Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Bielsko-Biała, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121864/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zakup drzew i krzewów do nasadzeń zastępczych wraz z wykonaniem nasadzeń na terenie Gminy Bielsko-Biała

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Bielsko-Biała Urząd Miejski w Bielsku-Białej

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 072181741

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: pl. Ratuszowy 1

1.4.2.) Miejscowość: Bielsko-Biała

1.4.3.) Kod pocztowy: 43-300

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL225 - Bielski

1.4.7.) Numer telefonu: 33 4971851

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@um.bielsko-biala.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.bielsko.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121864

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00112301

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00039650/01/P

Po zmianie:
2023/BZP 00039650/02/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 09:00

Po zmianie:
2023-03-10 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-07 10:00

Po zmianie:
2023-03-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-05

Po zmianie:
2023-04-08

Zobacz inne

Prawo