Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Otwock, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121559/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego ( etap I A) przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000676714

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 80

1.5.2.) Miejscowość: Otwock

1.5.3.) Kod pocztowy: 05-400

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zampub@otwock-szpital.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.otwock-szpital.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego ( etap I A) przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a5fcb2a3-bbf0-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121559

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00030602/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.2 Przebudowa Skrzydła Zachodniegi Centralnego Pawilonu Głownego - etap I

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Zamawiający zgodnie z § 3 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz.U. z 2017r., poz. 1320), określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych, tj. plików o wielkości do 100 MB w txt, rtf, pdf ,xps, odt, ods, odp, doc, xls, ppt, docx, xlsx, pptx, csv, jpg, jpeg, tif, tiff, geotiff, png, svg, wav, mp3, avi, mpg, mpeg, mp4, m4a, mpeg4, ogg, ogv, zip, tar, gz, gzip, 7z, html, xhtml, css, xml, xsd, gml, rng, xsl, xslt, TSL, XMLsig, XAdES, CAdES, ASIC, XMLenc.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r., str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy 05-400 Otwock ul. Narutowicza 80
b) inspektorem ochrony danych osobowych w Mazowieckim Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku jest Pan Zbigniew Piotrowicz, kontakt: telefon: (22) 3446422, adres e-mail: zpiotrowicz@otwock-szpital.pl;
c) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy p.z.p,
e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
f) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
g) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
h) posiada Pani/Pan:
◦ na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
◦ na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
◦ na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
◦ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
i) nie przysługuje Pani/Panu :
◦ w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
◦ prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
◦ na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: 11/TP/2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiot zamówienia stanowią roboty budowlane polegające na Przebudowie skrzydła zachodniego i centralnego Pawilonu Głównego (etap I A) przy ul. Reymonta 83/91 w Otwocku w zakresie :
- przebudowa piwnicy w części centralnej
- częściowa przebudowa skrzydła zachodniego wraz z budową zadaszonego podjazdu do izby przyjęć
Zamawiający informuje, iż roboty budowlane będą prowadzone w czynnym obiekcie (tj. na terenie Pawilonu Głównego) w związku z powyższym budowę należy zabezpieczyć, tak aby roboty prowadzone były w sposób bezpieczny i nie kolidujący z funkcjonowaniem Zamawiającego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: na podstawie opisanych kryteriów

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

dotyczące :
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek w zakresie prowadzonego postępowania jeśli wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową są wpisani do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym posiadają siedzibę lub miejsce zamieszkania. Chodzi przede wszystkim o Krajowy Rejestr Sądowy (KRS), do którego powinny być wpisane podmioty prowadzące działalność gospodarczą w określonej formie prawnej i Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG), czyli spis przedsiębiorców będących osobami fizycznymi.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający uzna, warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada
a) środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 3.000.000.,00 PLN, słownie trzy miliony złotych.
b)odpowiednie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w wysokości co najmniej 5.000.000.,00 PLN, słownie pięć milinów złotych

4) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek w zakresie prowadzonego postępowania
jeśli
a) Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), wykonał należycie co najmniej 1 (jedno) zamówienie polegające na wykonaniu obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 ( budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), a zamówienie spełnia następujące wymagania:
1) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 3.000.000,00 PLN ( słownie: trzy miliony złotych)
2) w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:
- budowa, lub przebudowa, lub modernizacja, lub rozbudowa,
- instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych,
- instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej,

b) Wykonawca wykaże, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
1) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy oraz doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy przy budowie, rozbudowie lub przebudowie co najmniej jednego obiektu lub obiektów budowlanych wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 ( budynki szpitali i zakładów opieki medycznej), włącznie z odbiorem końcowym i uzyskaniem decyzji o pozwolenie na użytkowanie.
2) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych oraz co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy
3)wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5-cioletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót,

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 4. Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;
5. Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
Zamawiający akceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe, jeśli potwierdzają, że oferowane świadczenia spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz wykonanych w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert przynajmniej ( jednego )zamówienia polegającego na wykonaniu obiektu wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych należących do klasy 1264 (budynki szpitali i zakładów opieki medycznej) a zamówienie spełnia następujące wymagania : 1) wartość brutto zamówienia wynosiła co najmniej 3.000.000,00 PLN ( słownie trzy miliony złotych)
2) w zakresie zamówienia znajdowało się wykonanie:- robót budowlanych konstrukcyjnych i wykończeniowych, instalacji elektrycznych, w tym niskoprądowych instalacji teletechnicznych, instalacji sanitarnych, w tym instalacji wentylacji mechanicznej,
wraz z dokumentami poświadczającymi należyte wykonanie - załącznik nr 6 do SWZ;
2. Wykaz osób zdolnych do wykonania zamówienia - załącznik nr 7 do SWZ
3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 8 do SWZ;

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości złotych :
100 000,00 zł/ słownie ; sto tysięcy złotych /
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a. pieniądzu;
b. gwarancjach bankowych;
c. gwarancjach ubezpieczeniowych;
d. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku PeKaO S.A. nr konta : 79 1240 6074 1111 0000 4999 3107 z dopiskiem „Wadium – nr postępowania”.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, spośród których tylko jeden spełnia warunek dotyczący uprawnień, są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.
• Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W takiej sytuacji wykonawcy są zobowiązani dołączyć do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień umownych wraz ze skutkami wprowadzenia tych zmian w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych, technologicznych niż wskazane w ofercie, dokumentacji projektowej lub technicznej w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia.
2. W przypadku zaistnienia obiektywnych (niezależnych od woli stron) czynników zewnętrznych, uniemożliwiających terminowe zakończenie prac objętych przedmiotem niniejszej umowy Zamawiający może na odpowiednio udokumentowany wniosek Wykonawcy wyznaczyć nowy, przedłużony termin zakończenia prac.
3. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych okoliczności nie leżących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności oraz czas przedłużenia terminu należy wyłącznie do Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy
w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych, lub zamiennych nie ujętych w zakresie podstawowym; bez których nie można wykonać prawidłowo zadania objętego umową. Przedmiotowy zapis § 15 ust. 2 stanowi uprawnienie, a nie obowiązek Zamawiającego. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego wniosku Wykonawcy o przedłużenie terminu wykonania umowy obowiązuje nadal termin określony w § 4.
5. Zamawiający dopuszcza, także możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia po stronie Zamawiającego i Wykonawcy, ze względu na okoliczności nieznane w momencie podpisania umowy. W sytuacji takiej Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wykonania prac przez osoby na dotychczasowym poziomie merytorycznym z uwzględnieniem umówionego doświadczenia zawodowego.
6. Zamawiający dopuszcza zmianę wartości i zakresu umowy. Powodem wprowadzenia zmian mogą być roboty zamienne lub zaniechane:
• wprowadzenie robót zamiennych jest możliwe jeśli: stało się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w budynku lub w gruncie lub istotnych błędów w dokumentacji projektowej;
• wprowadzenie robót zaniechanych jest możliwe jeśli: są one następstwem zleconych zamówień dodatkowych lub konieczność rezygnacji z części robót jest niezbędna dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy lub zaistniały istotne okoliczności powodujące, że wykonanie części robót nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
7. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:30

8.2.) Miejsce składania ofert: zapośrednictwem Platformy zakupowej na adres: https://otwock-szpital.ezamawiajacy.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 10:31

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

Zobacz inne

Prawo