Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Warszawa, Mazowieckie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00121985/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na usługi

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi nadzoru inwestorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288975

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Banacha 1A

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-097

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zp@uckwum.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: uckwum.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00121985

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00114285

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
zdolność techniczna lub zawodowa;
a) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej trzy niezależne zamówienia, w ramach których Wykonawca pełnił usługi nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż łącznie wskazanych w punkcie b), w tym co najmniej jedną wykonywaną w obiektach służby zdrowia wg. PKOB 1264. Wartość nadzorowanych Inwestycji w których Wykonawca pełnił usługi nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, winna wynosić co najmniej 5 000 000,00 zł brutto, każda.
b) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
4
z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), tj.:
• Inspektor nadzoru branży budowlanej - posiadający ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe po otrzymaniu wszystkich uprawnień.
• Inspektor nadzoru branży elektrycznej - posiadający ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe po otrzymaniu wszystkich uprawnień.
• Inspektor nadzoru branży sanitarnej - posiadający ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe po otrzymaniu wszystkich uprawnień.
• Inspektor nadzoru branży teletechnicznej - posiadający ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe po otrzymaniu wszystkich uprawnień.

Po zmianie:
zdolność techniczna lub zawodowa;
a) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności zawodowej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie - co najmniej trzy niezależne zamówienia, w ramach których Wykonawca pełnił usługi nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, w zakresie wszystkich branż łącznie wskazanych w punkcie b), w tym co najmniej jedną wykonywaną w obiektach służby zdrowia wg. PKOB 1264. Wartość nadzorowanych Inwestycji w których Wykonawca pełnił usługi nadzoru inwestorskiego robót budowlanych, winna wynosić co najmniej 5 000 000,00 zł brutto, każda.
b) Warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
dysponuje następującymi osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającymi uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
4
z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (j.t. Dz. U. z 2020 r., poz. 220) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z 2019 r., poz. 1117), tj.:
• Inspektor nadzoru branży budowlanej - posiadający ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe po otrzymaniu wszystkich uprawnień.
• Inspektor nadzoru branży elektrycznej - posiadający ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe po otrzymaniu wszystkich uprawnień.
• Inspektor nadzoru branży sanitarnej - posiadający ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe po otrzymaniu wszystkich uprawnień.
• Inspektor nadzoru branży teletechnicznej - posiadający ważne uprawnienia bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, będący członkiem właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadający minimum 8 letnie doświadczenie zawodowe po otrzymaniu wszystkich uprawnień.

Zobacz inne

Prawo