Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Konin, Wielkopolskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121977/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Powiat Koniński-Starostwo Powiatowe w Koninie

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej położonych w powiecie konińskim”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Koniński-Starostwo Powiatowe w Koninie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311018976

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Al.1 Maja 9

1.4.2.) Miejscowość: Konin

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-510

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 63 240 32 12

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@powiat.konin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.powiat.konin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121977

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00107818

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie
usługi nadzoru inwestorskiego (w branży co najmniej: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej) nad wykonaniem zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 8.000.000,00 zł brutto każda.
UWAGA!!!
Co najmniej jedna z wyżej wymienionych usług nadzoru musi dotyczyć zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający uwzględni tylko usługi pełnione przy zadaniach inwestycyjnych zakończonych.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Koordynator Zespołu Inspektorów-inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej:
- posiadający uprawnienia projektowe oraz budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz
- posiadający co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).
b2) Inspektora nadzoru w branży sanitarnej: - posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe(liczone od daty uzyskania uprawnień). b3) Inspektora nadzoru w branży elektrycznej:
- posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń oraz
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w pkt 1 lit. b pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia może się ubiegać wykonawca, który spełnia poniżej określone warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1) zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że:
a) wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwie
usługi nadzoru inwestorskiego (w branży co najmniej: konstrukcyjno-budowlanej, sanitarnej oraz elektrycznej) nad wykonaniem zadania inwestycyjnego polegającego na
budowie, przebudowie lub remoncie budynku użyteczności publicznej, o wartości co najmniej 5.000.000,00 zł brutto każda.
UWAGA!!!
Co najmniej jedna z wyżej wymienionych usług nadzoru musi dotyczyć zadania inwestycyjnego realizowanego w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamawiający uwzględni tylko usługi pełnione przy zadaniach inwestycyjnych zakończonych.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.
b) dysponuje lub będzie dysponować minimum po 1 (jednej) osobie (skierowanej przez wykonawcę do realizacji zamówienia) na każde z wymienionych poniżej stanowisk:
b1) Koordynator Zespołu Inspektorów-inspektor nadzoru w branży konstrukcyjno- budowlanej:
- posiadający uprawnienia projektowe oraz budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz
- posiadający co najmniej 10-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).
b2) Inspektora nadzoru w branży sanitarnej: - posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń oraz - posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe(liczone od daty uzyskania uprawnień). b3) Inspektora nadzoru w branży elektrycznej:
- posiadający uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, tj. do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez
ograniczeń oraz
- posiadający co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe (liczone od daty uzyskania uprawnień).
Uwaga!
Zamawiający dopuszcza łączenie stanowisk wymienionych w pkt 1 lit. b pod warunkiem spełnienia łącznie wymagań dotyczących kwalifikacji i doświadczenia dla danych stanowisk.
W przypadku wspólnego ubiegania się wykonawców o udzielenie zamówienia ww. warunek wykonawcy ci mogą spełniać łącznie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 8;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 6 do SWZ,

Po zmianie:
1) wykaz usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy – Załącznik nr 8;
2) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami- Załącznik nr 6 do SWZ,

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 10:00

Po zmianie:
2023-03-14 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-09 11:00

Po zmianie:
2023-03-14 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-04-08

Po zmianie:
2023-04-13

Zobacz inne

Prawo