Partnerzy serwisu:
Icon
Data publikacji

06.03.2023

Icon
Lokalizacja (ogłoszeniodawca)

Wąbrzeźno, Kujawsko-pomorskie, Polska

Icon
Numer ogłoszenia

2023/BZP 00122127/01

Icon
Kategoria i podkategoria ogłoszenia

Przetargi, Przetargi na dostawę

POWIAT WĄBRZESKI

Dane ogłoszeniodawcy znajdują się w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Sukcesywne dostawy środków czystości do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego (2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIAT WĄBRZESKI

1.3.) Oddział zamawiającego: Starostwo Powiatowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 871118773

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wolności 44

1.5.2.) Miejscowość: Wąbrzeźno

1.5.3.) Kod pocztowy: 87-200

1.5.4.) Województwo: kujawsko-pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL616 - Grudziądzki

1.5.7.) Numer telefonu: 5668882451

1.5.8.) Numer faksu: -

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: magdalena.lipecka@wabrzezno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.wabrzezno.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Sukcesywne dostawy środków czystości do Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz Jednostek Organizacyjnych Powiatu Wąbrzeskiego (2)

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-1061659e-bc05-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00122127

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-1061659e-bc05-11ed-9236-36fed59ea7dd

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a
Wykonawcami odbywa za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl, w zakresie dotyczącym składania ofert oraz oświadczenia składanego na podstawie art. 125 ustawy Prawo zamówień publicznych. W pozostałym zakresie dotyczącym niniejszego postępowania komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w postaci e-mail: magdalena.lipecka@wabrzezno.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać dostęp do konta na Platformie e-Zamówieni

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Wymagania techniczne i organizacyjne
wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji
przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Centrum pomocy platformy e-Zamówienia pod adresem
https://ezamowienia.gov.pl/pl/komponent-edukacyjny/.
Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert, jest możliwa drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do
komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze” („Formularze do komunikacji”). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji”
odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań, zawiadomień i zadawanie pytań. Formularze do komunikacji umożliwiają
również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik”).
Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji” w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy”
na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji”
służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta
uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.
Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie
postępowania w zakładce „Komunikacja”.
Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy
plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje
dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej na adres email: magdalena.lipecka@wabrzezno.pl
W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą
skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz
udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem”.
Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z
platformy e-Zamówienia, określone w Regulaminie korzystania z platformy e-Zamówienia oraz zobowiązują się korzystając z
platformy e-Zamówienia przestrzegać postanowień tego regulaminu.
Za datę przekazania oferty, oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowych środków dowodowych,
przedmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji, oświadczeń lub dokumentów, przekazywanych w postępowaniu,
przyjmuje się datę ich przekazania na platformę e-Zamówienia lub na adres email: magdalena.lipecka@wabrzezno.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego jako ,,RODO" udostępniam klauzulę informacyjną. Administratorem danych
osobowych jest Starosta Wąbrzeski.Możesz się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Starostwo
Powiatowe w Wąbrzeźnie,ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno e-mail: starostwo@wabrzezno.pltelefonicznie 56 688 24 50 Do
kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym możesz się
kontaktować wysyłając e-mail na adres: iod@wabrzezno.pl
Szczegóły w SWZ w punkcie 24 - Klauzula informacyjna RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: AG.272.8.2023.PZ

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa środków czystości oraz wyposażenia łazienek dla Starostwa Powiatowego w Wąbrzeźnie oraz jego jednostek:
- Dom Pomocy Społecznej, ul. Pod Młynik 4A, 87-200 Wąbrzeźno ,
- Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno,
- Powiatowy Urząd Pracy, ul. Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno ,
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy we Wroniu, Wronie 28, 87-200 Wąbrzeźno ,
- Zarząd Dróg Powiatowych, ul. 1-go Maja 61, 87-200 Wąbrzeźno,
- Zespół Szkół Ogólnokształcących, ul. Wolności 35, 87-200 Wąbrzeźno,
- Zespół Szkół w Wąbrzeźnie, ul. Żeromskiego 6, 87-200 Wąbrzeźno,
- Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Książkach, ul. Północna 36, 87-222 Książki.

4.2.6.) Główny kod CPV: 39830000-9 - Środki czyszczące

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

39700000-9 - Sprzęt gospodarstwa domowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny – 60% oraz częstotliwości
dostawy zamówienia – 40%.
2. Opis sposobu przyznawania punktów w poszczególnych kryteriach:
1) cena oferty „C” – waga 60 %
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ------------------ x 60
Cbad
gdzie: Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł)
Cbad - cena oferty badanej (zł)
60 – waga kryterium „cena”
Uwaga: maksymalna ilość punktów przyznanych w niniejszym kryterium to 60,00 pkt
2) częstotliwość wykonania zamówienia „T” – waga 40%
Kryterium częstotliwości dostawy zamówienia zostanie obliczona w następujący sposób: Wykonawca, który zaoferuje dowóz
zamówionego towaru otrzyma następującą ilość punktów:
- do 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia otrzyma 40 pkt;
- od 4 do 5 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia otrzyma 20 pkt,
- od 6 i więcej dni roboczych od momentu złożenia zamówienia otrzyma 0 pkt.
W sytuacji, gdy Wykonawca nie wskaże w ofercie częstotliwości dostawy, oferta taka zostanie uznana za ofertę z maksymalnym (najdłuższym) terminem realizacji wymaganym dla poszczególnego zadania i w tym przypadku Wykonawca otrzyma 0 punktów za częstotliwość wykonania zamówienia w ramach zadania.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Częstotliwość wykonania zamówienia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Nie

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

7) W celu potwierdzenia, że oferowany produkt odpowiada wymaganiom SWZ, na podstawie art. 106 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia do oferty materiałów informacyjnych dotyczących przedmiotu zamówienia zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia, z których ma wynikać potwierdzenie wszystkich wymagań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego (np. karty charakterystyki). Materiały informacyjne wymagane są do następujących pozycji:
- załącznik nr. 2a – LO – poz. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,25;
- załącznik nr. 2b – POW - poz.1,2,5,6,7,10,11,17,23,27,28,29,43,44,45,
46,47,49,50,51,53,59, 60,61,72,83,98;
- załącznik nr. 2c – ZS – poz. 1,2,3,5,6,7,18,19,20,22,24,25,33;
- załącznik nr. 2d – SOSZW – poz. 6,7,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,24,25
,26,28,33,35,36,37, 43,44,45,46,47;
- załącznik nr. 2e – ZDP – poz. 2,3;
- załącznik nr. 2f – PUP – poz. 1,6;
- załącznik nr. 2g – PPP – poz. 1,2,3,4,5,6,8,15,16;
- załącznik nr. 2h – DPS – poz. 1,2,3,25,26,27,28,42,43,44,45,46
,47,48,49,50,51,52,54,55,57, 86,87,88,107;
- załącznik nr. 2i – DPS – cały załącznik;
- załącznik nr. 2j – Starostwo – poz. 1,2,3,4,9,10,11,12,13,14,15,21,26

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

Określone zostały w SWZ.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Zostały szczegółowo określone w SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy składający ofertę wspólną ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie
zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone
w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej
podpisem zaufanym lub podpisem osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem
elektronicznym, bądź też poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
2. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
4. Pełnomocnik pozostaje w kontakcie z Zamawiającym, w toku postępowania zwraca się do Zamawiającego z wszelkimi sprawami i do niego Zamawiający kieruje informacje, korespondencję itp.
5. Wspólnicy spółki cywilnej/uczestnicy konsorcjum są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną.
6. Przed podpisaniem umowy (w przypadku wyboru oferty wspólnej jako najkorzystniejszej) Wykonawcy składający ofertę wspólną mają obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę konsorcjum/umowę spółki cywilnej.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

1. Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przewidzianych przez Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian.
2. Zamawiający dopuszcza zmiany w Umowie na zasadach określonych w art. 455 ustawy PZP, dotyczące:
1) zmiany wynagrodzenia określonego w §6 ust. 9, o ile wzrosną koszty poniesione przez Wykonawcę, w przypadku:
a) zmiany stawki podatku od towarów i usług, wprowadzonej odpowiednim aktem prawnym – zmianie ulegnie wyłącznie kwota VAT, w stopniu wynikającym z wprowadzonej zmiany, przy zachowaniu stałej ceny netto;
b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;
c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne;
d) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych;
e) zmiany stawki podatku akcyzowego, wprowadzonej odpowiednim aktem
prawnym;
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawcę.
2) zmiany wynagrodzenia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 4 - jeżeli konieczność zmiany wysokości ceny, spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o ile zmiana nie modyfikuje ogólnego charakteru umowy, a wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekracza 50% wartości pierwotnej umowy;
3) inne zmiany:
a) zmiana nazwy zadania;
b) zmiana nazwy i adresu Wykonawcy lub Zamawiającego;
c) zmiana rachunku Wykonawcy;
d) wprowadzenie Podwykonawców w przypadku braku ich wymienienia w ofercie lub zmiana Podwykonawców. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-14 12:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem portalu e-zamówienia.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-14 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-12

Zobacz inne

Prawo