarządzanie oświetleniem drogowym, modem internetowy
z kartą SIM. Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez okres udzielonej gwarancji od daty odbioru końcowego bezpłatny
dostęp do platformy zapewniający zdalne zarządzanie wybudowanym oświetleniem w postaci: pozyskania danych z poboru
zużycia energii elektrycznej, powiadomieniach o awariach oświetlenia ( sms adres e-mail) oraz zarządzanie ustawionym
harmonogramem oświetlenia. System musi zapewnić bezawaryjne sterowanie, podgląd zużytej energii elektrycznej oraz
utrzymanie transmisji danych, wszystkie koszty związane z tym systemem przez okres udzielonej gwarancji ponosi
Wykonawca.
16. Całościowa obsługa geodezyjna
17. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej z części ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto” – C
2) „Gwarancja” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 3 – budowa oświetlenia ulicy Narutowicza w Białej Podlaskiej.
Inwestycja obejmuje:
1. Wykop pod kabel oświetleniowy zgodne planem zagospodarowania terenu o koło 114m
2. Układanie kabli oświetleniowych YAKY 4x35mm2 182m
3. Układanie rur osłonowych w tym przeciski pod chodnikami i wjazdami o koło 160m
4. Układanie bednarki po trasie kabla wraz z uziemieniem słupów
5. Montaż oprawa drogowych LED - 2szt.
6. Montaż oprawa stylizowanych LED - 3szt.
7. Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stylizowanych 3 kpl.
8. Montaż i stawianie słupów ośw. aluminiowych lub stalowych okrągłych zbieżnych 1 kpl.
9. Posadowienie fundamentów pod słupy 4szt.
10. Montaż złączy bezpiecznikowe izolowanych w słupach
11. Wciąganie przewód w słupach YDY 3x2,5mm2
12. Wykonanie uziemień ochronnych
13. Odtworzenie chodnika z kostki betonowej kpl.
14. Wyposażenie ist. szafy oświetleniowa 1kpl.
Istniejącą szafę oświetleniową SzO należy wyposażyć w sterownik z analizatorem energii, umożliwiający zdalne
zarządzanie oświetleniem drogowym, modem internetowy z kartą SIM. Wykonawca zapewni Zamawiającemu przez okres
udzielonej gwarancji od daty odbioru końcowego bezpłatny dostęp do platformy zapewniający zdalne zarządzanie
wybudowanym oświetleniem w postaci: pozyskania danych z poboru zużycia energii elektrycznej, powiadomieniach o
awariach oświetlenia ( sms adres e-mail) oraz zarządzanie ustawionym harmonogramem oświetlenia. System musi
zapewnić bezawaryjne sterowanie, podgląd zużytej energii elektrycznej oraz utrzymanie transmisji danych, wszystkie koszty
związane z tym systemem przez okres udzielonej gwarancji ponosi Wykonawca.
15. Całościowa obsługa geodezyjna
16. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej z części ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto” – C
2) „Gwarancja” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część 4 – budowa oświetlenia ulicy Warszawskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Zamkową w Białej Podlaskiej.
Inwestycja obejmuje:
1. Wykop pod kabel oświetleniowy zgodne planem zagospodarowania terenu kpl.
2. Przeciski mechaniczne pod ist. utwardzeniami kpl.
3. Układanie kabla YAKXS 4x35 o dł. ok 246 m
4. Układanie rura DVK fi 75 o dł. ok 26 m
5. Układanie rura DVK dwudzielna fi 75 o dł. ok 14 m
6. Układanie rura SRS fi 75 o dł. ok 26 m
7. Układanie bednarki Fe 25x4mm2 po trasie kabla wraz z uziemieniem słupów dł. ok 180 m
8. Montaż i stawianie słupów aluminiowych oświetleniowych z wysięgnikiem
wysokość montażu oprawy na 12m 4 kpl.
9. Montaż oprawa drogowych Typ: 100W - 4szt.
PARAMETRY TECHNICZNE OPRAWY DROGOWEJ W TECHNOLOGII LED
Parametry:
- Materiał korpusu odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor
z ogólnodostępnej palety,
- Rodzaj źródła światła – LED,
- Skuteczność świetlna oprawy – min. 130lm/W,
- Zasilacz programowalny za pomocą bezprzewodowego interfaceu – możliwość zaprogramowania funkcji min 4 stopniowej redukcji mocy, , możliwość współpracy z systemami zarządzania oświetleniem za pomocą sieci GSM lub DALI,
- Oprawa musi posiadać aktualny certyfikat akredytowanego ośrodka badawczego potwierdzający wykonanie wyrobu
zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywą LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reżimów
produkcji i jej powtarzalności, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub równoważny,
10. Posadowienie fundamentów pod słupy 4 szt.
11. Montaż złączy bezpiecznikowe izolowanych w słupach 4kpl.
12. Montaż złączy fazowych izolowanych w słupach 4kpl.
13. Montaż złączy zerowych izolowanych w słupach 4kpl.
14. Wciąganie przewód w słupach YDY 3x2,5mm2 4 kpl.
15. Wykonanie uziemień ochronnych kpl.
16. Odtworzenie chodnika z kostki betonowej kpl.
17. Montaż złącza kablowego oświetleniowego 1kpl.
18. Wyposażenie ist. szafy oświetleniowa 1kpl.
Szafę oświetleniową SzO -36 przy ul. Warszawskiej wyposażyć w sterownik z analizatorem energii, umożliwiający zdalne
zarządzanie oświetleniem drogowym, modem internetowy z kartą SIM. Wykonawca zapewni dla Zamawiającego przez 5 lat
od daty odbioru końcowego bezpłatny dostęp do platformy zapewniający zdalne zarządzanie wybudowanym oświetleniem w
postaci: pozyskania danych z poboru zużycia energii elektrycznej, powiadomieniach o awariach oświetlenia ( sms adres email)
oraz zarządzanie ustawionym harmonogramem oświetlenia. System musi zapewnić bezawaryjne sterowanie, podgląd
zużytej energii elektrycznej oraz utrzymanie transmisji danych, wszystkie koszty związane z tym systemem przez okres 5 lat
ponosi Wykonawca.
19. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 4 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W każdej z części ocena ofert dokonana zostanie w/g następujących zasad:
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
1) „Cena ofertowa brutto” – C
2) „Gwarancja” – G

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Gwarancja

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat, od dnia w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie jedno zamówienie polegające na budowie oświetlenia ulicznego o wartości robót co najmniej 85000,00 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - wg wymogów Załącznika nr 7 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty. Do wykorzystania wzór wykazu robót budowlanych (druk), stanowiący Załącznik nr 10 do SWZ;

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu przedmiotowych środków dowodowych

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
1) Formularz ofertowy – do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 3a (część 1), 3b (część 2), 3c (część 3), 3d (część 4) do SWZ (przy czym Wykonawca może sporządzić ofertę wg innego wzorca, powinna ona wówczas obejmować dane wymagane dla oferty w SWZ i załącznikach).
2) Oświadczenia, o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ
3) Oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale IX ust. 7 SWZ (jeżeli dotyczy),
4) Zobowiązanie lub inne dokumenty, o których mowa w Rozdziale X ust. 4 SWZ -
do wykorzystania wzór (druk), stanowiący Załącznik nr 9 do SWZ (jeżeli dotyczy).
5) Potwierdzenie umocowania do działania w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby:
a) zamawiający w celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru;
b) wykonawca lub podmiot udostępniający zasoby nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o których mowa w lit a), jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów;
c) jeżeli w imieniu wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w lit. a), zamawiający żąda od wykonawcy lub podmiotu udostępniającego zasoby złożenia wraz z ofertą pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie
do reprezentowania wykonawcy.
6) Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeżeli dotyczy).

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:
Część 1 - 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
Część 2 - 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych);
Część 3 - 1100,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto złotych);
Część 4 - 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych);
2. W przypadku składania oferty na poszczególne części zamówienia, wadium powinno być wniesione na każdą część zamówienia oddzielnie. Jeżeli jest wniesione w łącznej kwocie, na kilka części zamówienia, to z treści wniesionego wadium powinno jednoznacznie wynikać, na którą część zamówienia Wykonawca wnosi wadium i w jakiej wysokości.
3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;
4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy p.z.p.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
1) oświadczenia o których mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ składa z ofertą każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału
w postępowaniu lub kryteriów selekcji.
2) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale VII ust. 5 SWZ wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy. Oświadczenie należy złożyć wg wymogów Załącznika nr 6 do SWZ. Oświadczenie to jest podmiotowym środkiem dowodowym.
3) zobowiązani są oni na wezwanie Zamawiającego, złożyć podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa w Rozdziale IX ust. 8 SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe,
o których mowa:
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 1 SWZ składa odpowiednio Wykonawca/Wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku,
- w Rozdziale IX ust. 8 pkt 2 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia.
3. Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian postanowień niniejszej Umowy w zakresie uregulowanym w
ustawie Pzp w art. 454 i art. 455.
2. Zamawiający przewiduje na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp możliwość dokonywania zmian postanowień
niniejszej Umowy w zakresie:
1) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku:
a) odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych związanych z istnieniem
niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany
szczelne itp.) skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach
technologicznych lub materiałowych,
b) robót (rozwiązań) zamiennych będących nieistotnym odstępstwem od zatwierdzonego projektu budowlanego, które nie
zmienią ogólnego przedmiotu (charakteru) umowy oraz są uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpiecznej realizacji
robót budowlanych lub usprawnieniem procesu budowlanego w określonej technologii przy użyciu innych materiałów lub
urządzeń. Roboty zamienne nie mogą powodować zwiększenia kwoty wynagrodzenia Wykonawcy określonego w § 7 pkt 1
przedmiotowej umowy.
c) konieczności wykonania robót, których wykonanie ma na celu prawidłowe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a
konieczność ich wykonania wynika z zasad wiedzy technicznej, uzasadnionych potrzeb Zamawiającego lub gdy wystąpiły
wady dokumentacji projektowej. Przy czym przez wady w dokumentacji projektowej należy rozumieć braki, błędy
sprzeczności lub niejasności polegające w szczególności na:
 pominięciu robót wynikających z wytycznych do projektowania lub przepisów lub zasad wiedzy technicznej;
 źle przyjętych właściwości robót niezgodnie z wytycznymi do projektowania albo z przepisami albo z zasadami wiedzy
technicznej ;
 rozbieżności w dokumentach opisujących roboty – odmienne ustalenia np. w projekcie i przedmiarze w odniesieniu do tych
samych np. cech, ilości, właściwości, wymiarów;
niejednoznaczność przyjętego standardu wykonania, który nie da się wyinterpretować o zapisy umowy lub przepisy lub
zasady wiedzy technicznej;
d) konieczność wykonania robót niezbędnych do prawidłowego wykonania umowy, które nie zostały przewidziane w
dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego;
e) zmiany w dokumentacji projektowej wykonane z inicjatywy Zamawiającego ze względy na stwierdzone wady, o których
mowa w pkt c) co spowoduje konieczność wykonania robót zamiennych;
f) zmiany decyzji administracyjnych, zezwoleń, uzgodnień oraz opinii podmiotów zewnętrznych, na podstawie których
prowadzone są roboty budowlane objęte umową, powodujące zmianę dotychczasowego zakresu robót przewidzianego w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia;
g) dopuszczalna jest zmiana zakresu robót budowalnych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektórych
robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem umowy lub wykonanie poszczególnych robót
nie leży w interesie publicznym lub Zmawiającego, z zastrzeżeniem, że zakres robót nie może ulec zmianie o więcej niż 15
% zakresu rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamówienia. W takim przypadku wynagrodzenie należne Wykonawcy
zmniejsza się odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robót;
h) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane przez projektanta w
dokumentacji projektowej lub innych dokumentach opisujących przedmiot zamówienia, powodujących konieczność zmiany
sposoby wykonania przedmiotu umowy;
3. Ze względu na ograniczoną ilość znaków, pozostałe informacje o zmianach umowy zawarto w § 15 wzoru umowy - zł nr 2
do SWZ dostępnym wraz z niniejszym ogłoszeniem na stronie https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl oraz BIP

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-22 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy zakupowej, działającej pod adresem https://bialapodlaska.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-22 13:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-20

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji:

Część 1 : Tak

Część 2 : Tak

Część 3 : Tak

Część 4 : Tak

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający nie korzysta z uprawnienia, o jakim stanowi art. 288 ust. 1 p.z.p.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca będzie zobowiązany, nie później niż w terminie wprowadzenia na budowę, posiadać umowę ubezpieczenia,
ustanawiającą ochronę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w
okresie realizacji zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że suma ubezpieczenia nie będzie mogła być niższa niż kwota brutto, o
której mowa w postanowieniu § 7 ust. 1 wzoru umowy, a suma gwarancyjna nie może być niższa niż 100% tej kwoty. Polisa
lub inny dokument potwierdzający ubezpieczenie może obejmować cały okres realizacji zamówienia lub krótszy, pod
warunkiem dostarczenia jej kopii na kolejny okres ubezpieczenia w czasie, na który zostanie zawarta umowa.
2. Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale IX ustawy p.z.p.
3. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu.
4. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu
zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego
przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub
ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa
w art. 469 pkt 15 ustawy p.z.p. oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.
5. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na
projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy,
mimo że zamawiający był do tego obowiązany.
6. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą sankcyjną”, z
postępowania wyklucza się:
1) wykonawcę wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w
art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
2) wykonawcę, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od
dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o
zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej;
3) wykonawcę, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24
lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu
środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy sankcyjnej.
7. Wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach określonych w art. 7 ust 1 ustawy sankcyjnej, następuje na okres trwania
tych okoliczności.
8. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy sankcyjnej, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.

Zobacz inne

Prawo