Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121756/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na roboty budowlane

Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Przebudowa instalacji wodociągowej wody bytowo-gospodarczej i przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w XIX LO przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Urząd m.st. Warszawy Dzielnica Praga-Południe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015259640

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Grochowska 274

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 03-841

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 224435509

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pragapoludnie.wzp@um.warszawa.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pragapld.um.warszawa.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Przebudowa instalacji wodociągowej wody bytowo-gospodarczej i przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w XIX LO przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-c24caa96-ab9e-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121756

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00034912/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.19 Przebudowa instalacji wodociągowej wody bytowo-gospodarczej i przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. w XIX LO ul. Zbaraska 1

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.um.warszawa.pl

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: SWZ Rozdz. 2 i 24 pkt 4

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określona załącznik 13 do SWZ

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Zapisy dot. ochrony danych osobowych określona załącznik 13 do SWZ

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: UD-VI-ZP/11/23

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia:
1. Zakres robót budowlanych:
Zakresem robót objęte są poziomy instalacji wody bytowo-gospodarczej, odgałęzienia do pionów instalacji, odgałęzienia do baterii i zaworów w piwnicy oraz cała instalacja przeciwpożarowa w budynku Liceum.
Zakres rzeczowy robót nie obejmuje pionów instalacji wody bytowo-gospodarczej w budynku.
W zakres robót wchodzi w szczególności:
1) zabezpieczenie podłóg folią,
2) demontaż istniejącej izolacji termicznej poziomów instalacji wodociągowej,
3) demontaż istniejących szafek hydrantowych,
4) demontaż umywalek w piwnicach w części sportowej budynku (sanitariaty),
5) skucie okładzin ściennych i podłogowych w miejscach, w których będzie to niezbędne,
6) demontaż poziomów istniejącej instalacji wodociągowej wody bytowo-gospodarczej oraz odgałęzień do pionów instalacji włącznie z zaworami odcinającymi, odgałęzień do baterii i zaworów czerpalnych w piwnicy z bateriami i zaworami, oraz wszystkimi systemami montażowymi,
7) demontaż istniejącej całej instalacji przeciwpożarowej w budynku, wraz z zaworami hydrantowymi i wszystkimi systemami montażowymi,
8) demontaż istniejących opraw oświetlenia oraz odcinków przewodów elektrycznych w pomieszczeniu dla pompowni wody,
9) wyniesienie na znaczną odległość na zewnątrz budynku szkoły złomu oraz zdemontowanych urządzeń i złożenie we wskazane miejsce (bez wywozu i utylizacji),
10) wykonanie niezbędnych otworów w ścianach i stropach,
11) montaż poziomów nowej instalacji wodociągowej wody bytowo-gospodarczej,
12) wykonanie wskazanych przejść przeciwpożarowych instalacji wodociągowej przez przegrody budowlane zgodnie z projektem,
13) wykonanie wszystkich (poza przeciwpożarowymi) przejść przewodów instalacji wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej przez przegrody budowlane w rurach osłonowych PP,
14) montaż odgałęzień do pionów instalacji wody bytowo-gospodarczej z zaworami odcinającymi, termostatycznymi na cyrkulacji i spustowymi włącznie wraz ze wszystkimi systemami montażowymi (wykonanie nowych odgałęzień na całej długości – od poziomów do pionów),
15) montaż odgałęzień do baterii i zaworów w piwnicy,
16) montaż nowej, oddzielnej instalacji przeciwpożarowej oraz nowych szafek hydrantowych ze wszystkimi systemami montażowymi,
17) montaż, w pomieszczeniu pompowni wody, studni z pompą zatapialną podłączoną do istniejącej instalacji kanalizacyjnej,
18) wykonanie fundamentu oraz montaż zestawu pompowego,
19) montaż, w pomieszczeniu pompowni, instalacji oraz urządzeń układu rozdzielającego instalację wody zimnej od instalacji przeciwpożarowej,
20) wykonanie wszystkich połączeń przewodów i armatury jako rozłącznych - połączenia armatury gwintowanej wykonać z użyciem złączki nakrętno-wkrętnej,
21) ułożenie nowych odcinków przewodów elektrycznych, montaż nowych opraw oświetlenia LED oraz urządzeń dla zasilenia zestawu pomp,
22) montaż nowych drzwi do pomieszczenia pompowni oraz drzwiczek o klasie odporności ogniowej EI zgodnej projektem,
23) wykonanie prób i badań niezbędnych do oceny prawidłowości wykonanych robót, w szczególności:
a) ciśnieniowe próby szczelności nowych instalacji,
b) badania wydajności hydrodynamicznej hydrantów wewnętrznych,
c) badanie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, po przebudowie instalacji,
d) badania nowych odcinków przewodów elektrycznych,
24) zamurowanie przebić w ścianach i stropach oraz wykonanie tynku z malowaniem,
25) płukanie i uruchomienie, z odpowietrzeniem, instalacji wodociągowej w budynku,
26) montaż izolacji termicznej nowych przewodów instalacji,
27) montaż obudów instalacji wodociągowej z malowaniem,
28) regulacja zaworów termostatycznych w instalacji ciepłej wody użytkowej,
29) montaż nowych umywalek w piwnicach w części sportowej budynku (sanitariaty),
30) uzupełnienie/naprawa po robotach instalacyjnych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, tynku w miejscach, w których wykonywano bruzdy, przebicia, wnęki,
31) uzupełnienie/naprawa po robotach instalacyjnych, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, istniejących posadzek (np. parkietu, wykładziny, gresu), w miejscach, w których wykonywano przebicia,
32) malowanie emulsyjne/olejne powierzchni ścian przy przejściach przewodów instalacyjnych kolorem jak istniejący,
33) malowanie emulsyjne powierzchni sufitów przy przejściach przewodów instalacyjnych kolorem jak istniejący,
34) montaż, w nowych obudowach, drzwiczek rewizyjnych stalowych nierdzewnych min. 20x25 cm, zapewniających dostęp do zaworów odcinających,
35) oznaczenie szafek hydrantowych znakiem - hydrant wewnętrzny,
36) zlecenie do MPWiK i wniesienie opłaty za plombowanie zasuw żeliwnych kołnierzowych na przyłączu wodociągowym po przebudowie instalacji wodociągowej,
37) wyniesienie na znaczną odległość na zewnątrz budynku szkoły, wywiezienie i utylizacja gruzu i śmieci,
Roboty budowlane i montażowe należy wykonać zgodnie z poniższą dokumentacją projektową:
a) projektem budowlanym przebudowy instalacji wodociągowej w budynku XIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie – specjalność sanitarna,
b) projektem budowlanym przebudowy instalacji wodociągowej w budynku XIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie – specjalność elektryczna,
c) Przedmiarami robót do projektu ppkt. a), b)
oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót do projektu ppkt. a), b a także niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej budynku oraz elementów obiektu będących przedmiotem niniejszego zamówienia, po uprzednim ustaleniu terminu z Kierownikiem Gospodarczym XIX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Zbaraskiej 1 w Warszawie tel. 022 810 38 29
2. Szczegółowy opis oraz zakres robót określają załączniki nr 8, 9, 10, 11 i 12 do SWZ.
3. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej w oparciu o art. 95 ust. 1 ustawy Pzp
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres realizacji zamówienia zatrudniał na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1510 ze zm.) pracowników/pracownika bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, wykonujących następujące czynności: montaż instalacji wodnych w dowolnym systemie instalacyjnym z polipropylenu łączonych przez zgrzewanie, montaż instalacji elektrycznych.
Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez nawiązanie stosunku pracy z nowymi pracownikami/pracownikiem lub wyznaczenie do realizacji zamówienia pracowników/pracownika zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy.
Szczegółowe wymogi określa § 5 Wzoru umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45321000-3 - Izolacja cieplna

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 70 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Rozdz. 20 SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
a) nie podlegają wykluczeniu,
b) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej SWZ.
2. Podstawy wykluczenia:
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w:
a) art. 108 ust. 1 ustawy Pzp,
b) art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 835).

3. Warunki udziału w postępowaniu:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy na potwierdzenie zdolności technicznej lub zawodowej wykażą, że:
1) w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej 1 robotę budowlaną obejmującą budowę, przebudowę lub remont instalacji wodociągowej wody bytowo-gospodarczej i przeciwpożarowej z rozdziałem instalacji ppoż. od instalacji w. z. i montażem zestawu pompowego dla wody bytowo-gospodarczej i przeciwpożarowej w obiekcie użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 250.000,00 zł brutto.

2) dysponują osobami, skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności odpowiedzialnymi za kierowanie robotami budowlanymi, w tym co najmniej:
a) 1 osobą przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót sanitarnych, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zmianami),
b) 1 osobą przewidzianej do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych, posiadającej uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz posiadającej aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117 ze zmianami),
c) 1 osobą wykwalifikowaną posiadającej certyfikat montera autoryzowanego na montaż instalacji wodociągowej w dowolnym systemie instalacyjnym z rur polipropylenowych łączonych metodą zgrzewania,
d) 1 osobą wykwalifikowaną w specjalności instalacyjnej elektrycznej posiadającej świadectwo kwalifikacyjne „D" lub „E” — wydane przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich lub komisję o równorzędnych kwalifikacjach co SEP - zezwalające na pracę przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia:
a) oświadczenie potwierdzające aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa Rozdz. 16 pkt 2 SWZ w zakresie
podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez Zamawiającego – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
Dokument/-y należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
odpowiednio Wykonawcy, Wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia i/lub podmiotu udostępniającego zasoby.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunku zdolności technicznej i zawodowej:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
Wykaz winien zawierać m.in. rodzaj i wartość wykonanych robót, daty, miejsca wykonania i podmioty, na rzecz których roboty te
zostały wykonane (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ).
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.
Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w
szczególności informacje o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone,
przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane, a jeżeli z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – to
należy dołączyć oświadczenie Wykonawcy (oświadczenie to musi zawierać przyczyny braku możliwości uzyskania ww.
dokumentów).
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych postaci:
• dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym
przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane – w przypadku gdy
dokument został sporządzony w postaci elektronicznej,
• cyfrowego odwzorowania tego dokumentu sporządzonego w postaci papierowej poświadczonego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, podpisem osobistym lub podpisem zaufanym. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w
postaci papierowej, dokonuje odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot
udostępniający zasoby, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci
papierowej może dokonać również notariusz.
b) wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za
świadczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi.
Wykaz winien zawierać m.in. informacje na temat kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych
do wykonania zamówienia wskazanych osób, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności wraz z informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ.
Dokument należy złożyć w formie elektronicznej (tj. w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez osobę upoważnioną do reprezentowania
Wykonawcy.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę, w skład której wchodzi:
1. Wypełniony Formularz oferty - generowany na platformie https://zamowienia.um.warszawa.pl.
2. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie przesłanek
określonych w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp i art. 7 ust 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z
2022 r., poz. 835) (wzór druku - załącznik nr 1 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy Wykonawca. W przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, Wykonawca wraz z oświadczeniem, o którym mowa
powyżej, składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu.
3. Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające spełnianie warunków udziału w postepowaniu, określonych w Rozdz.15 pkt 3
SWZ (wzór druku - załącznik nr 2 do SWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy z Wykonawców, w zakresie w jakim wykazuje
spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających
zasoby, Wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby.
4. W przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby składa wraz z
ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując
zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów (wzór druku - załącznik nr 3 do SWZ).
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa powyżej, musi potwierdzać, że stosunek łączący
Wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby, gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określać w
szczególności:
• zakres dostępnych Wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
• sposób i okres udostępnienia Wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby
przy wykonywaniu zamówienia;
• czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do
warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje
roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.
5. Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile dotyczy) składane na podstawie
art. 117 ust. 4 ustawy Pzp - (wzór druku - załącznik nr 4 do SWZ).
6. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy tj. w przypadku, gdy oferta jest składana przez podmioty występujące wspólnie lub gdy
oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy).
7. Potwierdzenie wpłaty wadium, o którym mowa Rozdz. 23 SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w wysokości: 3 500,00 zł.
2. Forma wadium
Wadium może być wniesione w:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 t.j.)
3. Termin i miejsce wniesienia wadium
1) Wadium należy wnieść najpóźniej do dnia 23.03.2023 r. do godz. 10:00
2) W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu ustaloną kwotę należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego BANK CITI HANDLOWY W WARSZAWIE Nr 51 1030 1508 0000 0005 5000 7096. Dowód wpłaty należy dołączyć do oferty.
Uwaga!!! O uznaniu przez Zamawiającego, że wadium w pieniądzu wpłacono w wymaganym terminie, decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego.
3) W przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądzu, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej, wraz z ofertą za pośrednictwem Systemu do upływu składania ofert.
Beneficjentem wskazanym w gwarancji/poręczeniu musi być Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga-Południe, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa.
3. Złożone poręczenie lub gwarancja powinny zawierać w swojej treści zobowiązanie zgodne z art. 98 ust. 6 ustawy Pzp..

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 58 ustawy Pzp.
2. Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika do reprezentowania ich w
postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia
publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty.
3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy
wpisać w formularz oferty.
4. Dokumenty składające się na ofertę powinny być podpisane przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany warunków umowy na etapie jej realizacji w przypadkach określonych w §15
wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://zamowienia.um.warszawa.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-23 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-21

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji :
1. Umowa obowiązuje od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren robót budowlanych w dniu 12 czerwca 2023 roku.
3. Rozpoczęcie robót budowlanych ustala się w terminie do 7 dni od dnia protokolarnego przekazania terenu robót budowlanych, określonego w ust. 2.
4. Roboty mogą być realizowane:
1) od dnia rozpoczęcia do dnia 23 czerwca 2023 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 20.00,
2) od dnia rozpoczęcia, w soboty w godzinach od 08.00 do 16.00,
3) od dnia 26 czerwca do dnia 29 sierpnia 2023 roku od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.00 do 20.00.
5. Wykonanie przedmiotu Umowy ustala się w terminie do 10 tygodni od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, określonego w ust. 3.
6. Datą wykonania Umowy jest data zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru (§ 9 ust. 6), o ile Zamawiający dokona odbioru przedmiotu Umowy na podstawie tego zgłoszenia.

Zobacz inne

Prawo