Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Katowice, Śląskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121982/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Usługa szkoleniowa - szkolenia z zakresu dostępności realizowane w ramach projektu DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Uniwersytet Śląski w Katowicach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001347

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bankowa 12

1.5.2.) Miejscowość: Katowice

1.5.3.) Kod pocztowy: 40-007

1.5.4.) Województwo: śląskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22A - Katowicki

1.5.7.) Numer telefonu: 32 359 13 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@us.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: dzp.us.edu.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Tak

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Usługa szkoleniowa - szkolenia z zakresu dostępności realizowane w ramach projektu DUO - Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fbb570b1-ad0f-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121982

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.13.) O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 361 ustawy – usługi społeczne: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Przedmiot zamówienia jest realizowany w ramach projektu pt.: DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/us

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/us

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu , w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a wykonawcami, odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, za pośrednictwem platformy zakupowej o nazwie platformazakupowa.pl (zwanej dalej także: „platformą”) pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us;
3) Zamawiający będzie przekazywał wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, zmiany treści SWZ, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na platformie w sekcji “Komunikaty” oraz na stronie internetowej prowadzonego postępowania. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za
pośrednictwem platformazakupowa.pl do konkretnego wykonawcy;
4) Zamawiający, zgodnie z § 11 ust. 2 Rozp. PRM z 30.12.2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie; dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określił w SWZ niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformazakupowa.pl.
5) Rekomendacje.
a) Formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców powinny być zgodne z Rozp. RM z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie
Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz.U. z 2017r.2247);
b) Zamawiający rekomenduje wykorzystanie formatów:.pdf .doc .xls .jpg (.jpeg) ze szczególnym wskazaniem na .pdf;
c) W celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z formatów:- .zip - .7Z;
d) Do formatów uznanych za powszechne a nie występujących w rozporządzeniu należą: .rar .gif .bmp.numbers .pages. Dokumenty
złożone w takich plikach zostaną potraktowane za złożone nieskutecznie;
e) Zamawiający zwraca uwagę na ograniczenia wielkości plików podpisywanych profilem zaufanym, który wynosi max 10MB,oraz na
ograniczenie wielkości plików podpisywanych w aplikacji eDoApp służącej do składania podpisu osobistego, który wynosi max 5MB;
f) Ze względu na niskie ryzyko naruszenia integralności pliku oraz łatwiejszą weryfikację podpisu, Zamawiający zaleca, w miarę możliwości, przekonwertowanie plików składających się na ofertę na format .pdf i opatrzenie ich podpisem kwalifikowanym PadES;
g) Pliki w innych formatach niż PDF zaleca się opatrzyć zewnętrznym podpisem XAdES. Wykonawca powinien pamiętać, aby plik z
podpisem przekazywać łącznie z dokumentem podpisywanym;
h) Zamawiający zaleca, aby w przypadku podpisywania pliku przez kilka osób, stosować podpisy tego samego rodzaju. Podpisywanie różnymi rodzajami podpisów np. osobistym i kwalifikowanym może doprowadzić do problemów w weryfikacji plików.
6) Forma oferty.
a) Ofertę oraz wszelkie dokumenty elektroniczne przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej
wskazanych zgodnie z art. 67 ustawy Pzp przez Zamawiającego, a więc za
pośrednictwem platformazakupowa.pl, pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us;
b) Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej (postać elektroniczna opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w
postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub osobistym,
w języku polskim, zgodnie z przepisami prawa oraz dokumentami zamówienia;
c) Szczegółowe informacje zawiera SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Ochrona danych osobowych: klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane
dotyczą, wcelu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO zostały określone w rozdziale XVI ust. 5 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: DZP.381.094.2022.UGS

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Tak

4.1.14.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub etykiet w opisie przedmiotu zamówienia:

Zamawiający uwzględnił wymagania w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część A: Szkolenia z zakresu pracy ze studentami z niepełnosprawnościami;
1) Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu dostępności realizowane w ramach projektu pt.: „ DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”,
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie i wyda zaświadczenie o jego ukończeniu,
3) Termin realizacji: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy jednakże nie później niż do dnia 31.10.2023 roku,
4) Zakres tematyczny szkoleń oraz liczbę godzin zajęć określa załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- Cena brutto: 60%
- Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku: 20%
- Wykształcenie: 15%
- Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykształcenie

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część B: Szkolenia z zakresu zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu;
1) Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu dostępności realizowane w ramach projektu pt.: „ DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”,
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie i wyda zaświadczenie o jego ukończeniu,
3) Termin realizacji: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy jednakże nie później niż do dnia 31.10.2023 roku.
4) Zakres tematyczny szkoleń oraz liczbę godzin zajęć określa załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- Cena brutto: 60%
- Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z osobami dorosłymi w spektrum autyzmu, zdobyte od stycznia 2013 roku - 10%
- Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, zdobyte od stycznia 2013 roku - 10%
- Wykształcenie - 15%
- Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z osobami dorosłymi w spektrum autyzmu, zdobyte od stycznia 2013 roku

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, zdobyte od stycznia 2013 roku

4.3.6.) Waga: 10,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część C: Szkolenia z zakresu metod dydaktycznych w pracy ze studentami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
1) Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu dostępności realizowane w ramach projektu pt.: „ DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”,
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie i wyda zaświadczenie o jego ukończeniu,
3) Termin realizacji: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy jednakże nie później niż do dnia 31.10.2023 roku.
4) Zakres tematyczny szkoleń oraz liczbę godzin zajęć określa załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- Cena brutto: 60%
- Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku: 20%
- Wykształcenie: 15%
- Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykształcenie

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część D: Szkolenia z zakresu otwartości, równości, zrozumienia;
1) Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu dostępności realizowane w ramach projektu pt.: „ DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”,
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie i wyda zaświadczenie o jego ukończeniu,
3) Termin realizacji: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy jednakże nie później niż do dnia 31.10.2023 roku.
4) Zakres tematyczny szkoleń oraz liczbę godzin zajęć określa załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- Cena brutto: 60%
- Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku: 20%
- Wykształcenie: 15%
- Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykształcenie

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część E: Szkolenia z zakresu uniwersalnych kompetencji społecznych;
1) Przedmiotem zamówienia są usługi szkoleniowe z zakresu dostępności realizowane w ramach projektu pt.: „ DUO – Uniwersytet Śląski uczelnią dostępną, uniwersalną i otwartą”,
2) W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi szkolenie i wyda zaświadczenie o jego ukończeniu,
3) Termin realizacji: 7 miesięcy od daty zawarcia umowy jednakże nie później niż do dnia 31.10.2023 roku.
4) Zakres tematyczny szkoleń oraz liczbę godzin zajęć określa załącznik nr 2 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 7 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do ceny, a więc zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:
- Cena brutto: 60%
- Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku: 20%
- Wykształcenie: 15%
- Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej: 5%

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku

4.3.6.) Waga: 20,00

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium: organizacja, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia

4.3.5.) Nazwa kryterium: Wykształcenie

4.3.6.) Waga: 15,00

Kryterium 4

4.3.4.) Rodzaj kryterium: aspekty społeczne, w tym integracja zawodowa i społeczna osób, o których mowa w art. 94 ust. 1 ustawy

4.3.5.) Nazwa kryterium: Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

4.3.6.) Waga: 5,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Tak

4.3.11.) Określenie aspektów społecznych, środowiskowych lub innowacyjnych, etykiet lub rachunku kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryteriów oceny ofert:

zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy - aspekty społeczne

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 1

Art. 109 ust. 1 pkt 5

Art. 109 ust. 1 pkt 7

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności zawodowej, Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, iż dysponuje lub będzie dysponował:

Dotyczy części A:
co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, która to osoba łącznie:
a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe
oraz
b) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej trzy szkolenia/kursy/warsztaty* z zakresu realizacji procesu dydaktycznego na uczelni wyższej, w grupie, w której jest/są osoba/-y z niepełnosprawnością
* przez jedno szkolenie/kurs/warsztat należy rozumieć szkolenie/kurs/warsztat przeprowadzone/-y dla jednej grupy.

Dotyczy części B:
1.1) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, która to osoba łącznie:
a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe
oraz
b) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej trzy szkolenia szkolenia/kursy/warsztaty* z zakresu zaburzeń psychicznych oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu (Zamawiający nie wymaga, aby każde z minimum trzech szkoleń było przeprowadzone łącznie z obu ww. zakresów, ale wymaga, aby w ramach wykazanych minimum trzech szkoleń było i szkolenie z zakresu zaburzeń psychicznych i szkolenie z zakresu zaburzeń ze spektrum autyzmu)
* przez jedno szkolenie/kurs/warsztat należy rozumieć szkolenie/kurs/warsztat przeprowadzone/-y dla jednej grupy.
oraz
1.2) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, która jest ekspertem przez doświadczenie, tj. jest osobą, która doświadcza niepełnosprawności lub osobą bliską, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością w jej codziennym funkcjonowaniu (np. rodzice, rodzeństwo, partnerzy, przyjaciele, znajomi, asystenci).

Wykonawca może wykazać dwie osoby, z których jedna spełni wymagania z ppkt 1.1), a druga wymagania z ppkt 1.2) lub jedna osobę, która łącznie spełni wszystkie wymagania z ppkt 1.1) i ppkt 1.2)

Dotyczy części C:
1.1) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, która to osoba łącznie:
a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe
oraz
b) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej trzy szkolenia szkolenia/kursy/warsztaty* z zakresu realizacji procesu dydaktycznego na uczelni wyższej, w grupie, w której jest/są osoba/-y z niepełnosprawnością
* przez jedno szkolenie/kurs/warsztat należy rozumieć szkolenie/kurs/warsztat przeprowadzone/-y dla jednej grupy.
oraz
1.2) co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, która jest ekspertem przez doświadczenie, tj. jest osobą, która doświadcza niepełnosprawności lub osobą bliską, która towarzyszy osobie z niepełnosprawnością w jej codziennym funkcjonowaniu (np. rodzice, rodzeństwo, partnerzy, przyjaciele, znajomi, asystenci).

Wykonawca może wykazać dwie osoby, z których jedna spełni wymagania z ppkt 1.1), a druga wymagania z ppkt 1.2) lub jedna osobę, która łącznie spełni wszystkie wymagania z ppkt 1.1) i ppkt 1.2)


Dotyczy części D:
co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, która to osoba łącznie:
a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe
oraz
b) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej trzy szkolenia/kursy/warsztaty* z zakresu otwartości lub równości lub zrozumienia
* przez jedno szkolenie/kurs/warsztat należy rozumieć szkolenie/kurs/warsztat przeprowadzone/-y dla jednej grupy.


Dotyczy części E:
co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji niniejszego zamówienia, która to osoba łącznie:
a) posiada co najmniej wykształcenie wyższe
oraz
b) w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert przeprowadziła co najmniej trzy szkolenia/kursy/warsztaty* z zakresu uniwersalnych kompetencji społecznych
* przez jedno szkolenie/kurs/warsztat należy rozumieć szkolenie/kurs/wartsztat przeprowadzone/-y dla jednej grupy.


Zamawiający oceni spełnianie powyższego warunku w oparciu o podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdz. VI ust. 3 pkt 1.

UWAGI:
1. W przypadku, gdy Wykonawca złoży ofertę na dwie lub więcej części zamówienia, w celu wykazania spełnienia warunku, winien dysponować dla każdej z nich min. 1 trenerem spełniającym wymagania w danej części. Zamawiający zastrzega możliwość realizacji szkoleń dotyczących różnej tematyki w tym samym czasie (tego samego dnia i w tych samych godzinach), tym samym, jedna osoba nie może realizować więcej niż jednej części postępowania.
W przypadku, gdy Wykonawca wskaże do realizacji zamówienia w zakresie więcej niż 1 części postępowania jedną i tę samą osobę, Zamawiający zakwalifikuje wykazaną osobę do pierwszej wskazanej części i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu w zakresie pozostałych części zamówienia (np. Wykonawca wykazuje 1 osobę do części A, B i C - w takim przypadku Zamawiający zakwalifikuje tę osobę do części A i wezwie Wykonawcę do uzupełnienia wykazu w części B i C).

2. Zamawiający zastrzega, że od Wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa może zażądać okazania dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie (tj. kserokopię dyplomu oraz dowody potwierdzające należyte wykonanie wykazanych szkoleń (pkt b), takich jak np. protokół odbioru, referencje lub inne dokumenty z których wynika, że wskazana osoba przeprowadziła dane szkolenie). Odmowa okazania wymaganych dokumentów lub ich brak będzie skutkować odstąpieniem od umowy i naliczeniem kar umownych, określonych w załączniku nr 3 do SWZ (wzór umowy).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiający nie będzie wymagał złożenia w niniejszym postępowaniu podmiotowych
środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1. Wzór wykazu stanowi załącznik 1E do SWZ.
Forma: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany na wezwanie Zamawiającego.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Deklaracja skierowania do realizacji usługi szkoleniowej osoby spełniającej warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1 SWZ (w przypadku części C – o którym mowa w rozdz. V ust. 1, pkt 1, ppkt. 1.1 SWZ), posiadającej doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi osobami posiadającymi niepełnosprawność zdobyte od stycznia 2013 r. do upływu terminu składania ofert
(dotyczy części: A, C, D i E)

w celu wykazania zgodności oferowanych usług z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, w ramach kryterium: „Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z osobami dorosłymi posiadającymi niepełnosprawność, zdobyte od stycznia 2013 roku (D)”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Wymagana forma i moment złożenia: Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ) – w rubryce: „Doświadczenie zawodowe” (jeżeli dotyczy).

2) Deklaracja skierowania do realizacji usługi szkoleniowej osoby spełniającej warunek udziału, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1) ppkt. 1.1) SWZ, posiadającej doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi osobami w spektrum autyzmu, zdobyte od stycznia 2013 roku do upływu terminu składania ofert (D1)
(dotyczy części B)

w celu wykazania zgodności oferowanych usług z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, w ramach kryterium: „Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z osobami dorosłymi w spektrum autyzmu, zdobyte od stycznia 2013 roku”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Wymagana forma i moment złożenia: Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ) – w rubryce: „Doświadczenie zawodowe” (jeżeli dotyczy).

3) Deklaracja skierowania do realizacji usługi szkoleniowej osoby spełniającej warunek udziału, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1) ppkt. 1.1) SWZ, posiadającej doświadczenie zawodowe w pracy z dorosłymi osobami z zaburzeniami psychicznymi, zdobyte od stycznia 2013 roku do upływu terminu składania ofert (D2)
(dotyczy części B)

w celu wykazania zgodności oferowanych usług z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, w ramach kryterium: „Doświadczenie osoby wskazanej do realizacji usługi szkoleniowej w pracy z osobami dorosłymi z zaburzeniami psychicznymi, zdobyte od stycznia 2013 roku”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Wymagana forma i moment złożenia: Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ) – w rubryce: „Doświadczenie zawodowe” (jeżeli dotyczy).

4) Deklaracja skierowania do realizacji zamówienia osoby spełniającej warunek udziału, o którym mowa w rozdz. V ust. 1 pkt 1) SWZ – część A, D i E/ w rozdz. V ust. 1 pkt 1) ppkt 1.1 SWZ – część B i C, posiadającej wykształcenie w dyscyplinie naukowej: psychologia lub pedagogika lub nauki socjologiczne (dotyczy wszystkich części),

w celu wykazania zgodności oferowanych usług z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, w ramach kryterium: „Wykształcenie”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Wymagana forma i moment złożenia: Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 9 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ) – w rubryce: „Posiadane wykształcenie”
(jeżeli dotyczy).

5) Deklaracja zatrudnienia przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej (dotyczy wszystkich części), o której mowa w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w celu potwierdzenia zgodności oferowanych usług z kryteriami określonymi w opisie kryteriów oceny ofert, w ramach kryterium: „Zatrudnienie przy realizacji zamówienia osoby niepełnosprawnej”, zgodnie z rozdz. XIII SWZ.
Wymagana forma i moment złożenia: Deklaracja składana w formie oświadczenia, w ust. 10 Formularza oferty (Załącznik nr 1A do SWZ) (jeżeli dotyczy).

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór pisemnego zobowiązania stanowi załącznik 1D do SWZ. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą (jeżeli dotyczy).
2) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda od wykonawcy: Odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia ww. dokumentów, jeżeli
zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub osobistym lub przez notariusza podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz z ofertą.
3) Jeżeli w imieniu wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 2, Zamawiający żąda od wykonawcy złożenia pełnomocnictwa lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania wykonawcy. Wymóg powyższy ma zastosowanie odpowiednio do osoby działającej w
imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym albo kopia w postaci cyfrowego odwzorowania dokumentu papierowego, której zgodność z
oryginałem poświadcza mocodawca podpisem kwalifikowanym, zaufanym lub
osobistym lub notariusz podpisem kwalifikowanym. Dokument składany wraz ofertą.
4) Postanowienia pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osoby działającej w imieniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w imieniu podmiotu udostępniającego zasoby wykonawcy na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp.
5) Zgodnie z dyspozycją przepisu art. 273 ust. 2 ustawy Pzp, wykonawca dołączy do oferty: Oświadczenie wstępne, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załącznika nr 1B i 1C do SWZ. Forma dokumentu: Oryginał w formie elektronicznej (postać elektroniczna z podpisem kwalifikowanym), w postaci elektronicznej z podpisem zaufanym lub osobistym. Oświadczenie
składane wraz z ofertą.
6) Wykonawca, w przypadku polegania za zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem o którym mowa w pkt 5) także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw do wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnienie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na zasoby.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1) W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (np. konsorcja, spółki cywilne) – winni oni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają oświadczenie w ofercie, z którego wynika, którą część zamówienia wykonają poszczególni wykonawcy (zgodnie z treścią formularza oferty – załącznik 1A).
3) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w rozdz. VI ust.1 SWZ składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
Spełnienie wymogu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia powinno zostać wykazane przez każdy z tych podmiotów.
4) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w
takim wypadku składają w ofercie oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Zmiany postanowień Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy Pzp i pod rygorem bezskuteczności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:
1) w przypadku konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności, za które odpowiedzialny jest Zamawiający, w szczególności jeżeli stanowi ono następstwo:
a) zmiany w strukturze lub organizacji Zamawiającego,
b) konieczności dokonania zmiany w obszarze finansowania zamówienia, zmiany umowy o dofinansowanie itp.,
w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych z zastrzeżeniem, iż Przedmiot Umowy winien być zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu;
2) w sytuacji przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich modyfikacja jest wynikiem udzielenia zamówień dodatkowych z zastrzeżeniem, iż Przedmiot Umowy winien być zrealizowany w terminie umożliwiającym rozliczenie Projektu;
3) w przypadku przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 11;
4) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy;
5) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu zamówienia powierzonego ww. podwykonawcom;
6) zmiany osób prowadzących zajęcia, z zastrzeżeniem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych kwalifikacji, wykształcenia i doświadczenia wymaganych od osób skierowanych do realizacji zamówienia, określonych w dokumentacji postępowania poprzedzającego zawarcie Umowy, pod rygorem niedopuszczenia tych osób do wykonywania czynności (z zastrzeżeniem, iż zmiana ta nie może prowadzić do zmiany Wykonawcy),
7) zmiany miejsca realizacji zajęć, na inne miejsce ,
8) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy o dofinansowanie Projektu w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy;
9) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron,
10) zmiany wynagrodzenia umownego, będącego następstwem zastosowania klauzul waloryzacyjnych, o których mowa w § 10a Umowy.
3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany:
1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno – organizacyjną Umowy,
2) zmiany danych rejestrowych,
3) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, Strona inicjująca zmiany, przedstawia ich treść drugiej Stronie w formie pisemnej notyfikacji.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-15 11:00

8.2.) Miejsce składania ofert: 1) Ofertę przekazuje się w postępowaniu przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 68 ustawy Pzp, za pośrednictwem platformazakupowa.pl. 2) Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/us do upływu terminu składania ofert.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-15 11:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-13

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Środki ochrony prawnej: Wykonawcom oraz innym podmiotom, które mają lub miały interes w uzyskaniu zamówienia oraz
poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki
ochrony prawnej określone w Dziale IX ww. ustawy (art. 505 – 590).
2. W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r. poz.
835), która weszła w życie 16 kwietnia 2022 r., na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 ww. ustawy Zamawiający wykluczy z
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu rozporządzenia Rady
(WE) nr 765/2006 z dnia 18 maja 2006 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z sytuacją na Białorusi i
udziałem Białorusi w agresji Rosji wobec Ukrainy (Dz. Urz. UE L 134 z 20.05.2006, str. 1, z późn. zm.) - „rozporządzenie
765/2006” i rozporządzeniu Rady (UE) nr 269/2014 z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie środków ograniczających w
odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających
(Dz. Urz. UE L 78 z 17.03.2014, str. 6, z późn. zm.) – „rozporządzenie 269/2014” albo wpisanego na listę na podstawie
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu
na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 Ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach
określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ww. ustawy.
3. Wykluczenie na podstawie przesłanek z art. 7 ust. 1 ustawy, o której mowa w ust. 2 następuje na okres trwania
okoliczności określonych w tymże artykule. W przypadku wykonawcy wykluczonego na podstawie przesłanek, o których
mowa w ust. 2, zamawiający odrzuca ofertę takiego wykonawcy.
4. Osoba lub podmiot podlegające wykluczeniu na podstawie przesłanek opisanych w ust. 2, które w okresie tego
wykluczenia ubiegają się o udzielenie zamówienia publicznego lub biorą udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego lub w konkursie, podlegają karze pieniężnej. Karę pieniężną, o której mowa w zdaniu poprzednim, nakłada
Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, w drodze decyzji, w wysokości do 20 000 000 zł.
5. Obligatoryjne przesłanki wykluczenia wynikające z ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego zostały
wymienione w załączniku nr 1B do SWZ – wzorze formularza oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zobacz inne

Prawo