Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wałbrzych, Dolnośląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121626/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z systemem oczyszczania ścieków, ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 890047446

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Sokołowskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Wałbrzych

1.5.3.) Kod pocztowy: 58-309

1.5.4.) Województwo: dolnośląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL517 - Wałbrzyski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: malgorzata.kuczynska@zdrowie.walbrzych.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.zdrowie.walbrzych.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z systemem oczyszczania ścieków, ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cab7b182-bbee-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121626

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony platformazakupowa.pl to przeglądarka internetowa EDGE, Chrome lub FireFox w najnowszej dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Platformazakupowa.pl jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli.
2. W celu założenia Konta Użytkownika na platformazakupowa.pl, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
3. Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do ilości 10 plików lub spakowanych folderów przy maksymalnej wielkości 150 MB.
4. Składając ofertę zaleca się zaplanowanie złożenia jej z wyprzedzeniem minimum 24h, aby zdążyć w terminie przewidzianym na jej złożenie w przypadku siły wyższej, jak np. awaria platformazakupowa.pl, awaria Internetu, problemy techniczne związane z brakiem np. aktualnej przeglądarki, itp.
Więcej informacji na temat wymagań technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej znajduje sie w Instrukcji dla wykonawców platformazakupowa.pl oraz Regulaminie platformazakupowa.pl, stanowiących Załącznik nr 10 i 10a do SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., dalej jako „RODO” informujemy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w związku z przeprowadzaniem postępowania o udzielenie zamówienia na „Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z systemem oczyszczania ścieków, ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania dla remontowanego Zakładu Patomorfologii w części Prosektorium Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/17/TP/23 jest Specjalistyczny Szpital im dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu ul. Sokołowskiego 4, 58-309 Wałbrzych, telefon 74/6489600, e-mail: sekretariat@zdrowie.walbrzych.pl
1. Informujemy, że Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IODO), kontakt możliwy jest za pośrednictwem e-mail: iodo@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489600 oraz osobę zastępującą IODO, kontakt za pośrednictwem e-mail: iod@zdrowie.walbrzych.pl, numer (74) 6489696 lub korespondencyjnie na adres Administratora.
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na jednostkach sektora finansów publicznych, w tym na podmiocie leczniczym, w zakresie przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z systemem oczyszczania ścieków, ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania dla remontowanego Zakładu Patomorfologii w części Prosektorium Specjalistycznego Szpitala im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu” - Zp/17/TP/23 na podstawie art. 4 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.). Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 6 ust. 1 lit. c. W wyjątkowych przypadkach w tym samym celu będziemy również przetwarzać dane osobowe dotyczące wyroków skazujących lub naruszeń prawa na podstawie art. 108 ust. 1 w związku z art. 124 pkt. 1 cytowanej wyżej ustawy. Przesłanką legalizującą przetwarzanie tych danych osobowych na gruncie „RODO” jest art. 10.
3. Dane przekazane przez Panią/Pana będą podlegały udostępnieniu następującym kategoriom odbiorców: organy władzy publicznej, organy ścigania, inne uprawnione podmioty, w zakresie i celach, gdy występują z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną w tym np. Krajowa Izba Odwoławcza, inne podmioty, które świadczą usługi na rzecz administratora np. podmiotom świadczącym obsługę prawną, podmiotom, z którymi administrator zawarł umowę przetwarzania danych w imieniu administratora, serwisanci lub Poczta Polska.
4. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
5. Dane osobowe, wynikające ze zgromadzonej dokumentacji zamówienia wraz z załącznikami, będą przechowywane przez okres 4 lat licząc od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia a w przypadku obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego powyżej 4 lat, przechowywana jest przez cały okres obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jeżeli środki finansowe zostały pozyskane z funduszy europejskich wówczas taka dokumentacja będzie przechowywana przez okres wskazany w tych dokumentach przyznających te środki i mogą wynosić okresy dłuższe niż 4 lata. Po tym terminie dane będą protokolarnie niszczone.
... w związku z ograniczeniami więcej w SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: Zp/17/TP/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Wykonanie robót budowlanych związanych wykonaniem instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej z systemem oczyszczania ścieków, ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania zgodnie z załączonymi rysunkami J-1, J-2, J-3 oraz części opisowej dla remontowanego Zakładu Patomorfologii w części prosektorium Specjalistycznym Szpitalu im. dra A. Sokołowskiego w Wałbrzychu.
Dokumentacja projektowa została opracowana przez Pracownię Projektową Instalacyjną mgr inż. Magdalena Klonowska – Nieczypor z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Ludowej 1 C.
Zakres prac budowlanych będzie obejmował:
- wykonanie robót demontażowych istniejącej i zbędnej instalacji wodociągowej, sanitarnej, ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania
- wykonanie instalacji wodociągowej, sanitarnej z systemem oczyszczania ścieków, ciepła technologicznego oraz centralnego ogrzewania zgodnie z załączonym Projektem Architektoniczno-Budowlanym .
- pozostałe prace wyszczególnione w dokumentacji projektowej dotyczące przedmiotu zamówienia jak również wypełnienie wszelkich wymogów i zobowiązań z niej wynikających.
W cenie ofertowej Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie roboty budowlano-montażowe, koszty bezpośrednie i pośrednie związane z wszelkimi badaniami, pomiarami oraz działaniami zmierzającymi do wykonania przedmiotu zamówienia w sposób kompletny dla celu jakiemu ma służyć.
Zamawiający bezwzględnie wymaga dokonania wizji lokalnej i potwierdzenia jej odbycia przez uprawnionego pracownika Szpitala.

Instalacja kanalizacji sanitarnej z systemem dezynfekcji ścieków.

Ścieki sanitarne z przyborów zbierane są do pionów i odprowadzane są do istniejącego przyłącza. Zaprojektowano odprowadzenie ścieków z pomieszczeń sekcyjnych, które oczyszczane będą w urządzeniu UV-hosp-2 do dezynfekcji ścieków, a następnie włączone do instalacji kanalizacji i odprowadzane istniejącym przyłączem.
Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie instalacji, w najniekorzystniejszych punktach należy zamontować zawory powietrzne „DURGO” lub tradycyjne wywiewki. Wszystkie przewody wewnątrz budynków wykonać z rur i kształtek z PVC. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w rurze osłonowej stalowej uszczelnionej szczeliwem. Po zakończeniu prac murarskich i wykończeniowych, zamocować i podłączyć armaturę oraz elementy wyposażenia sanitarnego ( biały montaż ). Podłączenia przyborów wykonać zgodnie z rysunkami. Na odcinkach pionowych i poziomych montować rewizje.

Wszystkie przewody wewnątrz budynków wykonać z rur i kształtek niskoszumowych AS z PVC. Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w rurze osłonowej stalowej uszczelnionej szczeliwem. Po zakończeniu prac murarskich i wykończeniowych, zamocować i podłączyć armaturę oraz elementy wyposażenia sanitarnego ( biały montaż ). Podłączenia przyborów wykonać zgodnie z rysunkami. Na odcinkach pionowych i poziomych montować rewizje. Wywiewki montować 60cm powyżej poziomu dachu. Przewody należy montować do konstrukcji za pomocą uchwytów izolowanych od rury podkładką elastyczną, co 1m poniżej średnicy 110mm, co 1,25 powyżej średnicy 110mm.

Surowe ścieki z Zakładu Patomorfologii będą doprowadzone do przepompowni technologicznej PT za pomocą kanału sanitarnego Dz160mm PVC. Przepompownia PT wyposażona będzie w jedną pompę z nożem tnącym. Przepompownia powinna mieć retencję nie mniejszą niż Vret = 0,3 m3. Przepompownię PT zaprojektowano jako zbiornik o wymiarach Lw x Bw x Hw = 0,9 x 0,7 x 1,20m, wykonany z tworzywa sztucznego o odpowiedniej wytrzymałości. Zbiornik ten będzie umieszczony pod posadzką pomieszczenia nr 008 w żelbetowej komorze o wymiarach Lw x Bw x Hw = 1,3 x 1,1 x 1,04m. Komora ta, po zamontowaniu wszystkich rurociągów zostanie podwyższona do poziomu posadzki. Przepompownia zostanie przykryta blachą ryflowaną, zlicowaną z kafelkami posadzki. Ścieki z przepompowni PT tłoczone będą urządzenia dezynfekcyjnego zamontowanego w pomieszczeniu 008, gdzie poddawane będą naświetlaniu promieniami UV w reaktorach zestawionych szeregowo w jednym rzędzie.
W przypadku awarii lub wyłączenia z eksploatacji urządzenia dezynfekcyjnego, ścieki surowe będą retencjonowane w zbiorniku przepompowni PT. Zbiornik powinien mieć retencję awaryjną nie mniejszą niż V_AW=0,3m3. Dodatkowo w zbiorniku przepompowni PT będzie zamontowany przelew awaryjny do kanalizacji sanitarnej szpitala. O przepełnieniu w przepompowni PT obsługa będzie powiadomiona alarmem z szafy automatyki SA.

Zdezynfekowane ścieki odprowadzane będą do istniejącego rurociągu Φ160 i dalej do kanalizacji miejskiej.

Rurociąg odprowadzający ścieki po dezynfekcji Dz110 mm PVC, z klapą burzową Dz110
(umożliwiającą pobór prób do badań laboratoryjnych, przy pomocy zaworu probierczego);

Urządzenia i podzespoły mające bezpośredni kontakt ze ściekami powinny być wykonane z materiałów odpornych na korozje np. ze stali nierdzewnej, odpowiednich tworzyw sztucznych itp. We wszystkich kluczowych dla eksploatacji i bezpieczeństwa punktach umieszczone będą czujniki podłączone do szafy SA (AKPiA). System monitoringu będzie kontrolować wszelkie nieprawidłowości funkcjonowania urządzeń Stacji UV. Stacja wyposażona będzie w przepływomierz elektromagnetyczny, umożliwiający pomiar wydatku ścieków przepływających do dezynfekcji. Sygnały z przepływomierza umożliwiają równomierne podawanie ścieków do komór dezynfekcyjnych. Sterowanie, monitoring i kontrola pracy całej instalacji powinny być realizowane przez sterownik PLC, z panelem dotykowym, w którym powinny być dostępne informacje techniczne dotyczące najważniejszych parametrów urządzeń, w tym bieżących wskazań czasów pracy najważniejszych podzespołów oraz wykonania czynności eksploatacyjnych takich jak: czyszczenie, wymiana promienników UV itp. Zasilanie oraz podłączenie aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki wg projektu warsztatowego dostawcy technologii dezynfekcji ścieków. Do układu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej należy włączyć zbiornik przepompowni PT oraz komory reaktorów.

Instalacje należy wykonać zgodnie z projektem oraz:
wymaganiami COBRTI Instal, instrukcjami montażowymi producentów zastosowanych technologii i materiałów, Prawem budowlanym, przepisami bhp i p-poż.

Po zakończeniu montażu instalacji wykonać właściwe próby zgodnie z Wymaganiami COBRTI Instal.

Przebieg tras instalacji, średnice, materiał, spadki, odległości według części rysunkowej.

Wszystkie metalowe elementy instalacji ogrzewczej należy objąć elektrycznymi połączeniami
wyrównawczymi.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów (dopuszczeń, certyfikatów) wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszelkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa lub CE, a w stosunku do urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, zgodności tych wyrobów z Polskimi Normami oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

Wykonawca musi przeprowadzić rozruch instalacji, przeszkolić obsługę, opracować instrukcję obsługi i eksploatacji oraz przedstawić badania skuteczności wykonanej w Szpitalu instalacji. Próbki powinny być pobrane przez laboratorium przed i po reaktorach dezynfekcyjnych.

System nie może generować żadnych odpadów, wymagających usuwania w procesie technologicznym.

Nie jest dopuszczalne włączenie do systemu innych metod dezynfekcji (termiczne, chemiczne itp.)

Wszelkie nazwy własne produktów, materiałów i urządzeń przywołane w niniejszym projekcie należy traktować jako przykładowe, służące określeniu pożądanego standardu wykonania i określeniu niezbędnych właściwości i wymogów założonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. Dopuszcza się zastąpienie proponowanych rozwiązań jako równoważnych (w oparciu o wyroby innych producentów), pod warunkiem spełnienia określonych wymagań pod względem parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych wskazanych szczegółowo w dokumentacji projektowej.

Akceptacje urządzeń i materiałów do rozwiązań projektowych są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku rozwiązań o wskazanej skuteczności 99.9% wobec bakterii wskaźnikowych , z próbek pobranych przed i po dezynfekcji oraz co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, proponowana technologia budowy oraz tabela porównawcza parametrów – są to niezbędne informacje do oceny przez nadzór nad budową.

Instalacja wodociągowa.

Pomieszczenia Zakładu Patomorfologii są istniejące i posiadają instalację wodociągową, ciepła woda użytkowa uzyskiwana jest w istniejącym węźle cieplnym. W opracowaniu zaprojektowano wymianę instalacji na nową.
Instalacja wody pitnej wykonana będzie z rur PP, a wody ciepłej z rur PP stabilizowanych perforowaną wkładką aluminiową. Wody dostarczana będzie do wszystkich urządzeń bytowo-gospodarczych tzn. umywalek, zlewów, płuczek i natrysków oraz zaworów czerpalnych.
Przewody rozprowadzające wody będą prowadzone w bruzdach, izolowane.
Przejścia przez przegrody konstrukcyjne wykonać w rurze osłonowej stalowej uszczelnionej szczeliwem, a przez przegrody wydzielenia pożarowego wykonać przejścia ogniochronne o odporności ogniowej wymaganej dla tego elementu.
Wszystkie elementy instalacji wodnej powinny mieć atest PZH, dopuszczający do przepływu wody pitnej.
Instalacja wody ppoż. jest istniejąca i pozostaje bez zmian.

... w związku z ograniczeniami więcej w SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres rękojmi i gwarancji: 24 miesiące – 0 pkt, od 25 do 35 miesięcy – 5 pkt, 36 miesięcy – 20 pkt, od 37 do 47 miesięcy – 25 pkt 48 miesięcy - 40 pkt

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp,
2. nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 w/w ustawy, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.
3. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.
d) zdolności technicznej lub zawodowej:
W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub
zawodowej (112 ust. 2 pkt 4 ustawy) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca spełniał minimalne
warunki umożliwiające realizację zamówienia na odpowiednim poziomie jakości, poprzez:
- Wykaz robót budowlanych, oraz dowody poświadczające, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych z instalacji sanitarnych, w tym jedna na kwotę 150 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane.
- Wykaz zawierający wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia z instalacji sanitarnych, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowej, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tą osobą.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. Dokumenty do których przekazania zostanie wezwany Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona zgodnie z art. 274 ust. 1 ustawy p.z.p.:
1. Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Wykaz robót budowlanych, oraz dowody poświadczające, że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, wykonał 2 roboty budowlane, których przedmiotem było wykonanie robót budowlanych z instalacji sanitarnych w tym jedna na kwotę 150 000,00 zł wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz że roboty budowlane wskazane przez Wykonawcę w wykazie zostały wykonane należycie, w szczególności zawierające informację o tym, czy zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Zgodnie z postanowieniami § 9 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23.12.2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty. Wykonawca nie jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów, które dotyczyłyby zamówień wykonanych na rzecz Zamawiającego.

2. Wykaz zawierający wskazanie osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, posiadającą uprawnienia z instalacji sanitarnych, przewidzianą do kierowania robotami budowlanymi, skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat jej kwalifikacji zawodowej, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także informacją o podstawie do dysponowania tą osobą – stanowi załącznik nr 8.

3.Sytuacja ekonomiczna: na podstawie dokumentów potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę min. 100 000,00 zł.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Do oferty wspólnej wykonawcy dołączają pełnomocnictwo.
Jeżeli została wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu zgodnie z art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
W przypadku, o którym mowa w art. 117 ust. 2 i 3 ustawy Pzp wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni wykonawcy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Nie

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-31 08:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/zdrowie_walbrzych

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-31 09:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Oferta musi zawierać:
1. Wypełniony wzór oferty wraz z formularzem cenowym – załącznik nr 2 do SWZ.
2. Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp i art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Pzp - załącznik nr 4 do SWZ. Jeżeli Wykonawca w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu będzie polegać na zasobach innego podmiotu zgodnie z art.118 Pzp, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia podmiotu udostępniającego zasoby (załącznik 4a) o braku podstaw wykluczenia tego podmiotu, które zostały przewidziane względem Wykonawcy – załącznik nr 4a (złożyć, jeżeli dotyczy).
3. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na podstawie art.117 ust.4 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 5 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy Konsorcjum lub Spółki Cywilnej.
4. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby składane na podstawie art. 118 ust. 3 ustawy Pzp - stanowi załącznik nr 6 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy.
5. Tabela podwykonawcy – załącznik nr 7 do SWZ – złożyć jeżeli dotyczy
6. Oświadczenie o dokonaniu wizji - stanowi załącznik nr 9 do SWZ

Wymagane jest przeprowadzenie wizji lokalnej
1) Wizja lokalna winna być przeprowadzona przed upływem terminu zadawania pytań.
2) Termin przeprowadzenia wizji po jego wcześniejszym uzgodnieniu – nie później niż 48 h od zgłoszenia.
Osoby do kontaktu z Wykonawcami:
Zygmunt Borsuk - Kierownik Działu Obsługi Szpitala - tel.603332907; (74) 6489726
Zdzisław Marciniak – Z-ca Kierownika Działu Obsługi Szpitala – tel. 504190886

Zobacz inne

Prawo